A negyedik ipari forradalom egyes adózási és munkaerôpiaci hatásai

A tanulmány elôfeltevése, hogy a gépi munkával helyettesíthetô, általában mechanikus emberi munka felszabadulásával létrejövô nyílt vagy burkolt munkanélküliség terheit a jövôben alternatív megoldásokkal kezelni kell, így példának okáért új típusú adóbevételi lehetôségek megteremtésével lehetséges és szükséges ellensúlyozni. Ezen új adók nem az élômunkát fogják terhelni, hanem vagy újabb fogyasztási-forgalmi adóterhet jelentenek majd, vagy az automatizálás folyamatát fogják valamilyen módon megadóztatni. A szerzôk ennek a folyamatnak egyes kiemelt adózási, társadalmi és munkaerôpiaci hatásait elemzik.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 11-14.

10.24387/CI.2019.1.2

 

Bevezetés
Jelen cikkünk a negyedik ipari forradalom folyamatának néhány gazdasági elemét vizsgálja. A legfontosabb kulcstendencia az emberi élômunka gépi munkával helyettesítésének munkaerôpiaci és adózási hatása. A hazai államháztartási bevételi rendszerben az emberi élô munkaerôköltség jelentôs részét a munkáltató viseli, például a szabadság kifizetésén felül a táppénz elsô 15 napját és az azt követô idôszak táppénzösszegének
harmadát. Ehhez a teherhez rakódik még a rokkantnyugdíjak terheinek közvetett viselése is.
Az elômunka terhelése kérdésfelvetésünk szempontjából pozitív üzenetet hordoz: hipotézisünk szerint az automatizálással a hazai munkáltatók versenyképessége javul, hiszen az élômunkára rakódott ezen költségelemektôl a vállalkozások megszabadulnak.

Felhasznált irodalom
BÁNKUTI Gyöngyi – PAÁL Jenô: A robottechnika multimédia az oktatásban. A robottechnika oktatása Multimédia alkalmazása az oktatásban workshop, Keszthely, 1995. március 23.-24, http://www.digkep.hu/konferencia/konf/MMO95/mmo95.htm (Letöltés: 2018. augusztus 15.)
BÁNKUTI Gyöngyi: A mesterséges intelligencia módszerek, szakértôi rendszerek oktatásának lehetôsége és szükségessége, Fôiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika Oktatóinak XIX. Országos Tanácskozása, Zalaegerszeg, 2001. augusztus 23.-25.
BOZSIK Sándor (2014): A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Kulturális és társadalmi sokszínûség a változó gazdasági környezetben: 2. IRI Társadalomtudományi Konferencia. 332 p. Konferencia helye, ideje: Nové Zámky, Szlovákia , 2014.04.25 -2014.04.26. Komárno: International Research Institute, 2014. (ISBN:978-
80-89691-10-4)
DOMOKOS László (2016): Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment. Domokos Lászlónak, az Állami Számvevôszék elnökének elôadása az 54. Közgazdász-vándorgyûlésen. Kecskemét, 2016. szeptember 17. http://www.mkt.hu/wpcontent/uploads/2016/09/Domokos_Laszlo.pdf (Letöltés: 2018. augusztus 15.)
FREY, Carl Benedikt – OSBORNE, Michael A. (2013): The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf (Letöltés: 2018. augusztus 15.)
GERANDO, Antonina (1880): A munka történetének rövid vázlata, Budapest
IZER Norbert (2016): A kormányzati adópolitika és az adóhatóság feladatrendszere. In: Kihívások és nemzettudat a modern pénzügyekben. X. Soproni Pénzügyi Napok. Sopron, 2016. szeptember 29-30.
KELLY, Kevin (2016): The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future, Viking press, New York City
KEREKES Sándor (2017): A jövô elkezdôdött? A 4. ipari forradalom és a fenntarthatóság. In. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia, Kaposvár
KEYWELL, Brad (2017): The Fourth Industrial Revolution is about empowering people, not the rise of the machines. Forrás: World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2017/06/the-fourth-industrial-revolution-is-about-people-not-justmachines (Letöltés: 2018. augusztus 15.)
KECSKÉS, András (2016): A szuverén alapok jogi háttere és nemzetgazdasági szerepvállalása
KOCKA, Jürgen (2001): Az európai történelem egyik problémája: a munka. KORALL, 2001. évi Ôsz–Tél szám
LENTNER Csaba (2017): Scientific Taxonomy of Hungarian Public Finances After 2010. Polgári Szemle: Gazdasági És Társadalmi Folyóirat 13:(Speciel)
PATAKI György (2002): A fejlôdés gazdaságtana és etikája – Tiszteletadás Amartya Sen munkásságának, in: Kocsis Tamás (szerk.): Emberközpontú gazdaságot!, Budapest
PAYUTTO, Prayudh (2014): „Közép út” a piacgazdaság számára, in: Boldogság és gazdaság, A buddhista közgazdaságtan eszméi, szerk.: ZSOLNAI László, Budapest
SZÓKA Károly (2015): Controlling kihívások és trendek 2015-ben. In: Székely Csaba, Kulcsár László (szerk.) Strukturális kihívások – reálgazdasági ciklusok: Innovatív lehetôségek a valós és virtuális világokban: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Tanulmánykötet, Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó
VARGA József (2017): Az adóteher-csökkentés és a gazdaság kifehérítésének pályája Magyarországon 2010 után [Reducing the Tax Burden and Whitening the Economy in Hungary after 2010]. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly 62:(1)
WORLDBANK. (2016): Digital Dividends. World Development Report 2016. Washington DC, USA: World Bank.