Mezei leltár alkalmazása a számviteli rendszerekben, kapcsolata a fenntarthatósággal

Kutatásunkban a mezei leltárt, mint a mezõgazdasági számvitel sajátos mûködési kihívására való megoldást, illetve ezen fõszámla fenntarthatóság szempontjából jelentõs elõrejelzési jellegét és aspektusát szeretnénk bemutatni. Feltárjuk azokat az okokat és mûködési formákat, amelyek által áthidalhatóvá válnak a szántóföldi növénytermesztés õszi és tavaszi munkamûveleteibõl származó, a standard számviteli rendszerben anomáliaként megjelenõ mûködési specialitások. Kutatásunkban mind a számvitel, a mezõgazdaság mind pedig a mezei leltár releváns szakirodalmai alapján tártuk fel az eredményeinket.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 16-21.

DOI: 10.24387/CI.2020.1.3

 

1. Bevezetés
Tanulmányunkban a mezõgazdasági számvitel egy sajátos esetét, a mezei leltár különbözõ mûködési és ok-okozati struktúráját tártuk fel. A mezõgazdasági mûködés minden tekintetben és minden funkciójában atipikus. A termelés a természeti és biológiai tényezõk függvénye, amelyre a szervezetknek csak kis mértében van ráhatásuk. A tényezõk közül fontos kiemelni az idõjárást, ami a szántóföldi növénytermesztésre komoly befolyásoló hatással bír. Meghatározó szerepet játszik a növénytermesztés hozamainak alakulásában, valamint a költségek mértékére is nagy befolyással van. További sajátosságként nevezhetõ meg a termesztési ciklikusság, amely szintén befolyásolólag hat a mezõgazdasági szervezetek mûködésére. A ciklikusságok kezelését mind erõforrás szükséglet biztosításában, mind munkaszervezés- kapacitáskihasználtság tervezésnél figyelembe kell venni. Fontos továbbá a fentarthatósági szempontok elõtérbe helyezése a mezõgazdasági termelés során. Ezen szempontok a
közeljövõben az eddigieknél is hangsúlyosabbá válnak. A fenntarthatósági szempontokat költség jellegûen már a számviteli analitikák is képesek szemléltetni. A mezõgazdaság ezen atipikus mûködéséhez és különbözõ sajátosságaihoz a különbözõ vállalati és jogi funkcióknak alkalmazkodnia kell.

 

Irodalomjegyzék
CSATHÓ, P. – RADIMSZKY, L. (2007): A Nitrát-direktíva elsõ 15 éve: eredmények, kudarcok, feladatok az Európai Unióban környezet agrár eredetû NP-terhelésének csökkentésében. Fórum. Növénytermelés, pp. 56; 83–110.

BAUWHEDE, V.H. – M. WILLEKENS (2004): Evidence on (tha lack of) auditquality differentiation in the private client segment of the Belgian audit market, European Accounting Review , Vol. 13 No. 3, pp.501-522.
DORGAI, I. (2001): A részvényesi értékmaximalizálás elméleti háttere – Its title in English: The theoretical background of shareholders’ value maximization. Mûhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.
FRANCSOVICS, A. – KADOCS, GY. (2009): Vállalati gazdaságtan, Amicus Kiadó, Budapest pp. 229.
HELGERTNÉ, SZ. I. (Szerk) (2003): Számvitel a mezõgazdasági példákkal, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.

HIDVÉGI Sz. (Szerk.) (2007): Növénytermesztés, Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen.
HORVÁTH, ZS. – SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. (2018) Innovation driven by Change Leadership In: Zéman, Z; Magda, R (szerk.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország : Copy & Consulting Kft., pp. 126-134., 9 p.
JAKAB, K. – TAMÁS, J. – VADA, T. (1997): Önköltségszámítás (Önköltség-számítási szabályzat) Novorg, Budapest.
KAMPRATH, E. J. – WATSON, M. E. (1980): Conventional soil and tissue tests for assessing the phosphorus status of soils. In: Khasawneh, F. E., Sample, E. C., Kamprath, E. J. (eds.) The role of phosphorus in agriculture. ASA, CSSA, SSSA, Madison, Wisconsin USA.
KISS Á. (2007): Számviteli információk növekvõ fontossága, Gazdálkodás Vol. 51, No. 20, pp. 198-205.
KONDOROSI F. (2002): Mezõgazdasági vállalkozások jövedelem- stabilitásának új lehetõsége. In: KONDOROSYNÉ V. E. (Szerk.), PALKOVICS M. (Szerk.): Stabilitás és intézményrendszer az agrárgazdaságban. Tudományos Konferencia Kiadványa. XLIV. Georgikon Napok, Keszthely
KOZÁK, J. (Szerk.) (2007): Állattenyésztés, Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen.
KSH (2019): Földterületek mûvelési ágak szerint (2000–)
MIKLÓSINÉ, Á. K., SIKLÓSI, Á., SIMON, SZ. (2006):A mezõgazdasági vállalkozások számviteli elszámolásának sajátosságai, (Szerk.: Sztanó I.), SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., Budapest.
Molnár, E. (2010) Üzleti és menedzsment-kommunikáció pp. 220-230. 11 p. In: Kalmárné, Rimóczi Csilla (szerk.) Tudomány határok nélkül: válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban : a Szolnoki Fõiskola által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia elõadásainak összefoglalói: konferenciakiadvány. Szolnok, Magyarország : Szolnoki Fõiskola, (2010) 346 p.
Molnár, E. (2019) Információ = Hatalom [Information =Power] GRADUS 6 : 3 pp. 35-43.
MUSINSZKI, Z., (2014): Folyamatorientált költségszámítás a mezõgazdaságban., Controller Info,Vol. 2. No. 3, pp. 13-18.
MUSINSZKI, Z., (2012): Költségszámítási rendszerek a mezõgazdasági vállalkozások gyakorlatában, Gazdaságtudományi Közlemények, Vol. 1, No. 6, pp. 49–68.
RÓTH, J. – ADORJÁN, CS. – LUKÁCS, J. – VEIT, J. (2017): Számviteli esettanulmányok, (Szerk.: Róth J.) MKVK OK Kft. Budapest.
SABJÁN J. – SUTUS I. (2003): Vezetõi számvitel az agrártermelésben. Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest.
SOMOGYI Cs. dr. K. E. (2008): A pénzügyi beszámolás jövõje az IFRS-ek tükrében. (Kockázatok megjelenítése a számvitelben). Doktori PhD értekezés, Pannon Egyetem
SPIERTZ, H., (2010): Food production, crops and sustainability: Restoring confidence in science and technology, Vol. 2, No. 5-6, pp. 439-443.
STONE, J. A. (1968): Accounting for management in agriculture. Angus and Robertson Ltd., Sydney.
SUTUS I. (1992): Mezõgazdasági önköltségek számítása. Számvitel és könyvvizsgálat
SUTUS I. (1998): Az Európai Unió számvitele és a magyar számvitel harmonizálása
SUTUS I. (2002): Gyakorlati számvitel a mezõgazdaságban, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.
SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. – HORVÁTH, – ZS. (2018) The importance of financial consumer protection In: Zéman, Z; Magda, R (szerk.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország : Copy & Consulting Kft., (2018) pp. 177-183., 7 p.
SZTANÓ I. (2006): A számvitel idõszerû kérdései. Perfekt, Budapest.
TENHUNEN, J., – LENZ, R.J.M., – HANTSCHEL, R., (2000): Ecosystem approaches to landscape management in central Europe: Part III. Investigations in an agricultural catchment in the tertiary hills of Southern Germany. Springer Ecological Studies, pp. 147.
TÓTH, P. (1996): Számvitel és pénzgazdálkodás. Mezõgazdasági Kiadó. Budapest, 1996.
TÓTH, M. (2010): A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztés. Doktori PhD értekezés, Szent István Egyetem
UDOVECZ, G. (2008): Alkalmazkodási kényszerben a magyar agrárgazdaság. Gazdálkodás, Vol. 52, No. 1, pp. 5-9.
VÉRY Z. (2001): Mezõgazdasági üzemek korszerû irányítása. Gazdálkodás, Vol. 45, No. 1, pp. 25–32.
ZÁRDA, N. (2008): A vezetõi számvitel alkalmazásának szükségessége a mezõgazdaságban, Vezetéstudomány, Vol. 39, No. 11, pp. 45-53.
ZÉMAN, Z. – TÓTH, A. – VÉRY, Z. – FÓNAGY, Á. P. – SZAKÁCS, A. (2000): A szervezeten belüli controlling differenciálódása a controlling metodika standardizálása mellett, VISION 2000 Tudományos napok; SZIE Gödöllõ, 358-365. pp