A magyar gépipari kis- és középvállalkozások tőkeszerkezeti jellemzői

A tanulmány a magyar gépiparban tevékenykedő vállalatok tőkeszerkezetének két változóját elemzi 2013-2016 között. A tanulmány során áttekintésre került az ágazat makrogazdasági teljesítménye, valamint tőkeszerkezetének két változója, vállalati méret és területi dimenziókban.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 2-13.

10.24387/CI.2019.4.1

Bevezetés
A vállalatok számára nagyon fontos, hogy megfelelôen alakítsák ki a tôkeszerkezetüket, mivel a vállalati csôdök egyik meghatározó oka, hogy nem tudnak eleget tenni a likviditás és a szolvencia követelményeinek (Fenyves – Zsidó, 2014). E problémák a tôkeszerkezeti jellemzôk nem megfelelô megválasztásán alapulnak. A tanulmány a korábbi hazai kutatási eredményeket, mindenekelôtt Krénusz (2007), Gál (2013)
és Szemán (2008) munkáit egészíti ki, és vizsgálja a gépipar szemszögébôl a tôkeszerkezeti tényezôk alakulását. A gépipar meghatározó szereppel bír a nemzetgazdasági teljesítményben, ezek közül a 28-as (Gép, gépi berendezés gyártása) és 29-es (közúti jármû gyártása) TEAOR-számmal jelzett vállalkozások adatait tekintettem át. A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon két feldolgozóipari ágazatra vetítve, a teljes vállalati körben a vállalkozások tôkeszerkezetének jellemzô folyamatairól. A szakirodalmi áttekintésben a Központi Statisztikai Hivatalnak a gépiparra vonatkozó adatait és jelentéseit dolgoztam fel, valamint a gépipari cégekkel kapcsolatos
hazai kutatásokat tekintettem át. A tanulmány leíró módon közelíti meg a vizsgált idôszakban a tôkeszerkezeti változókat (tôkeerôsség és tôkeáttétel), amelyeket az könnyebb elemezhetôség kedvéért metrikusból nominális változókká konvertáltam át. A vizsgálataimban leíró statisztikai vizsgálatok mellett varianciaelemzést és kereszttábla elemzést végeztem, ezen túlmenôen panelvizsgálatot végeztem.
A tanulmány kutatási kérdése, hogy milyen tendenciák rajzolódnak ki a vizsgált idôszakban a gépipari vállalkozások tôkeszerkezetében, és ennek milyen, a cégmérettel összefüggô, valamint regionális vetületei vannak. A szakirodalmi áttekintésben a gépipar szerepét vizsgálom meg, a makrogazdasági rész a vizsgált idôszak gépipari teljesítményét elemzi a kontextusba helyezés végett, az empirikus kutatási fejezetben a vizsgálati kérdések és hipotézisek megválaszolására kerül sor.
 

Hivatkozások
Bayaraa B. – Tarnoczi T. – Fenyves V. (2019): MEASURING PERFORMANCE BY INTEGRATING K-MEDOIDS WITH DEA: MONGOLIAN CASE JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT 20 : 6
pp. 1238-1257.
Baranyai Gergô – Hegedûs, Szilárd; Molnár, Petronella (2018a): A hazai gépipari vállalkozások pénzügyi helyzetének vizsgálata 2012 és 2016 között. Multidiszciplináris Kihívások, Sokszínû Válaszok 2018 (1) pp. 52-69.
Baranyai Gergô – Hegedûs Szilárd; Molnár Petronella (2018b): A magyarországi gépipari fôágazatok pénzügyi vizsgálata 2012 és 2016 között, különös tekintettel a közúti jármûgyártás fôágazatra. In: Monika, Gubanova (szerk.) Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities, 2017: 5th international scientific correspondence conference. Nyitra, Szlovákia: Slovak University of Agriculture in Nitra, (2018) pp. 21-29.
BÁRCZI JUDIT (2017): Elméleti felvetések és módszertani kapcsolatok a vállalatértékelésben. ACTA CAROLUS ROBERTUS 7.(2) pp.5-17.
Barta ,György (2012): A kelet-közép-európai jármûgyártás európai összefüggései. pp 27-63 In: Rechnitzer, J; Smahó, M (szerk.) Jármûipar és regionális versenyképesség : Nyugat- és Közép-Dunántúl a kelet-közép-európai térségben. Gyôr, Magyarország : Universitas-Gyôr Nonprofit Kft., pp. 386
Cieślik E. (2014): Post-Communist European Countries in Global Value Chain. EKONOMIKA 2014 93 (3) pp. 25-39
Demeter, Krisztina. – Losonci, Dávid. – Takács , Olga. (2019): Az ipar 4.0 hatásainak nyomában – a magyarországi jármûipar elemzése. Közgazdasági Szemle 66 (2) pp. 185-218.
Fekete Dávid (2018): 25 éve Gyôrben az Audi. Tér Gazdaság Ember 6 (1) pp. 9-24
Fenyves V. – Zsidó K. (2014): Likviditási kockázat vizsgálata egy magyarországi és egy romániai régió vállalkozásainak körében KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 18 : 118 pp. 34-56.
Hausmann Róbert , Tóth Tamás (2016): Jármûipari értéklánc a KKE régióban. Verseny-Tükör 13 (3) pp. 25-39
Hernandez R.A. ; Martinez -Piva J.M. ; Mulder N.(eds.) (2014): Global value chains and world trade. ECLAC Books, UN. pp.282

Gál, Veronika (2013): A magyar kis-és középvállalkozások tôkeszerkezetének sajátosságai. Doktori értékezés, Kaposvár
Krénusz, Ágota (2007): A tôkeszerkezet meghatározó tényezôinek új modellje és annak vizsgálata Magyarország példáján. Doktori értekezés, Budapest
KSH (2014): Jelentés az ipar 2013. évi teljesítményérôl, KSH Budapest
KSH (2015): Jelentés az ipar 2014. évi teljesítményérôl, KSH Budapest
KSH (2016): Jelentés az ipar 2015. évi teljesítményérôl, KSH Budapest
KSH (2017): Jelentés az ipar 2016. évi teljesítményérôl, KSH Budapest
Lenner Áron (2015): Merre tovább magyar gépipar? – A magyar gépipar helyzete és lehetôségei, Mageosz Konferencia. http://mageosz.hu/letoltes/2015/lenner_aron_mark_mageosz_prezentacio.pdf Letölve: 2019.01.02
Losoncz, Miklós (2012): A kelet-közép-európai jármûipar piaci környezete. In: Rechnitzer, J; Smahó, M (szerk.) Jármûipar és regionális versenyképesség : Nyugat- és Közép-Dunántúl a kelet-közép-európai térségben. Gyôr, Magyarország : Universitas-Gyôr Nonprofit Kft., pp. 64-98
Losoncz, Miklós (2017): Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Egyetem (2017) , 257 p.
Nagy J. – Oláh E. – Erdei D. M. – Popp J. (2018):The role and impact of Industry 4.0 and the Internet of Things on the business strategy of the value chain – the case of Hungary. Sustainability 10 : (4) pp. 269-289..
Rechnitzer, János (2018): Beágyazódás és beágyazottság – Töprengések a vállalatok területi/városi integrációjáról. Tér Gazdaság Ember 6 (1) 25-43 pp.
Sági, Judit (2018): Hitelgaranciák Jura 2018:(1) pp. 411-418.
Szemán, Judit (2008): A magyar vállalati szektor tôkeszerkezetének elemzése 1992-2003 között. PhD értekezés, Miskolc, pp.186
Zéman Z. -Bács Z. -Bán E. – Fenyves V. (2016): Hiteles vag y „félrevezetô” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonl ításában CONTROLLER INFO 3 pp. 52-57.
Zéman, Z ; Lentner Cs. (2018) :THE CHANGING ROLE OF GOING CONCERN ASSUMPTION SUPPORTING MANAGEMENT DECISIONS AFTER FINANCIAL CRISIS POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 18 : 1 pp. 428-441. , 14 p.