Vezetői információk a felsőoktatási intézmények számvitelében

Az intézmények menedzsmentjének a változó feltételek új erőpróbát jelentenek, melynek során a meghozott döntéseikhez elengedhetetlen, hogy megfelelő pénzügyi, számviteli információk álljanak a rendelkezésükre. Jelen tanulmányban az államháztartási számvitelből nyerhető vezetői információkkal, az azokat szolgáltató számviteli … tovább »

A tudatos vállalkozásfinanszírozás a Controlling és az alternatív finanszírozási források szemszögéből

A szerzők a tanulmányukban elsősorban a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság aspektusából közelítik meg a vállalkozások finanszírozásának valamennyi alternatíváját. Kiemelt figyelmet fordítanak a felelős és tudatos pénzügyi döntések gazdasági, pénzügyi hatásaira. Controller Info 2019. … tovább »

Vállalkozási tevékenységet befejező vállalatok elemzése Nógrád megyében, a Nagykürtösi és Losonci Járásban

A kutatás olyan gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét vette górcső alá, melyek 2016-ban befejezték gazdálkodási tevékenységüket. Ezen vállalatok főként Nógrád megyében, kisebb számban a Nagykürtösi és Losonci járásban működtek. A vállalatok elemzése különböző mutatók (tőkeerősség és … tovább »

A negyedik ipari forradalom egyes adózási és munkaerôpiaci hatásai

A tanulmány elôfeltevése, hogy a gépi munkával helyettesíthetô, általában mechanikus emberi munka felszabadulásával létrejövô nyílt vagy burkolt munkanélküliség terheit a jövôben alternatív megoldásokkal kezelni kell, így példának okáért új típusú adóbevételi lehetôségek megteremtésével lehetséges és … tovább »

Szakemberhiány – az IFRS-ekre való áttérés hátráltató tényezôje

Az utóbbi években világszerte megnôtt az igény egy általánosan elfogadott és nemzetközileg alkalmazható számviteli szabályozási rendszer kiépítésére, melyet a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) testesítenek meg. Ebbôl adódóan fontossá vált azon számviteli szakemberek képzése, akik … tovább »

A menedzsment döntést támogató információ igény és a pénzügyi beszámolók információs tartalma közötti összefüggések

A szerzô az elméleti megközelítésében arra világít rá, hogy a vállalkozások törvényi keretek között mennyiben tudják szépíteni vagy rontani a képzôdô nyereséget, (számviteli, üzemtani) illetve rámutat arra is, hogy a controllereknek mire kell figyelemmel lenniük … tovább »

Az intellektuális tőke értékelésére alkalmazott mérési módszerek összehasonlító elemzése

Napjainkban az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Azt gondolhatnánk, hogy a vállalati sikeresség leginkább … tovább »