Újratervezés A számviteli szakma szerepe és változása a szocialista Magyarországon

A tanulmány célja, hogy bemutassa és értékelje a számviteli szakma legfontosabb kérdéseit 1945 és a rendszerváltás közötti időszakban. A szakmatörténetre koncentrálva csak utal a háttérben zajló (gazdaság)történeti és jogalkotási folyamatokra, amelyek nélkül nem ragadhatók meg jól a bekövetkezett lényeges változások. A két kiemelten vizsgált terület a vagyonértékelés a vezetői számviteli információk minősége a korabeli szerzők munkái és a jogszabályok alapján. A vizsgált időszakban kiemelt jelentősége volt a gyökeresen megváltozott gazdaságirányítási rendszernek, amely kétségtelenül kedvezőtlen irányba befolyásolta a szakma eredményességét, függetlenül a haladó tradícióktól és megfelelő szakmai munkától. Ugyanakkor a politikai, gazdasági környezet enyhülésével a hagyományok és a számvitellel szembeni minőségi követelmények ismét erősödtek.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 29-34

DOI: 10.24387/CI.2021.4.5

Felhasznált irodalom:

Az 1988-tól érvényes egységes könyvviteli előírások (1988) A Pénzügyminisztérium hivatalos kiadványa

Barbu, Elena – Farcane, Nicoleta – Popa, Adina (2010) Looking for an Accounting Identity. The Case of Romania during the 20thCentury Online: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/47/41/PDF/cr_2010_03_E2.pdf (olvasva:2014.08.01)

Bailey, D. T. (Ed.) (1988) Accounting in Socialist Countries. Routledge, London and New York

Barna A. – Horváth A. – Máthé G. – Tóth Z. J.(2014) Magyar állam- és jogtörténet (szerk. Horváth A.), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest

Borbély K. (2019) Mérlegvilágosság Tanulmányok a magyar számvitel történetéről, Borbély Katalin, ISBN 978-615-00-6222-8

Draskóczi I. – Búza J. – Kaposi Z .- Kövér Gy. – Honvári J. (ed) (2003) Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig, Aula Kiadó, Budapest

Ficzere L. (1995) A törvény és a rendelet viszonyának kérdései. In: A közigazgatás szerepe a jogalkotásban. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Unió, Pécs

Horváth J. (1959) Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Kovács K. (1963) Könyvviteli alapismeretek, ipari üzemek könyvvitele (kézirat), Kossuth Kiadó

Lukács L. (1970) Iparvállalati könyvvitel és információs rendszer, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Miranti P. J. (1993), Patterns of Analysis in Accounting History, “Business and Economic History”, 1 (22), pp. 114-126 Online: http://www.thebhc.org/sites/default/files/beh/BEHprint/v022n1/p0114-p0126.pdf

(olvasva:2015.05.14.)

Tóth A. (1960) Ipari kalkuláció, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Zwierina J. (1949) Mérlegtan és mérlegbírálat, Pantheon Irodalmi Intézet, Budapest

Felhasznált (hivatkozott) jogszabályok

1875. évi XXXVII. törvénycikk kereskedelmi törvény

1930. évi V. törvénycikk (a korlátolt felelősségű társaságokról)

24700/1946. M.E. számú rendelete az 1947. január hó 1. napjával készítendő üzleti leltárról

1790/1947. M.E. számú rendelete az 1947. január hó 1. napjával készítendő forintmérlegről

5650/1948. Korm. sz. mérlegrendelet

301/1950. (XII.31.) MT. rendelet a mérlegbeszámoló készítési kötelezettségről

3.692-20/1954. PM. rendelet az állami vállalatok évzáró mérlegbeszámolójáról

1968. évi 33. törvényerejű rendelet a számvitel rendjéről

1979. évi II. törvény az állami pénzügyekről és

23/1979 (VI.28.) MT számú rendelet a végrehajtásról (1980)

60/1987. PM számú rendelete a könyvvitel rendjéről

1988. évi XIV. törvény az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról

55/1970. (XII. 30.) PM rendelet a leltárazási, mérleg- és mérlegbeszámoló készítési kötelezettségről

1979. évi II. törvény az állami pénzügyekről és kapcsolódó rendelet, a 23/1979 (VI.28.) MT számú rendelet a végrehajtásról