Lean eszközök és módszerek megjelenése és vizsgálata a controlling rendszerekben

A pontos monitoringozás és a folyamatok folyamatos fejlődése és a megfelelő vezetői döntések előkészítése érdekében elengedhetetlen a lean eszközök és módszerek mérése és monitoringozása. Ahhoz hogy ez hatékony lehessen a különböző komplex controlling rendszerek KPI mutatószámaiból létre lehet és kell hozni egy specializálta a lean folyamatokat monitoringozó controlling modellt. A szerzők ilyen modell kialakítását mutatják be.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 41-45.

10.24387/CI.2019.1.8
 

Bevezetés
A lean menedzsment mint filozófia és mint folyamat optimalizációs menedzsment módszer mára már az ipari vállalkozások esetében alapvetô verseny kritériummá vált. Azon szervezetek akik képesek lesznek hatékonyan és specializáltan mérni a lean eszközök és módszerek megvalósulását a folyamataiban, képessé válnak a teljes szervezetet átható lean filozófia megvalósítására és a folyamatos fejlôdésre amely segítségével pontosabb eredményeket és ezáltal magasabb hatékonyságot érhetnek el a szervezetek illetve a megfelelô vezetôi döntések meghozása is hatékonyabbá válhat.
A kutatásunkban vizsgáltuk hogy a különbözô szervezetek controlling rendszerei hogyan és milyen módszereket alkalmazva mérik a lean menedzsment megvalósulását és mûködését az értékteremtô folyamatok megvalósulása során. A vizsgálataink egy hazánkban mûködô autóalkatrész gyártó vállalkozás controlling rendszerérôl szólnak, illetve ebbôl indulnak ki.
A vizsgált szervezet a lean menedzsmentet mint optimalizáló menedzsment filozófia használja, és külön részleggel mûködteti a teljes gyártási folyamat során, de a controlling rendszerben külön ilyen modell amely specializáltan ezt mérné nem létezett, illetve létezik. A különbözô módszerek, értékáram és értékfolyam elemzések illetve a balance scorecard mutatószámai és összefüggései és az egyedileg, specializáltan kialakított logisztikai illetve komplex mutatószámok és rendszerek mérik és magukba foglalják a lean menedzsment eszközeihez kötôdô állapotot illetve információt. Mivel ilyen specializált mutatószám nem létezik ezért a lean és a controlling közötti kapcsolatot kellett elôször megfogalmazni. A témában való komolyabb elmélyülés után azt a következtetést vontuk le, hogy a kontrolling és a lean kapcsolata leginkább a Key Performance Indicator-ok
rendszerében keresendô. Ennek mentén, a Lean menedzsment alapvetôbb elemeinek ismertetése után, egy olyan univerzális modellt mutatunk be, amely elsô sorban az egyértelmû költségvonzattal rendelkezô KPI-ok mérôszámaiból épül fel és egy olyan végsôdleges mutatószámot képez le, amely a Lean folyamatok hatékonyságát hivatott mérni.

Felhasznált irodalom
Boda György and Szlávik Péter Kontrolling Rendszerek [Book]. – Budapest : KJK-KERSZÖV jogi és üzleti kiadó, 2005. – 963 224 842 2.
James P.Womack and Daniel T. Jones Lean szemlélet [Book]. – [s.l.] : HVG-kiadó, 2003. – 978-963-9686-83-0.
Jeffrey K. Liker A toyota módszer [Book]. – [s.l.] : HVG-kiadó. -978-963-9686-43-4.
Kaplan S. Kaplan and Norton P. Norton Balanced Scorecard[Book]. – Cambridge : Harvard Business Review Press, 1996. -978-0-87584-651-4.
Kosztolányi János and Schwahofer Gábor Lean alapok [Book]. -Budapest : KaizenPro Oktató és Tanácsadó Kft, 2012.
Ohno Taiichi Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, [Book]. – New York : Productivity Press, 1988.
Rother Mike Toyota-Kata [Book]. – Budapest : HVG, 2014.
Schwahofer Gábor and Kosztolányi János Lean Szótár [Book]. -Budapest : LeanPro Kft, 2015.
Shigeo Shingo A study of the Toyota Prduction System: From an Indistrial Engineering Viewpont, [Book]. – Cambridge, :Productivity Press 1, 1989.
Vörös József Termelés és szolgáltatásmenedzsment [Book]. -Budapest : Akadémiai Kiadó, 2010. – 978 963 05 8835 5.