Pénzügyi tervezés modellezése egy szolgáltató vállalatnál

A pénzügyi terveknek nincsen meghatározott formája, ebben a cikkben egy lehetséges változatot mutatnak be a szerzôk, ami már a gyakorlatban is többször bizonyított. A modelltanulmányban egy képzeletbeli szervezet három éves idôtávra vonatkozó pénzügyi tervezése kerül bemutatásra. Kivonatosan levezetésre kerülnek a tervezés fô kimutatásai, és a módszertani megoldásai.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 2-10.

10.24387/CI.2019.1.1

 

Bevezetés
A pénzügyi tervezés olyan folyamat, illetve eljárás, amelynek során a gazdasági döntések összes hatását mérlegelik. A pénzügyi tervezés elôzetes számítás egy idôszak várható bevételeirôl és kiadásairól, jövedelmeirôl, a realizálható nyereségrôl, a vállalkozás vagyonának, forrásainak bôvülésérôl, adott esetben a hitel- és fizetésieszköz-állomány alakulásával kiegészítve.
A pénzügyi tervezés hosszú és rövid távra is a vállalkozás stratégiájából indul ki, és ahhoz határozza meg a pénzügyi elôirányzatokat. A stratégiai tervezés folyamatában ugyanis a vállalkozás már kialakította hosszú távon elérendô céljait, illetve meghatározta azokat az eszközöket, módszereket és erôforrásokat, amelyek lehetôvé teszik távlati céljainak megvalósulását.
(Zéman-Béhm 2016, Musinszki 2014)). A pénzügyi tervezési folyamatot számos bizonytalansági tényezô sújtja (Lentner, 2015a), de alapos elvégzésével nô a vállalkozás folytatásának esélye (Lentner, 2014, 2015b).

Felhasznált irodalom
Béhm Imre (1998): Vállalkozások megítélése. Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. Bp.
BÉLYÁCZ IVÁN (1995):Tôkeberuházási és finanszírozási döntések, JPTE Pécs
Fenyves V. – Tarnóczi T. – Vörös P. (2014): FINANCIAL INDICATORS IN MANAGERIAL DECISION-MAKING ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA ECONOMIC SCIENCE 23 : 1 pp. 893-904. , 12 p.
Illés I. (2009): Vállalkozások pénzügyi alapjai. Budapest, Saldo, 258 p.
Illés I. – Gyulai L. – Lauf L. (2013): A vállalkozásfinanszírozás alapjai. Budapest, Saldo, 417 p.

Jánosa A. (2005): Adatelemzés számítógéppel. Budapest, Perfekt, 271 p.
Katits E. (2002): Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban.KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Bp.
Katits E. (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. Budapest,Saldo, 386 p.
LENTNER Cs. (2014): A vállalkozás folytatása számviteli alapelvérôl. Gazdaság és Jog, Vol. 22. No. 3. 3-8. p.
Lentner Cs. (2015a): Uncertainty Factors in National Economy Planning – International Effects and Hungary’s Outlook Up to 2050. Central European Political Science Review, Vol. 16.No. 62. 9-26. p.
LENTNER Cs. (2015b): A vállalkozás folytatása számviteli alapelvének érvényesülése közüzemi szolgáltatóknál és költségvetési rend szerint gazdálkodóknál – magyar, európai jogi és eszmetörténeti vonatkozásokkal. In. Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás. NKE, 763-783. p.
MUSINSZKI Z. (2014): Cost to be a cost? Cost in the management accounting. In: Zéman Z. (ed.): Controller Info Studies. Copy & Consulting and Unio Publishing, pp. 134-138.
Pálinkó É. – Szabó M. (2006): Vállalati pénzügyek. Budapest, Typotex Kiadó, 391 p.
Sóvágó L.- Zéman Z. – Bárczi J. (2014): Pénzügymenedzsment és kockázatkezelés. Felsôoktatási tankönyv, SZIE Gödöllô
Zéman Z. – Béhm I. (2016): A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 396 p.
2000. évi C. törvény a számvitelrôl http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV