Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Ajánló a legfrissebb lapszámból

How controlling supports decision taking in Industry 4.0 environment

In today’s fast changing economic environment the management must react rapidly, but decisions should have also a sound basis. This means new challenges for controlling, as its main task to support the management with founded reports. In such fast-changing environment dashboard reports can be a good supporting tool to management in decision making, where they can check real time data and drill down to further details, when it is needed. Also, information technology develops rapidly. What is on one hand helps controllers to build such dashboard reports, but on the other hand they should keep up with technology changes. My paper describes how data should be selected, cleaned, stored and prepared to dashboard reports. I also describe what to take care at visualisation of data in dashboard to help management to see the trends and the deviations quickly. At the end of my paper I present, how a dashboard implementation project looks like at a big manufacturing firm. My aim with this paper to help controllers with practical advices at implementation of new dashboard reporting.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 62-66.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.12

Önkormányzati gazdálkodás és az önkormányzati tulajdonú társaságok kapcsolata

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, mely az államháztartás része. Az önkormányzati gazdálkodás egyik legfontosabb területe a költségvetés-tervezés, melynek elkészítése során a bevételeket és a kiadásokat tekintve jelentős a bizonytalanság. A széles feladat- és hatáskör, az egyre romló finanszírozás, és a növekvő működési kiadások évről-évre egyre nagyobb terhet róttak az önkormányzatokra. Az önkormányzati rendszer megújítására egészen 2011-ig várni kellett. A helyi önkormányzatok a feladataik ellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében részt vehetnek vállalkozásokban, azonban – bár a 2011. évi önkormányzati reformok kapcsán az önkormányzatok adósságállományának átvállalása megtörtént – az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok magas adósságállománya kockázatot jelent a helyi alrendszer, illetve az államháztartás egésze számára. Az önkormányzatok gazdasági társaságainak működését, illetve a hozzájuk kapcsolódó kockázatokat meghatározzák a tulajdonos önkormányzat működésében megjelenő kockázatok, és ez fordítva is igaz. A gazdasági társaságok működésének átláthatóságához, az üzleti tervezéshez, beszámoltatáshoz, a szükséges korrekciók végrehajtásához szükséges a tulajdonosi joggyakorlás erősítése, a feladatellátás gazdaságosságának és hatékonyságának mérésére alkalmas követelmény- és célrendszer kialakítása.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 56-61.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.11

Szervezeti változásokat érintő kihívások kontrollja

Az állandóan változó gazdasági feltételekhez való folyamatos alkalmazkodás, a versenyképesség fenntartása a gazdálkodó szervezetek egyik legnagyobb próbatétele. Ebben nyújthat támogatást a szervezetfejlesztés és controlling tevékenység. A szervezetfejlesztők célja, hogy produktív és élhetőbb szervezeteket formáljanak. A controlling a vállalat működési folyamatát minőségi riportok készítésével és egy komplex vállalati irányítási rendszer operatív és stratégiai szintű üzemeltetésével támogatja. Mindkét tevékenység támogatja a vezetőket, a munkatársakat abban, hogy olyan szervezeti kultúrát, célrendszereket és működést alkossanak, amely megteremti a versenyelőnyt biztosító hozzáadott értéket és élhető környezetet biztosít a vállalat tagjai és a vállalat körül lévő kapcsolódások számára. Legyen szó egy dinamikusan fejlődő vállalkozás életéről vagy egy nagyvállalat működéséről a szervezetnek működése során folyamatos kihívásokkal kell szembenézni.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 50-55.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.10

Egy vállalat stratégiai és operatív controllingjának kialakítása, eszközeinek meghatározása

A jelenlegi gazdasági helyzet arra kényszeríti a vállalkozásokat, hogy gazdálkodásuk, döntéseik pontosak, aktuálisak és helyesek legyenek annak érdekében, hogy a folyamatosan változó piacokon meg tudjanak maradni. Ezen piacok dinamikus változása arra ösztönzi a vállalatokat, hogy minél gyorsabban és gördülékenyebben alkalmazkodjanak a kialakult változásokhoz. A jól működő vállalkozás két elengedhetetlen alapfeltétele és célkitűzése a költségminimalizálás és a profitmaximalizálás. Ezen célkitűzések megvalósítása egyértelműen a cégvezetés feladata. A vizsgálat alá vont vállalat esetében az általam javasolt stratégiai és operatív kontrolling jelentősége abban rejlik, hogy annak hatékony működése során a vállalat vezetősége folyamatos és naprakész, de megszűrt, strukturált, kiértékelt információkkal rendelkezzenek az adott projekt – akár változó gazdasági környezet mellett is -, illetve a vállalat gyenge pontjaival kapcsolatosan és a változásokra rugalmasan legyen képes reagálni.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 46-49.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.9

Döntéstámogatás forrásai és eredményesség – magyar KKV szektor vizsgálata a feldolgozóiparban

A hazai kis- és középvállalkozások az Európai Unió többi országához hasonlóan nagymértékben hozzájárulnak a bruttó hazai termék előállításához, a foglalkoztatásban pedig még ennél is jelentősebb szerepet töltenek be. A termelékenységük és a gazdasági hatékonyságuk azonban továbbra is lemaradást mutat a mind a fejlettebb európai országok kis- és középvállalataihoz képest, mind pedig a hazai nagyvállalatokkal történő összehasonlításban, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni a versenyképességük fokozására. A vállalati versenyképesség fő összetevői a teljesítmény és hatékonyság. Ezt támasztják alá a vállalkozások és a kisvállalkozások körében végzett kutatások nagy része, azonban más kutatások azt is feltárták, hogy a szakirodalomban gyakran ellentmondásos eredmények születnek. Azt találták, hogy különböző tényezők különböző mértékben befolyásolják a cég teljesítményét, az eredmények gyakran következetlenek, illetve jelentéktelen összefüggésekről is beszámoltak.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 36-45.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.8

A COVID-19 hatása a magyar bankrendszerre

2020 elején egy új vírus ütötte fel a fejét Kínában. A szóbanforgó vírus az úgynevezett új koronavírus (a következőkben: COVID-19) volt, amely világszerte pandémiás helyzetet okozott. A világjárvány okozta körülmények miatt a nemzetgazdaságokban lassulás volt megfigyelhető, és ezzel egyidejűleg egy világméretű gazdasági válságot bontakozott ki.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 32-35.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.7