Vállalkozási tevékenységet befejező vállalatok elemzése Nógrád megyében, a Nagykürtösi és Losonci Járásban

A kutatás olyan gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét vette górcső alá, melyek 2016-ban befejezték gazdálkodási tevékenységüket. Ezen vállalatok főként Nógrád megyében, kisebb számban a Nagykürtösi és Losonci járásban működtek. A vállalatok elemzése különböző mutatók (tőkeerősség és likviditási ráta), valamint csődmodellek (Zmijewski, a magyar Virág Miklós modell, a cseh IN99 modell és a szlovák Gurčík modell) segítségével történt.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 34-40.

10.24387/CI.2019.1.7

Bevezetés
A Számviteli törvény valamennyi gazdálkodó számára elôírja, hogy mûködése során, a beszámoló elkészítésekor mindenkor érvényesüljön a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve. Ezen alapelv fogalmazza meg, hogy a vállalkozás a belátható jövôben is fenn tudja tartani a mûködését, nem várható a gazdasági tevékenység beszüntetése vagy annak lényegi csökkenése.
A vállalkozási tevékenység beszüntetése a vállalkozás mind belsô, mind pedig külsô érintettjei számára is negatívan hat.
Szakirodalom
A gazdasági válság hatására sok vállalkozás pénzügyi eredménye jelentôsen romlott, s a folyamatosan változó gazdasági környezetben kellett fenntartaniuk mûködôképességüket (Bárczi – Földi, 2016). A vállalatok partnereinek azonban igen fontos, hogy amely vállalkozással kapcsolatban állnak fenn tudják a jövôben is tartani a mûködésüket, azaz korábbi eredményeik nem vezet a tevékenység beszüntetéséhez (Baranyi et al., 2018).
A szállítók, hitelezôk abban az esetben nyújtanak hitelt, hogyha feltételezik a társaság jövôbeni fizetôképességét (Lentner,2014). Éppen ezért lényeges a mindenkori vállalatértékelés, melynek napjainkban fontos része a csôdmodellek alkalmazása (Sütô et al., 2017; Bárczi, 2017; Gyurcsik – Pataki, 2016). A pénzügyi teljesítmény mérésére számos mutató alkalmazható (Béhm et al., 2016, Musinszki 2013, 2014). A vállalkozásoknak
a gazdaságban betöltött helyzetét leginkább az árbevételük, az év végi eredményük, a foglalkoztatotti létszámuk és a beruházási aktivitásuk adja (Nádasdi et al., 2016).

Felhasznált irodalom
1. A, Baranyi – Cs, Faragó – Cs, Fekete – Zs, Szeles (2018): The Bankruptcy Forecasting Model of Hungarian Enterprises, ADVANCES IN ECONOMICS AND BUSINESS 6:(3) pp. 179-189.
2. Baranyi A. – Faragó Cs. – Fekete Cs. (2016): A KKV vállalkozások pénzügyi típusjelenségeinek vizsgálata a kutatás- fejlesztés tükrében, ACTA CAROLUS ROBERTUS: KÁROLY RÓBERT FÔISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2:(12) pp. 7-21.
3. Bárczi J – Földi P (2016): A kkv-k fejlôdése és gazdasági szerepvállalásuk  Magyarországon, In: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.) Tanulmánykötet a 7. BBK elôadásaiból. 492 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.05.19-2016.05.20. Budapest:Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 2016. pp. 18-38.
4. Bárczi J. (2017): Elméleti felvetések és módszertani kapcsolatok a vállalatértékelésben, ACTA CAROLUS ROBERTUS: KÁROLY RÓBERT FÔISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 7:(2) pp. 5-17.
5. Béhm I. – Bárczi J. – Zéman Z. (2016): A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk I., CONTROLLER INFO 3: pp. 27-36. (2016)
6. Engelberth I – Hegedûs Sz – Molnár P – Sági J (2017): Két magyarországi járás – Balassagyarmat és Szécsény területi fejlôdése a határ mentén, In: Futó Zoltán (szerk.) Magyar vidék – perspektívák, megoldások a XXI. században: I. vidékfejlesztési konferencia. 330 p. Konferencia helye, ideje: Szarvas, Magyarország, 2017.10.05 Szarvas: Szent István Egyetem Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 169-177.
7. Engelberth I – Sági J (2016): Catching up or lagging behind? The case of a Hungarian sub-region at the Slovakian border: The Szécseny sub-region, In: Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová (szerk.)
SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS IN PRACTICE: Conference Proceedings from International Scientific conference. 566 p. Konferencia helye, ideje: Nitra, Szlovákia, 2015.12.03-2015.12.04. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016. pp. 158-166.
8. Fetisovová E – Lentner Cs – Nagy L (2017): The Impact of the Monetary Policy of the European Central Bank on the Slovakian Economy, In: Peter Markovič, Miroslav Tóth (szerk.) Proceedings of Scientific Papers: ECONOMICS, FINANCE AND BUSINESS MANAGEMENT – YEAR. 750 p. Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2017. pp. 158-164.
9. GURČÍK, Ľ. (2002): G-index – metóda predikcie finančného stavu poľnohospodárskych podnikov. In Agricultural Economics., 2002, roč. 48, č. 8, pp. 373–378.
10. Gyurcsik P. – Pataki L. (2016): A finanszírozás controlling  funkciói a kkv-k jövedelmezôségének szemszögébôl, CONTROLLER INFO 4:(4) pp. 35-39. (2016)
11. Hegedûs Sz. – Molnár P. – Csernák J. (2018): Elmaradottság dimenziói – A vállalkozás folytatásának elvének érvényesülése, mint területi fejlettségi tényezô, In: Dinya László, Csernák József (szerk.) XVI. Nemzetközi Tudományos Napok [16th International Scientific Days] [XVI. Internationale Wissenschaftliche Tagung]: Elôadások és poszterek összefoglalói [Summaries of presentations and posters] [Zusammenfassungen der Vortrage]. 272 p. Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 2018.04.12-2018.04.13. Gyöngyös: Líceum Kiadó, 2018. p. 128.
12. Lentner Cs. (2014): A vállalkozás folytatása számviteli alapelvérôl, GAZDASÁG ÉS JOG 22:(3) pp. 3-8.
13. Magda R. (2011): A megújuló és a fosszilis energiahordozók, GAZDÁLKODÁS 55. évfolyam 2. szám, 2011 pp. (153-165)
14. Magda S. – Marselek S. –Magda R. (2017): Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak képzettsége és a jövô igénye, GAZDÁLKODÁS 61. évfolyam 4. szám, 2017 pp. (437-458)
15. Musinszki Z. (2013): Mit mutat a mérleg? A hányadoselemzés alapjai és buktatói I., CONTROLLER INFO I. évfolyam 12. szám, pp. 20-25.
16. Musinszki Z. (2014): Mit mutat a mérleg? A hányadoselemzés alapjai és buktatói II., CONTROLLER INFO II. évfolyam 1. szám, pp. 42-53.
17. Nádasdi A. – Bata M. – Csernák J. (2016): A bizalom és az együttmûködés vizsgálata az Észak-magyarországi Régió KKV szektorában egy konkrét felmérés adatai alapján, ACTA CAROLUS ROBERTUS : KÁROLY RÓBERT FÔISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 6:(1) pp. 137-146. (2016)
18. Nádasdi A. – Csernák J. (2017): A bizalom és az együttmûködés vizsgálata az Észak-magyarországi Régió kkv szektorában egy konkrét felmérés adatai alapján In: Takács I (szerk.) Az együttmûködési attitûdök gazdaságitársadalmi hatótényezôi az Észak-magyarországi Régióban mûködô kkv-kban. 190 p. Gyöngyös: Károly Róbert Fôiskola, 2017. pp. 57-70.
19. Nagy L. (2016): Munkanélküliség versus foglalkoztatottság: Munkaerôpiaci folyamatok a rendszerváltozástól napjainkig Szlovákiában, POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 12:(4-6) pp. 237-248.
20. NEUMAIEROVÁ, I. – NEUMAIER, I. (2002): Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 215 p. ISBN 80-247-0125-1.
21. Sütô D. – Tarnóczi T. – Fenyves V. (2017): ANAYLSYING THE FINANCIAL SITUATION OF FOOD TRADE ENTERPRISES OF THE NORTHERN GREAT PLAIN BY MEANS OF LOGIT MODEL ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA ECONOMIC SCIENCE 2017/1 pp. 507-516.
22. Tóth R. – Mester É,. – Szíjártó B. – Túróczi I.- Zéman Z. (2017): A vállalkozások beruházási döntéseinek elemzése és kontrollja, POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 13:(1-3) pp. 51-71.
23. Virág Miklós (2004): Pénzügyi elemzés, csôdelôrejelzés, Aula Kiadó, Budapest.
24. Zmijewski, M. E. (1984): Methodological Issues Related to the Estimation of Financial, Distress Prediction Models. Journal of Accounting Research, 1984, no. 22, pp. 59-82.