Dr. Zéman Zoltán összes publikációja a Controller Infón

Tovább >
A pénzügyi kimutatásokból számítható mutatószámok korlátai

Az elmúlt évtizedekben a vállalkozások vagyonának valós piaci értéke egyre látványosabban elvált a pénzügyi kimutatásaikban közölt múltbeli, aktualizált bekerülési, azaz könyv szerinti értékétől. Az óvatosság elvének betartását megkövetelő törvényi előírások miatt ez az elválás csak egyirányú lehet: ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja a piaci értéket, akkor kötelezően el kell számolni értékvesztést vagy terven felüli értékcsökkenést. Fordított esetben viszont csak lehetőségről van szó, azaz a vállalkozás számviteli politikájától függően az eszközei bizonyos körét (tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és a tartós részesedések) piaci értékre értékelheti, illetve dönthet a valós értékelés alkalmazásáról is. A szerzők cikkükben összefoglalják a pénzügyi számvitel outputjaiból képzett mutatószámok korlátait, hiányosságait, hátrányt okozó faktorait.

Dr. Bács ZoltánLukács JánosTúróczi ImreDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM Tovább >
Napjaink hazai controlling helyzete és annak felsőoktatási vetületei

A szerzők jelen cikkükben a történelmi kronológiából kiindulva, szakmai gyorsfényképet kívánnak adni az ezredfordulótól napjainkig a hazai controlling rendszerek elterjedéséről, azok kiépítettségéről, valamint a felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) intézmények controlling kutatási és oktatási tevékenységének kapcsolatáról.

Miskolczi TiborTóth AntalDr. Zéman Zoltán, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
A kockázatkezelés controlling vetületei

A vállalatok versenyképességének kulcskérdése a vállalkozásokhoz folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodó, a piaci környezetre érzékenyen reagáló stratégia és működés. A gazdasági társaságok gazdálkodási és pénzügyi tevékenységének meghatározó tényezője a kockázat. Az elmúlt években a nagyvállalati szektorban különösen felértékelődött a kockázatkezelés szerepe, annak felmérése, illetve annak controllingja. A szerzők cikkükben a fenti témakört és annak hatásait elemzik.

Dr. Bárczi JuditSzabó ZoltánDr. Zéman Zoltán, I. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
A marketing-controlling eredményes használata

A cikkben a szerzők bemutatják a marketing-controllingot, amely, hasonlóan a marketinghez a minél többre való törekvésen alapszik. Bemutatja, hogy szemléletváltásra van szükség, mely a fogyasztás racionalitására irányul. A piaci változások mérésére a Balanced scorecardot használjuk (mind stratégiai, mind operatív szintan), ennek segítségével képesek vagyunk megalkotni azt a marketing információs rendszert, amely segít a fogyasztók igényeinek felmérésében, a cég gyors reagálásában, az innováció elindításában.

Gábor ÁgnesDr. Zéman Zoltán, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
A start-up megoldásokat alkalmazó mezőgazdasági biztosítási piac áttekintése a marketing és környezetvédelem tükrében.

A szerzők cikkükben a mezőgazdasági biztosítási piac újszerű üzleti lehetőségeit vizsgálják, mivel az eddig is meglévő és működő mezőgazdasági kárenyhítési alap kiegészült egy díjtámogatással segített üzleti marketingcontrolling alapú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióval. A törvényi szabályozás célja, hogy a mezőgazdasági termelők széles körét kockázatközösségbe szervezze, valamint erősítse az érintettek öngondoskodási felelősségvállalását.

Dr. Szakács AttilaSzakács ZsoltDr. Zéman Zoltán, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
Start-up ötletek, avagy hogyan vágjunk bele egy új termék, vagy szolgáltatás piacra dobásába, tekintettel a XXI. századi vásárlói igényekre

Napjainkban, mikor határozottan érezhető az egész világot érintő gazdasági válság hatásainak pusztító ereje, nagy elszántságot követel a kezdő vállalkozóktól, hogy betörjenek a piacra valamilyen új termékkel, vagy szolgáltatással. A szerzők cikkükben javasolják, hogy számításokkal alátámasztott, mutatószámokkal megalapozott üzleti tervre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres legyen.

Dr. Szakács AttilaSzakács ZsoltDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
A Cash flow módszertani megközelítése

A Cash flow azon gazdasági kategóriák közé tartozik, amelyekről mind a szakemberek, mind a laikusok körében él egy feltételezett fogalomalkotás, valamint távolságtartás a részleteket illetően. A cash flow kezelésének kultúrája és fontossága nem egyformán fejlett, különösen nem Magyarországon. A pénz fontosságának, illetve a szabad pénzeszköznek naprakész kimutatása azonban ma már elengedhetetlen gazdálkodási feltétel. A szerzők cikkükben az elképzelések helyett a tárgyszerűségből kiindulva az üzleti döntéshozás valamennyi területén felhívják a figyelmet a Cash flow hasznosítási lehetőségeire, kiemelten fontos ez a pénzügyi controlling területén.

Kertész LászlóDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >

Tovább >
A projekt controlling és az innováció egy vállalati modellben

Napjainkban az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Ez utóbbi folyamat valósult meg, amikor két német üzletember- megvalósította azt az innovatív és új stratégiát felvonultató ötletét, a DreamCheaper nevű start-up vállalkozást. Azt gondolhatnánk, hogy a vállalati sikeresség leginkább az innovációtól függ, a szerzők cikkükben rávilágítanak arra, hogy a sikerhez az innováció csak egy eszköz, hiszen megfelelő projekt és controller eszközök nélkül az innovatív ötlet nem fejlődik tovább és csak egy ötlet marad.

Gábor ÁgnesGácsi RolandDr. Zéman Zoltán, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (II. rész)

A cikk szerves folytatása a ControllerInfo 2016. III. negyedéves számában I. részként közreadott, hasonló témával foglalkozó tanulmánynak. Az I. részben módszertanilag mintegy felvezetésként, részletesen fogalmaztuk meg az integrált számviteli információ-rendszer követelményeit, összefüggésben a rendszerek cég-sajátosságaival. A tendenciák részletezésekor a legszembetűnőbb jelenség a méretek növekedéséből adódó problematika volt, amelynek kapcsán annak a bővülésnek a hatásait vettük elő, amely lezajlik az értékláncban, a termelő rendszereknél és a piacon. Arról a módszertani kérdésről is volt szó, hogy mennyire lehet majd "univerzális" a Controllinghoz szükséges információ-technológiai támogatás. Érintettük a sok adat ("big data") változások egyes következményeit, amely az azóta végzett további kutatások alapján most folytatásra kerül, különös tekintettel az adatszerkezet-kérdésre. A cél a Controlling rendszerek fejlődését kísérő egyes fontosabb tendenciák elemzése. Folytatva a hatások elemzését, következnek a szervezeti összhang kérdései, az innovációs konfliktusok (a "bomlasztás") és a külső környezet additív hatásai.

Fabricius-Ferke GyörgyDr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (I. rész)

A következôkben a Controlling rendszerek fejlôdését kísérô fontosabb tendenciákat emeljük ki a rendszereket támogató információ-technológia területérôl. A kiindulást magának a Controllingnak a fejlôdési irányai adják. A trendek jellemzôje kettôs: egyrészt fejlôdik és halad a meglévô vállalati információ-rendszerekbe az integrálódás, másrészt viszont folyamatosan megjelennek új vezetés-támogatási szolgáltatások, amelyek még nem integrálódhattak az IT rendszerekbe. Az új környezeti feltételek és a piaci eredetû elvárások – például amelyek gyorsabb és részletesebb, valamint elemzôbb információ-ellátásra vonatkoznak – eddig még nem létezett intelligencia-elemek integrálását igénylik az információ-rendszerekbe. Célunk az, hogy – egy késôbbi részletezést elôkészítendô – körbejárjuk: milyen kihívást jelenthetnek a controlling megatrendek a vállalkozási információ-technológia számára? Folytatjuk (II. rész)…

Fabricius-Ferke GyörgyDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk (I. rész)

A pénzügyi mutatók a vállalkozások mûködésének, hatékonyságának, jövedelmezôségének, finanszírozási helyzetének, tôkeellátottságának elemzésére szolgálnak. A pénzügyi teljesítmény mérésére számos és sokfajta mutatót lehet felhasználni, amelyek a legegyszerûbb eljárásoktól (statisztikai módszerek) a bonyolultabb módszerekig terjedô eszköztárból választhatók. A jelen cikk célja hozzájárulni a vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelésére felhasználható legfontosabb mutatók alkalmazási lehetôségeinek megismertetéséhez, hogy segítséget nyújtson az éves beszámoló elemzéséhez, az üzleti jelentés, a kiegészítô melléklet összeállításához, az üzleti tervek, a hitelkérelmek stb. pénzügyi megalapozásához, a különféle kötelezôen elôírt vagy saját elhatározásból összeállított pénzügyi beszámolók elkészítéséhez.

Dr. Bárczi JuditBéhm ImreDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Hiteles vagy „félrevezető” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában

A controlling, illetve a vezetôi számvitel a vezetés feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a megalapozott és hatékony döntéshozatal érdekében. Ugyanakkor a számviteli mutatókat elsôsorban jelentési és ellenôrzési célokra fejlesztették ki, és még napjainkban is ezek adják a fô felhasználási területüket. A nemzetközi rendszerek által alkalmazott standardok egyre szélesebb mértékben próbálják követni és segíteni befektetôi és menedzsmenti információtartalom növelését a pénzügyi instrumentumokban. A szerzôk cikkükben a számviteli információk értékelési lehetôségét vizsgálják a nemzetközi és a hazai gyakorlat összehasonlításában.

Dr. Bács ZoltánBán ErikaFenyves VeronikaDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Múlt – Jelen – Jövő a közszolgálat menedzselésében: „Vezetés a közjó szolgálatában” című szakkönyv tudományos ismertetése

Jelen cikkben, új sorozat indítását tűzzük ki célul, ahol a lapunk szakterületéhez kapcsolódó, kiemelt fontosságú könyvek ismertetését kívánjuk megjeleníteni. A szerző ismertetőjében a „Vezetés a közjó szolgálatában” című könyvet, mint a közpénzügyi gazdálkodás menedzsment kézikönyvét mutatja be. A Kézikönyv mintegy 750 oldal terjedelemben, 5 fő fejezetrész keretében komoly segítséget nyújt a közszférában dolgozó szakemberek menedzsment munkájához. A könyv az Állami Számvevőszék és a TYPOTEX gondozásában jelent meg.

Dr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A controlling metodika alapösszefüggéseinek érvényre jutása a vállalkozások K+F+I funkcionális vezetôi számviteli irányításában

A sikeres innovációhoz az is kell, hogy annak eredményei kereslettel is párosuljanak, bevezessék, alkalmazzák azokat. Egyrészt a fejlesztésekben az eredményesség egyik legfontosabb mércéje az elôre kitûzött technológiailag, gazdaságilag vagy társadalmilag releváns kutatási cél tényleges megvalósulása. A stratégiai pénzügyi controlling nagymértékben tudja támogatni a különbözô pénzügyi méréseket és ezáltal külön figyelheti a K+F befektetésekre fordított költségek megtérülésében szerepet játszó tényezôket is.

Dr. Bárczi JuditDr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >

Tovább >
A működési, pénzügyi, és stratégiai kockázatok feltérképezése, mérése és a kockázatjelentések tartalmi összefüggései

A kockázatkezelés egymástól elkülöníthetô, de folyamatba szervezett lépésekbôl áll. A folyamatba szervezés és a rendszeres, ismétlôdô végrehajtás jelenti a kockázatkezelés legnagyobb értékét. A kockázatkezelési tevékenység célja nem szükségszerûen a kockázatok számának csökkentése vagy elkerülése, hanem minél magasabb szintû kockázati tudatosság elérésével a kockázatok lehetséges hatásainak minimalizálása és az üzleti döntések eredményeinek optimalizálása. A kockázatkezelési stratégiának összefüggést kell mutatnia a vállalat általános stratégiájával.

Dr. Bárczi JuditDr. Mahesh Singh KumarDr. Zéman Zoltán, I. ÉVF. 2014. 12. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum