V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM

Adattudomány és „Big Data” technológia a controlling szolgálatában

A gyors fejlődés és a nagy mennyiségű, minőségi adat szinte minden gazdasági szereplő, így a vállalatok és vállalkozások, pénzügyi intézmények életére is jelentôsen kihat. Az új technológia és az adattudomány katalizátora lehet olyan tudományágak tovább fejlesztésének, mint például a controlling. A controlling szolgálatába állított új megoldások, akár a tradicionálisan számviteli szemléletû és heurisztikus költ- ségtervezési és elemzési eljárások számára is kínálhat alternatív, statisztikai alapú elôrejelzô és becslô módszereket. A szerzô cikkében ezt az adattárolási és adatfeldolgozási módszert, annak lehetôségeit és a controlling rendszerhez való kapcsolódását ismerteti.

Kalmár Péter, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Belső minőségirányítási rendszer bevezetésének pénzügyi és controlling szempontú vizsgálata egy működő vállalkozás példáján

A cikk célja feltárni egy Magyarországon mûködô vállalat belsô minôségirányítási rendszerének elônyeit, alkalmazási területeit a raktárlogisztika menedzsmentjében, valamint azokat az ágazat specifi- kus jellemzôket, melyek szükségessé, hatékonnyá és gazdaságossá teszik egy ilyen rendszer bevezetését és fenntartását. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy megvizsgáljuk, mekkora befekte- tést igényel, és milyen költségek mellett mûködtethetô egy ilyen rendszer.

Kozma TímeaKüronya Dávid, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Észak-alföldi élelmiszer- kiskereskedelmi vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése diszkriminancia-analízis segítségével

A cikk célja annak vizsgálata, hogy a számviteli beszámolók adataira építve, a pénzügyi problémákkal szembesülô vállalkozások elkülöníthetôk-e az Észak-Alföldi régióban található „Élelmiszer jellegû ve- gyes bolti kiskereskedelmi” tevékenységet folytató vállalkozások esetében. Az elkülönítéshez az elemzés során módszerként a szerzô a diszkriminancia-analízist hasznja. A megállapítások jól hasznosíthatók a vállalkozások controlling gyakorlatában, az eredményesebb gazdálkodásban.

Sütő Dávid, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
A controlling oktatásának és kutatásának helyzete az elmúlt évtized tükrében

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen a 2017-es felvételi eljárás során is az elsô helyes jelent- kezések számát tekintve a legtöbben a gazdaságtudományok képzési területre adták be jelentkezésüket. Az alapvetô gazdasági folyamatok megértése ma már életünk elválaszthatatlan része, így a tudomány- terület népszerûsége talán nem véletlen. Kérdésként merül fel, hogy valójában tisztában vagyunk-e a gazdasági képzések kínálatával, az alap- és mesterképzési területek sokszínûségével, azzal, hogy mely szakokon lehet tanulmányokat folytatni? A felsôoktatás mily módon kívánja erôsíteni a munkaerôpiaci kapcsolatait, milyen változásokat hozhat a duális képzés? Külön kívánunk szólni a controlling oktatá- sáról, arról, hogy a munkaerôpiacon keresett, de ugyanakkor elméleti és gyakorlati komplexitása miatt kihívásokban gazdag terület szakmai ismeretanyaga mely képzésekben jelenik meg, a tananyag szerves részeként beépülve.

Bácsné Bába ÉvaBöcskei ElviraFenyves Veronika, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
A vállalkozások belső és külső finanszírozási gyakorlata – A pénzügyi controlling finanszírozást megalapozó döntései

Cikkükben a szerzôk összefoglalják azokat a lényeges területeket, befolyásoló tényezôket, amelyek meg- határozók a vállalkozások finanszírozását megalapozó, controlling alapú pénzügyi döntéseiknél.

Mester ÉvaSzijártó BoglárkaTóth RóbertTúróczi Imre, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (I. rész)

A szerzô a munkaerôpiac képviselôi körében végzett empirikus kutatás keretében bemutatja a nemzetkö- zi forrásfeldolgozást követôen a magyar diplomás pályakezdô pénzügyi, számviteli és a controlling szak- emberek (továbbiakban számviteli szakemberek) kompetenciavizsgálatát. Empirikus kutatás keretében a pályakezdô diplomás számvitelesek kompetenciáinak megítélése a munkaerôpiac képviselôinek válaszai alapján, valamint a frissen végzett diplomás pályakezdôk önértékelése alapján történt.

Balázsiné Farkas Katalin, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Controlling az interneten, avagy a konverziós ráta, mint kulcsfontosságú teljesítménymutató

Napjainkban a webáruházak a kereskedelem jelentôs szereplôivé váltak. 2015-ben az online kiskeres- kedelmi forgalom aránya a teljes kiskereskedelem 4,1%-a volt, mely 319 milliárd forintot jelentett (eNET, 2016). Felmerül bennünk a kérdés, vajon hogyan lehet sikeresen, hatékonyan mûködtetni egy webáruházat; milyen marketingcontrolling eszközök, mutatószámok segítik az értékelést. A szerzô jelen cikkében a leggyakrabban alkalmazott mutatószámokat, valamint részletesebben a konverziós rátát mu- tatja be. A konverziós ráta megmutatja, hogy az adott idôszak alatt mennyi látogatásból lesz ténylegesen vásárlás.

Hajdú Noémi, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
A hazai kis-és középvállalkozások pénzügyi helyzetének controlling elemzése a növekedési stratégia tükrében

1. A mikro-és makrogazdasági kölcsönhatások alkotta, vállalatokra gyakorolt kettôs impresszió alakítja ki a vállalati menedzsment mindenkori döntéseit. Jelen cikkben a controlling szemléletû kutatás a hazai KKV-szektor növekedési stratégiával kapcsolatos döntéseit vizsgálja. Mindemellett törekszik rámutatni arra, hogy nem csupán a fejlôdô és a fejlett országok között léteznek statisztikailag alátámasztható elté- rések, de egy-egy nemzetgazdaság régiói között is érzékelhetô különbségek vannak.

Hezam Leila MelindaPataki LászlóTóth Róbert, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

A szerzôk cikkükben a magyar árutôzsde modern kori történetét vizsgálva meghatározzák, hogy a jogi szabályozás, a nemzetközi piaci viszonyok, milyen módon befolyásolták a hazai árutôzsde modern kori fejlôdését. Ehhez elôször áttekintik az árutôzsdei tevékenység rövid történetét, szereplôit és mûködési me- chanizmusát majd, ezt követôen röviden elemezik a rendszerváltás óta a magyar árutôzsde mûködésének jogi és gazdasági feltételrendszerét.

Bujtár ZsoltKecskés András, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
A kódex funkciói és hatékonysága

Kodifikáción – mint ismeretes – a jogalkotásnak azt a fajtáját értjük, amikor egy széles jogterületet egyet- len törvény átfogó és egységes rendszerben szabályozza. A kodifikáció eredménye, terméke a kódex (vagy törvénykönyv) melynek a jogforrási rendszeren belül betöltött kiemelkedô helyét viszonylagos ál- talánossága, a társadalmi viszonyoknak a relatív teljesség igényével történô szabályozása és e szabályok egységes rendszerbe foglalása határozza meg.

Visegrády Antal, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum