A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenységének összefoglalása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelõen a költségvetési szervek kötelesek belsõ ellenõrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetõje számára bizonyosságot nyújtsanak a kiépített és működtetett belsõ kontrollok rendszerének megfelelõségét illetõen. Jelen írás célja a Magyar Államkincstár belsõ kontrollrendszerének átfogó bemutatása.

Controller Info 2019. VII.évf.(2) szám 9-13.

10.24387/CI.2019.2.2

Bevezetés
A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) 17. §-a rendelkezik a Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) elkészítésérõl, jóváhagyásáról, tartalmáról, felülvizsgálatáról. A BEK-et a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elnöke hagyja jóvá. A Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: BEF) a gazdálkodási és igazgatási kérdéseket, az információk és dokumentumok kezelését, a humánerõforrás kiválasztását, a teljesítménymenedzsmentet, a titokvédelmi és biztonsági feladatokat, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint egyéb mûködési kérdéseket a hatályos elnöki utasítások szerint végzi.
A Bkr. 2. § b) pontja alapján a kincstári belsõ ellenõrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy a Kincstár mûködését fejlessze és eredményességét növelje. A Kincstár céljainak elérése érdekében a belsõ ellenõrzés rendszerszemléletû megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a kincstár irányítási és belsõ kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

Források
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Államkincstár Belsõ Ellenõrzési Kézikönyve
A belsõ ellenõrzés szakmai gyakorlatának keretrendszere megvalósítási útmutatók; A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú
Szervezete és az ETK Szolgáltató zRt. közös kiadványa
A Belsõ Ellenõrzés Szakmai Gyakorlatának Keretrendszere (Kötelezõ Normák); Kiadja a BEMSZ és az ETK Szolgáltató Zrt.
Belsõ ellenõrzés és csalásmegelõzés gyakorlati útmutató – Fraud kézikönyv; Kiadja a BEMSZ és az ETK Szolgáltató Zrt.
Az integrált kockázatelemzés és –kezelés alkalmazási lehetõségei a közszférában; Dr. Fekete István, Dr. Galambos Péter, Dr.Janza Péter, Ákos Endre; ETK Szolgáltató Zrt.