Szakemberhiány – az IFRS-ekre való áttérés hátráltató tényezôje

Az utóbbi években világszerte megnôtt az igény egy általánosan elfogadott és nemzetközileg alkalmazható számviteli szabályozási rendszer kiépítésére, melyet a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) testesítenek meg. Ebbôl adódóan fontossá vált azon számviteli szakemberek képzése, akik eddig is a könyveléssel foglalkoztak, hogy megismerjék a standardok alkalmazásának lehetôségeit. Tulajdonképpen a szerzôk a szakemberek képzési lehetôségét, annak igényét vázolják fel írásukban.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 15-18.

10.24387/CI.2019.1.3

1. Bevezetés
Magyarországon fontos szerepet kapnak az IFRS-ek alkalmazásának és bevezetésének elôkészítését, illetve megvalósítását támogató munkafolyamatok, hiszen Európai Uniós tagállamként 2016-tól folyamatosan bôvül azon intézmények és vállalkozások köre, melyek számára választható alternatívává, illetve késôbb kötelezôvé válik, hogy pénzügyi kimutatásaik elkészítésekor az IFRS-ek elôírásait kövessék a 2000. évi C. törvény
szabályozása helyett (Böcskei et al., 2015; Droppa–Becsky-Nagy, 2015; Droppa, 2017). Az átállással kapcsolatban számos probléma felmerül: az ágazati és a kapcsolódó szabályozó szervek átállása a kettôs terhek elkerülése érdekében; az átállás miatt bekövetkezô adóhatások számszerûsítése; a nemzetközi elôírások mindig naprakész és pontos fordításának biztosítása; illetve a megfelelô számviteli szakemberek – könyvelôk, könyvvizsgálók, adótanácsadók – át- és kiképzése. Tanulmányunkban a szakemberek hiányával, mint az áttérést hátráltató tényezôvel foglalkozunk, felhívva a figyelmet a probléma megoldásának fontosságára.

Felhasznált irodalom
Böcskei E. – Fenyves V. – Zsidó K. – Bács Z. (2015): Expected Risk Assessment—Annual Report versus Social Responsibility. SUSTAINABILITY (ISSN: 2071-1050) 7: (8) pp. 9960-9972.
Dékán T. – Kiss Á. (2017): Az IFRS-ek szerinti beszámolásra történô áttérés gyakorlati kérdései. Cotroller Info Tanulmánykötet, Évtizedek a számvitelben, pp.133–143.
Droppa D. – Becsky-Nagy P. (2015): A cash flow-kimutatások hazai és nemzetközi szabályozása. Számvitel, adó, könyvvizsgálat, 57. évf. 3. sz., pp. 2–4.
Droppa D. (2015): Cash flow-kimutatások a hazai és nemzetközi elôírások tükrében. In: Dajnoki K. – Szôllôsi L. (szerk.): Interdiszciplináris Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. Debreceni Egyetem GTK és MÉK, Debrecen, pp. 13–18.
Droppa D.(2016): Cash flow-kimutatások – A hazai és nemzetközi elôírások. E-conom Online Tudományos Folyóirat, 5. évf. 1. sz., pp. 135–147. https://bismarck.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/econom/2016_1/10_DroppaD_econom_V1.pdf, letöltve: 2017.09.17.
Droppa D. (2017): Immateriális eszközök a hazai és nemzetközi számvitelben. Controller Info Tanulmánykötet, Évtizedek a számvitelben, pp. 53–66.
Deloitte (2017): Összefoglaló jelentés a 2017. évi IFRS felmérés eredményeirôl. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/audit/hu-audit-IFRS-jelentes-2017.pdf, letöltve: 2017.06.07.
Kondorosi F. (2007): IFRS-alapú elszámolási, információs és döntési rendszer. In: Jávor A. – Bács Z. (szerk.): Elszámolási célok, feladatok, módszerek és a számvitel oktatása. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum–Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen, pp. 69–74.
Lukács J. (2006): Különbségek a magyar számviteli törvény és a nemzetközi számviteli standardok között. Társadalom és gazdaság, 28. évf. 1. sz., pp. 143–148.
Kômíves, P. M. – Dajnoki, K. (2015): Ranking Systems as the Connection between the Higher Education and the Labour Market in Hungary. Procedia Economics and Finance, Volume 32., pp. 292–297.
Madarasiné Szirmai A. (2015): Egyre bôvül az IFRS-ek alkalmazásának köre. Magyar Könyvvizsgálói Kamara és Oktatási Központ, https://www.mkvkok.hu/az-ifrs-alkalmazasanakhatasai-az-eredmenyre-es-a-tarsasagi-adoalapra, letöltve:2017.06.07.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara (2018): Könyvvizsgálók és IFRS könyvvizsgálók névsora.
Nemzetgazdasági Minisztérium (2018): Könyvviteli szolgáltatást végzôk névsora.
Novák M. (2005): Bevezetés a nemzetközi beszámoló készítésbe 2005. SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, 91 p.
PwC’s Academy (2016): IFRS átállás elôadássorozat, Debrecen, 2016.05.24.
Szöllôsiné Szép A. (2015): A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardok (IFRS-ek) hatása a statisztikára. Központi Statisztikai Hivatal, OST ülés, 2015.04.20.
Sztanó I. (2015): A számvitel oktatás fél évszázada. Gazdaság és Társadalom, Journal of Economy and Society, 7. évf., Számvitel Különszám.
1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történô hazai alkalmazásáról. Magyar Közlöny, 2015. évi 80. szám. 2000. évi C. törvény