Folyami műanyag hulladékok lehetséges költség modellje a kockázati tényezők függvényében

Magyarországon a Duna és mellékfolyói is fokozottan érintettek a műanyagszennyezésben, a probléma komplexitását elsősorban a határokon átnyúló környezetszennyezés okozza. A vizekben hagyott hulladék a határokon átívelő jellege miatt egyre növekvő globális problémának számít. A vízi és a tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és csökkentése, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása a gazdaság hosszú távú versenyképességének alappillére.

A vízminőség javítása, a körforgásos gazdaság elősegítése, az újrafeldolgozás iránti igény az, amely valamennyi nemzet gazdaságát arra ösztönzi, hogy a műanyag hulladékok kezelésében hatékonyabb szerepet vállaljanak.

A tanulmány célja a műanyagok folyóvízből történő gyűjtésére alkalmas „pilot” berendezés lehetséges költségmodelljének bemutatása. A „pilot” projekt keretében felépített költség-modell módszertana általános érvényű, a jövőbeni, más folyószakaszokra tervezett műanyaggyűjtés kiterjesztésére is leképezhető. A kezdeti működési tapasztalatok értékelése és a hulladékgyűjtés működőképessége alapján vélelmezzük, hogy a legnagyobb műanyagterheléssel sújtott folyószakaszokon is eredményesen alkalmazható.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 40-50

DOI: 10.24387/CI.2022.1.7

Felhasznált irodalom:

Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelete (4263-4264) MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám, 2021.június 1. Elérhető:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2021&szam=100 (olvasva: 2021. augusztus 16.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/904 IRÁNYELVE (2019. június 5.) egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2018) 28 final, Brussels, 16.1.2018; EU 2019/904 irányelve  Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=HU (olvasva: 2021. augusztus 16.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=HU (olvasva: 2021. augusztus 16.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU)2019/2088 rendelet módosításáról Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN (olvasva: 2021. augusztus 16.)

BOGNÁR F. – BENEDEK P. (2021): A Novel Risk Assessment Methodology – A Case Study of the PRISM Methodology in a Compliance Management Sensitive Sector. Acta Polytechnica Hungarica, In Press.

CLEAR RIVERS (2021) Annual report 2020

COM (2018) 28 final: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: A European Strategy for Plastics in a Circular Economy {SWD(2018) 16 final}; Brussels, 16.1.2018 Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0001.02 (olvasva: 2021. augusztus 16.)

COM (2018) 29 final, A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszerére (Strasbourg, 2018.1.16.) Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN (olvasva: 2021. augusztus 16.)

COM (2020) 98 final, A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (Brüsszel, 2020.3.11.) Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=HU (olvasva: 2021. augusztus 16.)

DELOITTE (2017): Deloitte Sustainability, Blueprint for plastics packaging waste: Quality sorting & recycling, Final report

European Commission (2014): Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for cohesion Policy 2014-2020 doi:10.2776/97516 Elérhető: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (olvasva: 2021. augusztus 16.)

GUBEK I. (2016): A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása – 1. rész: A probléma bemutatása, Természetvédelmi Közlemények 22, pp. 33–61, 2016 DOI: 10.20332/tvk-jnatconserv.2016.22.33

LECHNER, A. – KECKEIS, H. – LUMESBERGER-LOISL, F. – ZENS, B. – KRUSCH, R. – TRITTHART, M. – GLAS, M. – SCHLUDERMANN, E. (2014): The Danube so colourful: A potpourri of plastic litter outnumbers fish larvae in Europe’s second largest river. – Environ. Pollut. 188: 177–181. http://dx.doi. org/10.1016/j.envpol.2014.02.006

LIU, H.C. – LIU, L. – LIU, N. (2013): Risk evaluation approaches in failure mode and effects analysis: A literature review. Expert Systems with Applications 40 pp. 828–838. DOI:10.1016/j.eswa.2012.08.010

MISHAN, E. J. (1971/1982). Költség-haszon elemzés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

QAZI, A. – SHAMAYLEH, A. – EL-SAYEGH, S. – FORMANECK, S. (2021): Prioritizing risks in sustainable construction projects using a risk matrix-based Monte Carlo Simulation approach. Sustainable Cities and Society, 65, 102576

SIMONGÁTI G – HARGITAI L. CS. (2021): Hajózási kísérlet műszaki leírás úszó hulladék gyűjtését szolgáló ponton tag működésével kapcsolatban

TRENECON KFT. (2016): Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés sablon Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program egyes pályázataihoz. Elérhető: https://www.trenecon.hu/kornyezet.html (olvasva: 2021. augusztus 16.)

VÖRÖS T. (2018): Módszertani kihívások a költség-haszon elemzésben, Pénzügyi Szemle, 2018/3, pp 411-432

2000. évi C. törvény a Számvitelről Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv (olvasva: 2021. augusztus 16.)