II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM

A számviteli mutatószámoktól a Markov- láncok alkalmazhatóságáig

A szerzők cikkükben 15 év időintervallumra vonatkozóan végeztek vizsgálatot a szállodák gazdaságosságára, hatékonyságára és jövedelmezőségére vonatkozóan. Kutatásuk kiterjedt a szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezőség közötti kapcsolat szorosságára és szignifikanciájára is. A számviteli kimutatásokból nyerhető adatokon túlmenően vizsgálták, hogy a varianciaanalízis mellett milyen matematikai modell(ek) alkalmazható(ak) a szállodaipar jellemzéséhez. A sztochasztikus folyamatok egy speciális osztályát, a Markov - láncoknak a szállodaiparban való alkalmazhatóságát mutatják be.

Böcskei ElviraKádasné V. Nagy Éva, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
A kalkulatív kamatláb (.,diszkontráta") meghatározásának ajánlott és alkalmazott módszerei

A szakirodalom számos módszert ajánl a kalkulatív kamatláb meghatározására, melynek számszerűsítése a vállalati gyakorlatban meglehetősen bonyolult, meghatározása rendszerint becslésen alapul. A témában végzett számos nemzetközi kutatás eredményét összevetve megállapítható, hogy a kalkulatív kamatláb meghatározása közel sem egységes a vállalati gyakorlatban. A külföldön és a hazánkban alkalmazott módszerek is jelentős eltérést mutatnak.

Szűcsné Markovics Klára, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
Minőségirányítási rendszerek a gazdaságban - képesítő kritérium vagy működést támogató eszköz

Napjainkban a minőség szerepe újra meg újra előtérbe kerül a gazdaság minden területén, de a vállalatok mindennapi működése során is. A versenyképesség egyik döntő eleme a vevő, a fogyasztó megelégedettsége, aminek alapvető tényezője a vásárolt termék, vagy szolgáltatás minősége. A minőségi célkitűzések nem teljesítése olyan következményekkel járhat, amelyek hátrányosan érinthetik a vásárlót és a szervezetet egyaránt. A minőségirányítási rendszerek bevezetése és hatékony működtetése ma már elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy szervezet megállja helyét az egyre élesebb piaci versenyben. Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a minőségirányítási rendszerek bevezetésének, alkalmazásának elterjedése jelentősen megnőtt. Ennek egyik oka lehet többek közt, hogy a külföldi multinacionális cégek nagyon sok esetben megkövetelik a beszállítóiktól a különféle minőségirányítási rendszerek meglétét. Jelen szakcikkünk célja megvizsgálni, hogy a bevezetett minőségirányítási rendszerek milyen hatással vannak a vállalkozások működésére.

Csuri PéterGyenge BalázsKozma Tímea, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
Csődelőrejelzési modellek alkalmazásának jelentősége a controllingbeszámolók eszköztárában

A vállalat aktuális és jövőbeni helyzetének az ismerete minden belső és külső érintettnek érdeke. A csőd lehetősége még inkább előtérbe került 2008-tól a pénzügyi és gazdasági recesszió időszakától. Jelen cikk arra irányítja rá a figyelmet, hogy a felszámolás alatt álló vállalkozás gazdasági helyzete előre jelezhető a Csőd Előrejelzési Modellek segítségével. Ezzel felhívjuk a controllerek figyelmét arra, hogy ezen mutatószámokat a controlling jelentésekben alkalmazzák, éljenek a controlling eszköztárában biztosított lehetőségekkel.

Fenyves VeronikaNagy Sándor, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
A számviteli elvek átalakulása és a pénzügyi kimutatások hasznossága a globalizálódó világgazdaságban

Az elmúlt évtizedekben a globális piacokon számos változás volt megfigyelhető. A gyorsan változó gazdasági környezet jelentős mértékben hozzájárult a kockázatok és a bizonytalanság növekedéséhez. A világ­ gazdaság globalizálódásával párhuzamosan a számvitel is lényeges átalakuláson ment keresztül, amely a standardalkotásban is tetten érhető. A számviteli szemlélet változása elsősorban a valós értékelés térnyerésében, a keretelvek újraértelmezésében, illetve az elvalapúságban nyilvánul meg. Alapvető cél, hogy a valósághűen bemutatott információk segítségével a befektető számára növeljék a piaci hatékonyságot, a pénzügyi kimutatások átláthatóságát és segítsék a döntések meghozatalát, - ezt mutatja be a cikk.

Tóth Kornél, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
„Old style CSR" a pénzügyek területén - iszlám banki térhódítás

2008-ban megrendültek a világ pénzügyi piacai. A tovagyűrűző hatásokat a mai napig érezzük, és még jó ideig érezni is fogjuk. Vajon elegendő-e csak néhány szabályt megváltoztatni, és újra kiszámíthatóvá tehetjük a világ pénzügyi közvetítő rendszerének működését? Akár a hazai deviza alapú jel záloghitelezési problémákra, akár a jelenlegi válságot elindító jelzálogpiaci válságra vagy a származékos pénzügyi termékek hatalmasra duzzadt virtuális világára gondolunk, bátran kijelenthetjük, hogy a szabályok szigorításán túl a fundamentumok újragondolására is szükség van. Gondolkodjunk-e csak a saját koordináta rendszerünkben, vagy merjünk bátran másoktól is tanulni? A történelemben számos példát látunk arra, hogy eltérő kultúrák egymás tudásának adaptálásával termékenyebb, stabilabb társadalmi, gazdasági fejlődési fázisba léphettek. Cikkem célja, hogy röviden bemutassa és elemezze az egyre növekvő jelentőségű iszlám pénzügyi szegmenst, a fentebb feltett kérdések tükrében.

Széles Zoltán, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
A klímaváltozás makrogazdasági (pénzügyi ) hatásai a magyar és a világgazdaságra

A klímaváltozás mindenkire hatást gyakorol közvetve, vagy közvetlenül. Míg Magyarországon 2014-ben a túl sok eső, addig Amerikában csapadék hiánya okozott gondot a mezőgazdaságban , mely a gazdasági szektorok közül a fejlett országokban általában a legkisebb hányadban van. Ezért a hatásért 95%-ban az ember a felelős, a túl sok káros anyag kibocsátással, a természet erőforrásainak kizsákmányolásával (túlhalászat, erdőirtás), ez a jelenség a föld valamennyi kontinensén érezteti hatását.

Bárczi JuditSzakács AttilaSzakács Zsolt, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
A piac kontrollja, a kontroll piaca

Ez a cikk arra vállalkozik, hogy rávilágítson a magyar biztosítási piac sajátosságaira és számba vegye azokat a lehetséges okokat, amelyek felelőssé tehetők azokért a különbségekért, melyek a magyar és a nyugat-európai biztosítási piac között mutathatóak ki. A piaci jellemzők között is a biztosítási penetrációra fókuszál, azt kutatja vajon miért nagyobb átlagban mintegy háromszorosával Európa nyugati felén a biztosítási piac penetrácója (GDP arányos biztosítási kiadások), mint Magyarországon, és miként lehetséges a piac befolyásolása.

Eke Zsolt, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
A pénz szerepe, funkció és formái a XXI. században

A 2008-as világgazdasági válság után kiemelten fontos szerepet kapott az egyes gazdaságok pénzügyi stabilitásának megőrzésében, illetve visszaállításában a nemzeti bankok monetáris politikája. Ennek részeként az egyes pénzaggregátorok szabályozása is előtérbe került, így a pénzmennyiség kategóriák változásán keresztül követhetővé váltak a monetáris politikai stratégia keretében meghatározott célok és intézkedések.

Bárczi JuditMeggyes Rita, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
Kibermatika - A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erőforrás

II. évfolyam 2. számában a „Kibermatikai" modell segítségével bemutattuk az információrendszerek nélkülözhetetlenségét a gazdálkodó egységek működésében. Egyben jellemeztük a számviteli információ­ technológia eltérő specialitásait is - IT-1, 2, 3 - amelyeket a gazdálkodás fejlesztésénél kell figyelembe venni. Jelen cikkünkben, mintegy továbblépve megvizsgáljuk, milyen modellel lehetne célszerűen kezelni a controlling szempontjából fontos specifikus információ-technológiát, hogy az megfeleljen a gazdálkodás-irányító szerepének. Bemutatjuk a Kibermatikai fejlesztések szabályait és az információ­ technológiai folyosó elvét.

Fabricius-Ferke György, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
A minőségirányítási rendszerek alkalmazásának gazdasági kihívásai

Jelen tanulmány célja szakirodalmi szekunder forrásokra alapozva összehasonlítóan értékelni a gazdaságban használatos különböző meghatározó minőségirányítási rendszerek, elméletek, modellek főbb jellemzőit, meghatározva azok előnyeit és hátrányait különös tekintettel az egyedi jellegzetességekre, és megállapítani kulcspontjait. Majd a kulcspontok mentén összehasonlítani azok alkalmazhatóságát.

Kozma Tímea, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
Az „ATIR" modell használatának létjogosultsága a mezőgazdaságban

Cikkemben a korszerű információs rendszerek mezőgazdasági alkalmazásának egyfajta lehetőségét vázoltam fel, modellszerű bemutatással. A cikkben publikált kutatómunkámmal kívánom bizonyítani, hogy van létjogosultsága egy ilyen modellnek. Elsősorban arra kerestem választ, hogy hogyan épüljön fel ez a rendszer, illetve hogyan, mely módon lehetne elterjeszteni és finanszírozni annak működését.

Csomós Tamás, II. ÉVF. 2014. 4. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum