Kórházi integrációk hatékonyságának elemzése

Kutatási témám alapját egy korábbi kutatásom adja, melyben három kórház integrációjából a kalocsai tagkórház gazdasági környezetének változását elemeztem, az integrációs hatásokat, célok megvalósulását vizsgáltam, úgy, mint: transzparencia, hatékonyság, eredményesség. Gulyás D. (2013) tanulmánya szerint, az állam garantálja, az egészség megőrzéséhez, valamint az alapvető egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás lehetőségét. Kontrolling adatok elemzését végeztem a kalocsai telephelyen 2013.01.01 – 2019.12.31-ig, melyet kiegészítettem a 2007.01.01 – 2012.12.31-ig tartó integráció előtti időszakkal annak érdekében, hogy lineáris regressziós számításokat végezhessek, ezáltal egy nagyobb időszak adatai kerültek gorcső alá, hogy még pontosabb eredményeket kapjak, hipotéziseim alátámasztásának céljából. Jelen tanulmányban azon hipotézisemet kívánom alátámasztani, mely szerint: Egyes szakrendelések tekintetében az integrációnak köszönhetően emelkedett a betegek hozzáférési lehetősége távolabbi városba történő utazás nélkül. A vizsgált szakrendelések: Ortopédia, Kéz-és vállsebészet. Az alkalmazott modell szignifikánsnak bizonyult mindkét vizsgált szakrendelés esetében. Az Ortopédia esetében az ellátottak számának alakulását 80,7%-ban magyarázza, a szakrendelés működtetésének megkezdését követően havonta átlagosan 42 fővel emelkedett az ellátottak száma (9. számú táblázat). A Kéz-és Vállsebészet esetében az ellátottak számának alakulását 89,3%-ban magyarázza a modell, a szakrendelés működtetésének megkezdését követően havonta átlagosan 53,8 fővel emelkedett az ellátottak száma (10. számú táblázat). „2013-ban a járó betegellátás integrálódásával tovább bonyolódik az egyes intézmények feladatköre, növekszik az igény a szakértő támogató munkára. 2013-ban reményeink szerint kellő összefogással, igénnyel megvalósítjuk az egészségügyi szolgáltatókra kifejlesztett könyvvizsgálati munkát elősegítő szoftver kialakítását. Közös cél az egységes szemlélet, a transzparens adatszolgáltatás, mérhető teljesítmény, értékelési elv kialakítása, egymás munkájának segítése, a költségvetési minősítésű könyvvizsgálók szakmai rangjának emelése.” (Hegedűs, 2013) Az integrációs folyamatok nem minden tekintetben érték el a megfelelő hatékonyságot, az adósságállomány csökkentésére vonatkozóan a „gyakori irányváltások, a jogszabályok állandó változása és azok túlszabályozása, merevsége, gátolja az egészségügyi gazdaság természetes fejlődését.” (Hegedűs, 2015)

X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 26-32

DOI: 10.24387/CI.2022.2.5

Felhasznált irodalom:

Erős D.Z (2011): Integrált betegellátás-de hogyan?  Letöltve: http://vaol.hu/hirek/integralt-betegellatas-de-hogyan-1229883 (Utolsó letöltés: 2014.08.10.)

GYEMSZI – Rendszerelemzési Főosztály (2012): Integrált ellátási modellkísérlet Londonban. Letöltve: http://www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=2839 (Utolsó letöltés: 2014.08.10.)

Hegedűs M. (2013): Az egészségügyi szolgáltatók könyvvizsgálatának módszertani kérdései. SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT: SZAKMA 55: 2 pp. 83-85., 3 p.

Hegedűs M. (2015): Az egészségügy intézményi rendszerében végbement és folyamatban lévő integrációs folyamatok gazdasági hatásainak értékelő elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Sopron

Hegedűs M. – Pataki L. (2014): Az egészségügy átalakításának és finanszírozásának kérdései. Tompos, Anikó; Ablonczyné, Mihályka Lívia (szerk.) Növekedés és egyensúly: Kautz Gyula Emlékkonferencia 2013. június 11. elektronikus formában megjelenő kötete. Győr, Magyarország: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Miskolczi T. – Tóth A. – Zéman Z. (2014): Napjaink hazai controlling helyzete és annak felsőoktatási vetületei. Controller Info 2014. II. évf. (1) szám 9-15.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyért Felelős Államtitkárság (2011): Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére – Szakmai koncepció

Saltman,R.B. – Durán,A. – Dubois,F.W (2011): Governing Public Hospitals: Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European Observatory on Health Systems and Policies, Observatory Studies Series No. 25. Letöltve: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/154160/e95981.pdf (Utolsó letöltés: 2014.08.24.

GULYÁS D. (2013). A KÓRHÁZINTEGRÁCIÓ FOLYAMATA – PDF Free Download (adoc.pub)