Az értékpapírosítás, mint árnyékbanki finanszírozási forma

Az árnyékbankrendszerek működése a 2007-2009-es subprime válságot követõen került a tõkepiaci szabályozás látókörébe. Azonban árnyékbankrendszer számos eleme, – köztük az értékpapírosítás és a repo ügyletek – már jóval korábbi idõszakra tekint vissza. A szerzõ ezért jelen tanulmányában az értékpapírosítást mint árnyékbanki működési formát vizsgálja.

Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 43-46.

10.24387/CI.2019.3.9

Bevezetés
Az elemzés közvetlen tárgya, hogy miként és milyen formában valósulhat meg az árnyékbanki mûködésre leginkább jellemzõ lejárati és likviditási transzformáció az értékpapírosítás során és az ebbõl eredõ kockázatokat a 2007-2009-es subprime válság utáni szabályozás mennyiben volt képes kiküszöbölni illetve lecsökkenteni (Lentner–Zéman, 2016).

 

Felhasznált irodalom
HALÁSZ, Vendel (2017) A stakeholder elmélet és megjelenése az európai államok társasági jogában, Polgári Szemle 13. évf 4-6 szám 291-306. old.
KAJTÁR, ISTVÁN – VISEGRÁDY, ANTAL (1988) Jogtörténeti és jogelméleti adalékok a jog hatékonyságához Jogtudományi Közlöny 43. évf. 9. sz. 497-503. old.
KECSKÉS András (2016a): Franciasaláta – felelõs társaságirányítás francia módra Jogtudományi Közlöny 71. évf. 6. sz. 301-310. old.
KECSKÉS András (2016b): Európai jogi szabályozás és annak magyarországi implementációja a pénzügyi intézményeket érintõ új kihívások területén. In: Az Uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya (szerk.: Tilk Péter), Pécsi Tudományegyetem, Pécs,. 334-336. old.
KECSKÉS András – BUJTÁR, Zsolt (2017) Az árnyékbankrendszer jogi szabályozása az Egyesült Államokban és azEurópai Unióban JURA 23. évf. 1. szám 266-277. old.
KECSKÉS András – HALÁSZ, Vendel (2010) A siker díja vagy a bukás ára? A vállalati vezetõk javadalmazásának elmélete a pénzügyi válság tükrében Jogtudományi Közlöny 65. évf.: 4 szám. 180-191. old.
KODRES L. E. (2013): What is Shadow Banking? Finance & Development Vol. 50. No. 2. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/basics.htm (2019.06.03.)
LENTNER, CSABA – ZÉMAN, ZOLTÁN (2016): Handling Crisis – Role in the Economy Moderni Veda Vol. 2016 No. 3 pp. 45-58.
LENTNER, CSABA – ZÉMAN, ZOLTÁN (2017): A pénzügyi válság bankszabályozási controll elveinek meghatározóbb történeti elemei Európai Jog 17. évf. 1. sz. 8-13. old.
SCHWARCZ, STEVEN, L. (2013): Lawyers in the Shadows: the Transactional Lawyer in the World of Shadow Banking American University Law Review, Vol. 63. No. 1. 157-172.
SZALAY GÁBOR (2017) – Vállalati botrányok és esetek áttekintése különös tekintettel a felelõs társaságirányítás és a transzparencia kérdésköreire (I.): A Postabank-jelenség JURA 23. évf. 1. szám 389-398. old.
SZILOVICS, CSABA: Az amerikai pénzügyi, igazgatási rendszer néhány sajátossága JURA 1996 3. évf. 1-2. szám 45-47. old.
SZILOVICS, CSABA: Az erkölcs adójogkövetést befolyásoló szerepérõl Magyar Közigazgatás 2002 52. évf. 9. szám 549-555 old.
VISEGRÁDY, ANTAL (1995): A jog hatékonyságának problémái Magyar Jog 42. évf. 1. sz. 6-16. old.