A Magyar Államkincstár új számlavezető (SZR) rendszeréhez való csatlakozás hatásainak vizsgálata a költségvetési szervek körében

A Magyar Államkincstár (MÁK) deklaráltan egyik fő kiemelt stratégiai célja a korszerű pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás. A MÁK számlavezetési feladatait a szolgáltatási körébe tartozó, az államháztartásról szóló törvényben meghatározott szervezetek számára kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként teljesíti.(MÁK honlapja) Ügyfelei körének jelentős hányadát az államháztartás alrendszeréhez tartozó költségvetési szervek teszik ki. Több ütemben történt informatikai és rendszerfejlesztés eredményeként európai uniós források felhasználásával került kialakításra a korábban működő pénzgazdálkodási és előirányzatgazdálkodási feladatok különválasztásával az új számlavezetési (SZR) és költségvetési gazdálkodást támogató (KTTVR) rendszer. A tanulmány bemutatja a 2022.január 01-től használt új számlavezetési rendszer bevezetésének körülményit és annak tapasztalatainak felmérésértől az érintett költségvetési intézmények gazdasági szervezetei körében végzett kérdőíves kutatás eredményeit. Következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a rendszer működése és az információ áramlás további javítása érdekében.

X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 46-51

DOI: 10.24387/CI.2022.4.8

Felhasznált irodalom

BÁRCZI, J. – DARAGMAH, A.  (2021): The role of the COVID-19 pandemic in boosting digital financial inclusion , Economics Working Capital http://eworkcapital.com/the-role-of-the-covid-19-pandemic-in-boosting-digital-financial-inclusion/ ECONOMICS & WORKING CAPITAL (2398-9491 ): 2021 3-4 pp 63-69

HEGEDŰS, M. (2020): A COVID-19 járvány okozta hatások a számvitelre és a beszámolókészítésre „XIV. Soproni Pénzügyi Napok „Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia – Sopron, 2020. október 1-2. ISBN 978-615-80230-6-1

LENTNER, CS. (2015):   Önkormányzatok pénzügyi konszolidációja és működőképes állapotban tartásuk eszközrendszere 26. fejezet. Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és Államháztartástan II Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 860 p. pp. 637-656, 20 p. ISBN: 9786155527128

LENTNER, CS. (2019): Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Kiadó, (ISBN: 978-963-5315-67-3)

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR, Szabályzat (1919.10.01) A Magyar Államkincstár Szabályzata A Forintszámlavezetési Szolgáltatásokról, Budapest, Elérhető: Magyar Államkincstár hivatalos honlapja http://www.magyarallamkincstar.gov.hu (olvasva: 2022. július 30.)

 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Szabályzata A Pénzforgalmi Szolgáltatásai Után Felszámított Díjakról, Jutalékokról És Egyéb Költségekről https://www.allamkincstar.gov.hu/files/A%20 Kincst%C3%A1rr%C3%B3l/Szab%C3%A1lyzatok/Szab%C3%A1lyzat%20p%C3%A9nzforgalmi%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok%20d%C3%ADja%20jutal%C3%A9ka%20%C3%A9s%20egy%C3%A9b%20k%C3%B6lts%C3%A9ge_2020.01.pdf.

 VARGHA, É. (2018): Az önkormányzatok és a Magyar Államkincstár kapcsolata II. A Kincstár állampénztári tevékenysége és központosított illetményszámfejtési feladata, JURA A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja 2018. I. szám HU-ISSN 1218-0793

ZÉMAN, Z. – TÓTH A. (2018): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment (Akadémiai Kiadó, Budapest) 2018. ISBN 978 963 454 031 1 , első magyar nyelvű digitális kiadás: https://mersz.hu/dokumentum/dj294spcem__1

IPSAS 1: A pénzügyi kimutatások prezentálása nemzetközi költségvetési számviteli standard, EUR Lex (2009.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1126(olvasva: 2022. július 05.)

KÖFOP-1-0-0-VEKOP.15.2016.00024 projekt leírás, (2021): Elérhető: Magyar Államkincstár hivatalos honlapja, https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/kofop-1-0-0-vekop-15-2016-00024, (olvasva: 2022. 09. 04.)

2011. évi CXCV. törvény  az államháztartásról

4/2013.(I.11.) Korm. Rendelet az államháztartás számviteléről [Áhsz]

368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet [Ávr.]az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2013. évi CCXXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról