A román adórendszer változásai az elmúlt évtizedekben

A rendszerváltás idõszakában Románia indult a legnehezebb gazdasági helyzetbõl a térség országai közül. A természeti adottságok kihasználása, valamint az adórendszer egyes elemeinek következetes átalakítása sikeresen elõmozdította a felzárkózás folyamatát. A tanulmányban a román adóstruktúra változásait mutatjuk be, a vizsgálat során feltárjuk a reformok eredményességének, vagy éppen kudarcának legfõbb okait.

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 46-50.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.9

Felhasznált irodalomjegyzék

Alstadsaeter, A., Johannesen N. – Zucman G. (2018): Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality. Journal of Public Economics. CLXVIII. évf. 1. s. 89-100 old. ISSN: 00472727

Alstadsaeter, A., Johannesen N. – Zucman G. (2019): Tax evasion and inequality. American Economic Review. CIX. évf. 6. sz. 2073-2103. old. ISSN 19447981

Balás Károly (1910): Pénzügytan. Királyi Nyomda, 858 old. 

Ban, Cornel – Rosu A. (2019): Romania’s Weak Fiscal State, What Explains It And What Can (Still) be Done About It. Friedrich Ebert Stiftung. Elérhetõ: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/15914.pdf (olvasva: 2020. 10. 05.)

Berend T Iván (1983): Válságos évtizedek. Gondolat. 440 old.

Berend T.IVÁN – SZUHAY MIKLÓS (1975): A tõkésgazdaság története Magyarországon 1848-1944. Kossuth Könyvkiadó 1975. 381 old.

BOD PÉTER ÁKOS. (2015): Az állami szerepvállalás új trendjei a pénzügyi válság következményeként Köz-Gazdaság. X. évf. 4. sz. 75-89. old. ISSN: 17880696.

Bodacz Péter: Nincs magyar gazdasági csoda. Budapest. Elérhetõ: https://hang.hu/gazdasag/2020/09/14/nincs-magyar-gazdasagi-csoda/ (olvasva: 2020.09.15.)

BOZSIK SÁNDOR (2013): Sándor: Európai adópolitika változása a válság hatására. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Economicke studie-teória a prax. (Gazdasági tanulmányok – elmélet és gyakorlat). Komárno, International Research Institute, 2013. 125-135. old. ISBN: 9788097125127

Brother Layman (2011): Az off shore halála. Magánkiadás, 1062 old. ISBN9789630812061

Bujtár Zsolt (2016): Eladó az egész világ? Avagy – ETF-k szabályozási kérdései JURA 2016, 22. évf: 1. sz. ISSN: 121800793.

Ercsey-Konjic-Peric-Szilovics: System of financing an budget management of local and regional government units Cross-border and EU legal iussues: Hungary-Croatia 2011. Osijek-Pecs

Erdõs T (1997): Egykulcsos jövedelemadó és gazdasági növekedés. Közgazdasági Szemle, LIX. évf. február sz. 109–138. o. ISSN: 00234346

Ferencz BARNABÁS: Interdiszciplinaritás a kereskedelmi jogban: A jog és a közgazdaságtan összefüggései JURA 2016 22. évf. 2. sz. 248-253. old. ISSN: 121800793

Ferencz Barnabás: Megmérettettél és a környezetre károsnak találtattál – a Volkswagen-botrány egyes jogi kérdései JURA 2016 22. évf. 1. szám 194-201. old. ISSN: 121800793

Földes BÉLA (1900): Államháztartástan Politzer Zsigmond és Fia Kiadó. terjedelem: 503 old.

Herich GyÖRGY (szerk.): Adózás Európában 2011. Penta Unió.

Herich GyÖRGY (szerk.): Adózás Európában 2015. Penta Unió.

Hetényi ISTVÁN (2006): Az adórendszerek fejlõdésének tendenciái az OECD országokban Pénzügyi Szemle. LI. évf. 1. sz. pp. 3-22. old. ISSN: 20648278

http://www.demnet.hu/hu/nemzetkozi-fejlesztes/kapaci-
tasfejlesztes-szemleletformalas/593-ki-fizet-adot-kozep-kelet-europaban (Demokratikus Jogok Fejlesztéséért (DemNet) Alapítvány: Ki fizet adót Közép-Kelet Európában, 2014. A kutatásban résztvevõ partnerek: Finance Uncovered, Za Zemiata, Glopolis, Lapas, IGO, Ekvilib Institut)

Ivanova A. – Keen M. – Klemm A. (2005): The Russian Flat Tax Reform. IMF Working Paper. Elérhetõ: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0516.pdf (olvasva: 2020. 10. 05.)

Izvoranu A-M., Henriette – Calin, H-C (2018): Taxation System in Romania and in the European Union. Bukarest. Elérhetõ: https://www.researchgate.net/publication/324756496_TAXATION_SYSTEM_IN_ROMANIA_AND_IN_THE_EUROPEAN_UNION (olvasva: 2020. 10. 05.)

Kecskés András – Halász Vendel (2019): A 2003/71/EK irányelv (prospektus irányelv) szabályozási rendszere és a kibocsátási tájékoztatók új szabályozása Európai Jog 2019, 19. évf. 4. szám 1-11 old. ISSN: 15872769

Kecskés ANDRÁS. – Halász VENDEL. – Bujtár ZsOLT. (2019): Tõzsdeuniverzum. Budapest, Magyarország : HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 253. old. terjedelem: 1072 old. ISBN: 9789632584317

Kiss SÁNDOR – Scharle ÁGOTA – Szabó BÁLINT – Szabó PÉTER (2008): Adóreformok Európában. Külgazdaság LII. évf. 9-10. sz. ISSN: 0324-4202

KORNAI JÁNOS (2000): A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban. Közgazdasági Szemle, XLVII. évf. 1. sz. 1–22. o. ISSN: 00234346

Lane T. – Varoudakis, A. (2007): Fiscal Policy and Economic Growth : Lessons for Eastern Europe and Central Asia. Washington, DC: World Bank. © World Bank. Elérhetõ: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6883 (olvasva: 2020. 10. 05.)

Lentner Csaba -Zéman Zoltán: A pénzügyi válság bankszabályozási controll elveinek meg-határozóbb történeti elvei. Európai Jog 2017. január 8–14 old.

Mariska VILMOS (1896): A magyar pénzügyi jog kézikönyve. Franklin.

MASZOL.RO: Pénzügyi Változások 2020-ban. Kolozsvár. Elérhetõ: https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120656-penzugyi-valtozasok-2020-ban-osszefoglaltuk-a-zsebunket-erint-intezkedeseket 2020.09.10. (olvasva: 2020. 10. 05.)

Matolcsy GyÖRGY (2015): Egyensúly és növekedés. Kairosz.. Budapest. terjedelem: 644 o. ISBN: 9789636627348

Õry TAMÁS (1998): Adóharmonizáció az Európai Unióban. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma. Budapest. terjedelem: 31 o.

Palotai DÁNIEL-Virág BARNABÁS (2016): Versenyképesség és növekedés Válasz Könyvkiadó. Budapest. terjedelem: 832 o. ISBN: 9786155318047

Pogátsa ZOLTÁN. (2016): Magyarország politikai gazdaságtana Osiris Kiadó. Budapest. terjedelem: 258 o. ISBN: 9789632762746

Polyák JUDIT (2007): A román vállalkozási szabályok és az adórendszer sajátosságai. Adózona.hu. Elérhetõ: https://adozona.hu/archive/20070330_romania_adorendszer_vallakozas (olvasva: 2020. 10. 05.)

Polyák Judit (2015) : A magyar és a román adórendszer összehasonlítása. Penta Unió Oktatási Centrum. Elérhetõ: https://adoc.pub/penta-unio-oktatasi-centrum-a-magyar-es-roman-adorendszer-ss.html (olvasva: 2020. 10. 05.)

Pop L.– Urse D. (2018): Major fiscal reforms in Romania and their impact on pensions, ESPN Flash Report. European Commission

Saavedra P. (2016): Flat Income Tax Reforms. Elérhetõ: https://silo.tips/download/flat-income-tax-reforms-pablo-saavedra-with-contributions-from-anton-marcincin-a (olvasva: 2020. 10. 05.)

Sandford (1997): Further Tax Reform of the ’Eighities Key Issues in Tax Reform. Amsterdam. terjedelem: 215 o. ISBN: 0951515748

Schmidt A. (1940): Vizsgálódás a nemzetek jólétérõl és okairól. I: kötet Magyar Közgazdásztársaság. terjedelem: 485 o.

Stiglitz J. (2000): Kormányzati szektor gazdaságtana. JK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest. terjedelem: 748 o. ISBN: 9632245601

Szilovics CsABA (2003): Csalás és jogkövetés az adójogban. Gondolat Kiadó. Budapest. terjedelem: 193 o. ISBN: 9639500747

Szilovics CsABA (2007): Stabilitás és kiszámíthatóság a személyi jövedelemadózásban II. kötet Gondolat-ELTE 2007.

Szuchy R. (2010): Verseny, szabályozás és a hatékonyság – A hatékonyság szerepe az Európai Uniós összefonódás-ellenõrzési rendszere tükrében. In. NÓTÁRI TAMÁS (szerk.) Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára (c. könyv) Szeged. Lectum Kiadó. 429. old. terjedelem: 518 old. ISBN: 9639640306

Szuchy Róbert (2012): Az európai versenyszabályozás és versenypolitika, különös tekintettel a gazdasági erõfölénnyel való visszaélés tilalmára. In: SEPSI ENIKÕ (szerk.) Studia Caroliensia: A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve (c. könyv). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L’Harmattan Kiadó, 67-75. old. terjedelem: 335 old. ISSN: 14191334

Vancurova A.: Az adórendszerek reformja Közösségi pénzügyek. Budapest. Aula Kiadó. 251-268. old. terjedelem: 501 old. ISBN: 963921566

Wéber P. (2014): Az egykulcsos szja neuralgikus pontjai PhD tanulmány. Kaposvár.

Zéman Zoltán – Lentner Csaba (2018): Evolution Of Post-Crisis Bank Regulations And Controlling Tools: A Systematic Review From A Historical Aspect. Banks And Bank Systems XIII. évf. 2. sz. ISSN: 1991-7074