A nemzetközi laboratóriumi műszergyártók és a hazai laboratóriumi műszerforgalmazók diádikus kapcsolata versenyképességük növelése érdekében

Jelen tanulmányunkban a laboratóriumi műszerpiac ellátásláncbeli tagjainak (nemzetközi laboratóriumi műszergyártóknak valamint a hazai laboratóriumi műszerforgalmazóknak) versenyképességét vizsgáltuk.  Témánk leszűkítésével a KKV szektort, valamint a laboratóriumi szektor kutatás-fejlesztési sajátosságait helyeztük előtérbe a helyes következtetések levonása, valamint a jövőbeli javaslatok megfogalmazásának érdekében. Miután a kutatásfejlesztést támogató laboratóriumi műszerpiac egy kevéssé vizsgált terület, – a fellelhető szakirodalom túlnyomó részében általánosságban (pl. nemzetgazdasági, regionális vagy ágazati szinten) vizsgálja a KKV szektort. A kémiai analitikai műszerpiac teljeskörű analíziséhez, primér, kvalitatív kutatásunkból származó információk, illetve adatok birtokában állítottuk össze a tudományos piacra szabott kérdőíveinket. Kutatásunk során törekedtünk minél részletesebben feltárni a laboratóriumi műszerek piacának és ezen keresztül a KKV szektorban működő hazai forgalmazó kisvállalatok sajátosságait, nehézségeit, megvizsgálva ellátásláncbeli helyük és szerepük dominanciáját, valamint relevanciáját. A laboratóriumi műszerforgalmazók a vizsgált szegmenseket tekintve az ellátási láncon belül középen helyezkednek el, közvetítő láncszemként, mely helyzetéből adódóan is némi kiszolgáltatottságot, alárendeltséget, függőséget feltételez kapcsolatrendszerében, mind a gyártói, mind az ügyfelei felé, ugyanakkor számos előnnyel is rendelkeznek a képviselet során, mely a helyi piac és nyelv ismeretében testesül meg a nemzetközi gyártói együttműködésben, mely pótolhatatlan eszköztárral ruházza fel a disztribútorokat.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 44-50

DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.8

Felhasznált irodalom:

Arnold, D. (2000) Seven Rules of International Distribution, Harvard Business Review, https://www.studypool.com/uploads/questions/322414/20181112151907seven_rules_of_international_distribution.pdf

Baker, T. L. – Hawes J. M. (1993),“The Relationship Between Strategy and Structure Within Channel Dyads,” In: Journal of Marketing Channels, 2 (4), p. 83–97. https://www.academia.edu/23016801/Relationship_Quality_Between_Exporters_in_Developing_Countries_and_Foreign_Importers, Keresőprogram: Google. Kulcsszavak: distribution, channel partner relations

Ballou, R. H. (1992): Business Logistics Management, Third Edition, New Jersey, Prentice Hall, p. 631-637.

Bódi-Schubert A. (2012) disztribúció kiszervezéséhez kapcsolódó ellátási és működési kockázatok, Vezetéstudomány XLIII. Évf. 2012. 1. SZÁM / ISSN 0133-0179

Buckley, P. J. – Pass, C. L. – Prescott, K. (1988) Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, In: Journal of Marketing Management 4(2):175-200 DOI: 10.1080/0267257X.1988.9964068, https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2344062

CAO, M. ─ ZHANG, Q. (2011) Supply Chain Collaboration: Impact on Collaborative Advantage and Firm Performance. Journal of Operation Management, 29, 163-180. http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2010.12.008, Kulcsszavak: supply chain management. Lekérdezés időpontja: 2018. április 12.

Cetindamar, D. – Kilitcioglu, H. (2013) “Measuring the competitiveness of a firm for an award system”, Competitiveness Review: In: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness, Vol. 23 Iss: 1 pp. 7 -22, http://dx.doi.org/10.1108/10595421311296597

Chandra, C. – Kumar, S. (2000) Supply Chain Management in Theory and Practice: A Passing Fad or a Fundamental Change? Industrial Management & Data Systems, 100, p. 100-114. http://dx.doi.org/10.1108/02635570010286168, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02635570010286168/full/html

Chikán, A. – Czakó, E. (2009) Versenyben a világgal – Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 402

Chikán, A. – Molnár, B. – Szabó, E. (2018) A nemzeti versenyképesség fogalma és támogató intézményi rendszere, Közgazdasági szemle, IXV. évf., 20. p.1205–1224.

Chow, W. S. – Madu, C. N – Kuei, C. H. – Lu, M. H. – Lin, C. –  Tseng, H. (2008). Supply chain management in the US and Taiwan: An empirical study. In: The International Journal of Management Science, Vol. 36, pp. 665 – 679.

Dwyer L. – Kim Ch., 2003, Destination competitiveness: determinants and indicators: „Current Issues in Tourism”. Vol. 6, No. 5.

Feurer, R. – Chaharbaghi, K. (1994). Defining competitiveness: A holistic approach. Management Decision, 32(2), p. 49-58.

Flak, O. – Glód, G. (2015) Verification of the relationships between the elements of an integrated model of competitiveness of the company, ScienceDirect, Procedia, In: Conference on 11th International Strategic Management, https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042815X00450/1-s2.0-S1877042815052659

Gaál, N. (2007) Theoretical Background of Marketing-Controlling, www.kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Gaal_Noemi.pdf, Keresőprogram: Google. Kulcsszavak: marketingcontrollung

Gelei, A. (2008): Hálózat – a globális gazdaság kvázi szervezete, Műhelytanulmány, p. 35 Budapest, Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, pp. 3-10. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/285/1/Gelei95.pdf

Hudnurkar, M. – Jakhar, S – Rathod, U. (2014) Factors affecting collaboration in supply chain: A literature Review, In: Procedia – Social and Behavioral Sciences 133 p. 189 – 202, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.184 ScienceDirectICTMS-2013, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814030948?via%3Dihub

Ketchen, D. J. Jr. – Rebarick, W. – Hult, G. T. M. – Meyer, D. (2008). Best value supply chains: A key competitive weapon for the 21st century. Business Horizons, 51, p. 235 – 243.

Koh, S. C. L – Demirbag, M. – Bayraktar, E. – Tatoglu, E. – Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. In: Industrial Management & Data Systems, 107(1), p. 103 – 124. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02635570710719089/full/html

Lengyel, I. (2003): Verseny és területi fejlődés, Szeged, JATE Press, 454 p.

Li, S. – – Subba Rao, S. – Ragu-Nathan, T. S. – Ragu-Nathan, B. (2005). Development and validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices. In: Journal of Operations Management, 23, p. 618 – 641. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.jom.2005.01.002, Keresőprogram: Science Direct. Kulcsszavak: corporate management. Lekérdezés időpontja: 2019. április 14.

Liargovas, P. – Skandalis, K. (2010) Factors affecting firm competitiveness: The case of Greek industry from an Emerging Market, In: International Journal of Finanacial Studies, Eur. Inst. J., 2, p. 184–197. https://www.academia.edu/1234977/Factors_Affecting_Firm_Competitiveness_The_Case_of_Greek_Industry

Losoncz, M. (2004) Európai Uniós kihívások és magyar válaszok, Osiris Kiadó, Budapest, p. 274

Maguire, H. – Peterson, I. – Hakim, L. (2007): The soft side of supply chain management: The importance of trust, In: ANZAM 2007: Managing Our Intellectural and Social Capital, 4-7 Dec 2007, Sydney, p. 1-23. https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdf-manager/1960_MAGUIREHEATHER_178.PDF

McLachlan, C. (2004) Wettbewerbsorientierte Gestaltung von Informationsasymmetrien: Eine informationsökonomisch fundierte Analyse des anbieterseitigen Informationsverhaltens. p. 360. Norderstedt: Books on Demand; p. 25-26.

Morgan, R. M. – Hunt, S. D. (1994),“The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing,”In: Journal of Marketing, 58 (July), p. 20–38.

Narver, J. C. – Slater, S. F. (1990),“The Effect of a Market Orientation on Business Profitability” In: Journal of Marketing, 54, No. 4.  p. 20–35. https://doi.org/10.2307/1251757

Pelham, A. M. – Wilson, D. T. (1996),“A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on Dimensions of Small-Firm Performance” In: Journal of the Academy of Marketing Science, 24 (1), p. 27–43.

Piatkowskia, M. (2012) Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises, An Example for Poland, In: CONFERENCE ON 8th International Strategic Management, Procedia – Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) p. 269 – 278. Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Example for Poland | Elsevier Enhanced Reader

Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York

Rzepka, A. (2017) Inter-organizational relations as one of the sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization, In:Procedia Engineering 174. p. 161 – 170, In: 2016 Global Congress on Manufacturing and Management, doi: 10.1016/j.proeng.2017.01.195; https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol4-issue6/E464649.pdf

Sápiné Dudák, I. (2016) Vállalati versenyképességi tényezők az üzleti tevékenységben, E-Conom, Online Scientific Journal, p. 77. DOI: 10.17836/EC2016.2.077, http://real.mtak.hu/54714/1/07_SapineDI_e_conom_V2_u.pdf

Sieradzka, K. –  Luft, R. (2015) Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness, In: Central European Review of Economics & Finance Vol. 10, No. 4 (2015), p. 133–141. file:///C:/Users/TOLNAY~1/AppData/Local/Temp/CEREF_Vol.10_No%204_Sieradzka,%20Luft.pdf

Siguaw, J. – Simpson, P. – Baker, T. (1998) Effects of Supplier Orientation on Distributor Market Orientation and the Channel Relationship: The Distributor Perspectice, In: Journal of Marketing, Vol. 62. pp. 99-111. https://doi.org/10.1177/002224299806200307

Szerb, L. – Csap, V. (2014) Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? A magyar kisvállalatok (mKKV szektor) versenyképességének egyéni-vállalati szintű mérése és komplex vizsgálata, Marketing & Menedzsment, Különszám

Szilágyi, Gy. (2008) A versenyképesség mérése a nemzetközi összehasonlítások módszertanának tükrében, Statisztikai Szemle, 86. évfolyam 1. szám, http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2008/2008_01/2008_01_005.pdf, Keresőprogram: Researchgate. Kulcsszavak: KKV, versenyképesség

Török, Á. (2003) Mit mérünk mivel? A versenyképesség értelmezéséről és mérési problémáiról. EU-csatlakozás és versenyképesség, Európai Tükör Műhelytanulmányok 93. Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, Budapest, p. 76-106. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/229/1/MT_8_T%C3%B6r%C3%B6k.pdf

Vargha, B. T. – Németh, E. – Pályi, K. Á. (2019) Mit mutatnak a versenyképességi rangsorok?, Pénzügyi Szemle 2019/3

Walter, A. (2003). Relationship-specific factors influencing supplier involvement in customer new product development. In: Journal of Business Research, Vol. 56, issue 9, p. 721-733. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296301002570