II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM

A társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere, vezetői döntést támogató információk

A sport amellett, hogy fontos szerepet tölt be a szocializációban, kultúrában és a nevelésben kiemelkedő funkciót képvisel napjainkban a gazdaságban is. A vállalkozások számára lehetőség a látvány csapatsport támogatása. Az ezzel kapcsolatos vezetői döntést segíti a cikk.

Kondorosi FerencnéSzőke Réka, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
Kibermatika - A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erőforrás

A „Kibermatika" műszót itt egyrészt a kibernetika, mint szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás - másrészt az információ-technológia, mint informatika szavak összeolvasztásaként használjuk. A kérdés, amihez a controlling rendszerek kapcsán közelebb szeretnénk jutni: Milyen szerepe van az információ-technológiai erőforrás-tényezőknek a vállalatirányításban? Azért érdemes ezzel kérdéssel foglalkozni, mert úgy tűnik, vannak a Controlling információ rendszereknek még „nagy és titkos" erőforrás tartalékai.

Fabricius-Ferke György, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
A controlling és az értékelemzés lehetséges kapcsolódási pontjai

A controlling három alapvető pillére a tervezés, eltéréselemzés és a riportkészítés. Ezek során elemzünk költségszerkezetet és fedezeteltéréseket, vizsgáljuk az eltérések okait. Az értékelemzés is hasonlóan gondolkodik, csak kicsit más megközelítésben. Célja a költségek csökkentése és/vagy a funkciók javítása, úgy, hogy a vevők által elvárt érték, minőség és teljesítmény biztosított legyen. Az értékelemzés során is vizsgálják a terv- és tényértékeket, az elvárásokat az eltéréseket, csak fordított logikával. Azt a három kapcsolódási pontot szeretném cikkemben bemutatni, ahol ez a két terület összekapcsolható, a controlling értékelemzését, az értékelemzés controllingját és a kibővített értékelemzést. Ezeket a lehetséges pontokat vázolom, amely összekapcsolja a controllingot és az értékelemzést, más-más irányból, de mégis azonos logika mentén.

Szóka Károly, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
Állami szerepvállalás a technológia-orientált kisvállalkozások finanszírozásában

A technológia-orientált kisvállalkozások hozzáférése a megfelelő finanszírozási forrásokhoz korlátozott, ezért fontos a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások számára alkalmas finanszírozási forma, a kockázati tőke piacának vizsgálata. Az itt kialakuló elégtelen kereslet illetve kínálat javítását célzó szerepvállalás lehetséges eszközeinek vizsgálatával foglalkozik a cikk, amely különösen fontos jelentőséggel bír jelenleg Magyarországon, a JEREMIE program első befektetési körének lezárása tájékán. A cikk vizsgálja, hogy milyen aktív és passzív eszközök állnak az állam rendelkezésére a kereslet és a kínálat javítása céljából, és azokat milyen hatékonysággal lehet alkalmazni a piacon a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció előmozdítása céljából.

Becsky-Nagy PatríciaFazekas Balázs, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
A magyar adópolitika intézkedései az EU adópolitikai ajánlásainak tükrében

A cikk az Európai Unió adópolitikai javaslatainak fényében értékeli az Orbán-kormány adópolitikáját. A Kormány adópolitikája függetlenül alakul az Európai Bizottság ajánlásától, a kormány az államháztartás egyensúlyát főleg adópolitikai eszközökkel valósítja meg. Az „unortodox adók" súlya folyamatosan növekszik, összességében a Kormány részben neoklasszikus adópolitikát követ (egykulcsos adó, közvetett adó növelése), részben keynesianust (szektoriális adó, tőkeadók növelése, adózással megtámogatott államosítás).

Bozsik Sándor, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
Pénzügyi helyzet elemzés a vállalati életciklus szakaszaiban

A kis- és középvállalkozások minden szektorban képviseltetik magukat nemcsak Magyarországon, ha­ nem a világ különböző országaiban is. Méretükből, pozíciójukból kifolyólag nem (feltétlenül) tudnak a külső környezetükre hatást gyakorolni, de az abban végbemenő változásokra fel tudnak készülni. Minden vállalkozás életében fontos, hogy a szervezet jól strukturáltan működjön, oly módon, hogy a vállalkozás vezetője által kitűzött célok megvalósítását nagyban ne befolyásolja a feladatok bővülése, létszámának, gazdasági környezetének változása. A vállalkozások külső-belső környezetét többféle módszerrel vizsgálhatjuk - annak érdekében, hogy a vállalkozás megállja a helyét az egyre intenzívebbé váló verseny­ környezetben. Cikkünkben ehhez a felkészüléshez kívánunk segítség nyújtani a vállalkozások életciklus szakaszainak vizsgálatával, különösen, ha az pénzügyi szemszögből történik.

Bíró TímeaGyenge BalázsKozma Tímea, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
Reformjavaslat a globális ország­ kockázatelemzés objektivizálására és automatizálására, valamint a fenntarthatóságának garantálására, a CRAZY-IDEA-ROBOTRA alapozva

A nemzetközi szakértői és politikai szereplők egyes csoportjai szerint az ország-kockázatok elemzését évek óta érdemes lenne már megreformálni. A cikkben elsődlegesen annak a rendszertervnek a bemutatása történhet meg, mely a kockázatmenedzsment feladatok reformját vélelmezhetően a legfenntarthatóbb módon közelíti, szemben az új rendszer problémamegoldó potenciáljának részletes kifejtésével. A rendszerterv alapját egy saját módszertani fejlesztés, a hasonlóságelemzés adja. A módszertan lényege, hogy olyan absztrakciókat, mint a demokrácia, az egyensúly, a fenntarthatóság képes a tényalapú szakpolitizálás elvei mentén matematikai alapokra helyezni a konzisztencia-vezérelt önellenőrzések automatizálása révén, ráadásul magas hatékonysági szintek mellett.

Pitlik LászlóVarga Zoltán, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
A számviteli politika előtérbe kerülése - a belő számvitel információtartalma, mint a vezetői számvitel alapja

A számviteli politika ismertetésével kíván a szerző rávilágítani arra, hogy ahhoz, hogy a vállalkozások sikeresen alakíthassák ki stratégiájukat, mindehhez nélkülözhetetlen a „belső" szabályzatok tartalmának átgondolása. A körültekintően megírt szabályzatok, és azok betartása kell, hogy legyen az alapköve a belső számvitel információtartalmának, amely egyben nem csak megalapozza a törvényi feltételeknek megfelelő működést, de nagymértékben elősegítheti az érdekhordozók megfelelő, korrekt tájékoztatását. A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokat nagyon sok esetben a „szükséges rossz" jelzővel illetik, holott a piacgazdaság egyik kulcsszavának tekinthető stratégia kialakításához is nélkülözhetetlen alapot szolgáltat.

Böcskei Elvira, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
Értékeink alulértékelve A piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés vizsgálata -I. rész

Napjainkban a vállalkozások értékéről a pénzügyi beszámolóban bemutatott számviteli információk nem teljes körűek, és ez leginkább akkor szembeötlő, ha tőkepiacra lép egy gazdasági társaság, vagy amikor megváltozik annak tulajdonosi összetétele. A cikkben a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés elméleti háttérének ismertetése és értékelése szerepel, azzal a nem titkolt céllal, hogy kidolgozásra kerüljenek egy olyan új, magyar számviteli és controlling értékelési rendszer alapjai, amelynek segítségével ez az eltérés szűkülne. A cikk I. részében a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti el térés vizsgálatát végeztem el.

Várkonyiné Juhász Mária, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
A javadalmazás ösztönzők alkalmazása a társaságirányításban

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy milyen eszközökkel növelhető az emberek motiváltsága a munkahelyén, és ezzel párhuzamosan hogyan tudják a legjobb teljesítményt nyújtani, hozzájárulva a hatékony társaságirányítási rendszerek működéséhez.

Kondorosi FerencnéTóth Renáta, II. ÉVF. 2014. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum