A szlovák adórendszer változásai az elmúlt két évtizedben

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy a szlovák adórendszer elmúlt húsz évének legfontosabb adóreform lépéseit és azok gazdasági eredményeit bemutassa. A munkában nem csupán a fontosabb szlovák adónemek változásait írja le a szerzõ, de ezeknek a lépéseknek a makrogazdasági és gazdaságpolitikai hátteret is elemzi. A vizsgálódás során a nyugat európai életszínvonal szlovákiai elérésének esélyeit és elért eredményeit is megvizsgálja a szerzõ.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 47-50.

10.24387/CI.2019.4.8

Történeti elõzmények
Szlovákia közepes méretû közép-európai állam, 5,4 milliós népességgel, amely teljes egészében az Osztrák-Magyar Monarchia területébõl jött létre 1920-ban, és az akkor megalakuló Csehszlovák állam részévé vált. Gazdasági szerkezetére jellemzõ, hogy a bruttó hazai termék nagy részét az ipar és a bányászat állítja elõ, de ahhoz jelentõs mértében, hozzávetõlegesen 30 %-os arányban, a mezõgazdaság is hozzájárul. A csehszlovák állam fennállása alatt a szlovák gazdaság lehetõségeit meghatározta a cseh ipar és gazdaságpolitika túlsúlya. A második világháború alatti rövid idõszakot követõen az ország 1993. január 1-jén lett
újból önálló. A Szlovák Köztársaság jelenleg a Visegrádi ország csoport aktív tagja, és hasonlóan északi és déli szomszédjaihoz a NATO és az Európai Unió szövetségi rendszerének tagja.

Felhasznált irodalomjegyzék
Adózás az Európai Unióban www.ksh.hu Statisztikai Tükör 2010. szeptember 24.
Adózás Európában 2011. szerk.: Herich Gy. Penta Unió
Adózás Európában 2015. szerk.: Herich Gy. Penta Unió
Bánfai E. – Bujtár Zs. – Ferencz B.: Lehetõségek és veszélyek az offshore-jelenségben Polgári Szemle 2017/1-3 50
Balás K.: Pénzügytan Királyi Nyomda 1910.
Berend T.: Válságos évtizedek Gondolat 1983.
Berend T.-Szuhay B.: A tõkésgazdaság története Magyarországon 1848-1944. Kossuth Könyvkiadó 1975.
Bod P.Á.: Az állami szerepvállalás új trendjei a pénzügyi válság következményeként Köz-Gazdaság 2015/4.
Bozsik S.: Európai adópolitika változása a válság hatására Economicke studie
Brother Leyman: Az offsore halála Magánkiadás 2011.
Erdõs T.: Egykulcsos jövedelemadó és gazdasági növekedés Közgazdasági Szemle 2012. február
The Economist: Európa számokban. The Economist Szukits Könyvkiadó Szeged, 1998.
Földes B.: Államháztartástan Politzer 1900.
Hetényi I.: Az adórendszerek fejlõdésének tendenciái az OECD országokban Pénzügyi Szemle 2006. 1.sz.
Ivanova, Keen és Klemm The Russan Flat Tax Reform, IMF Working Paper, 2005
Kaffka M.: Szlovákia adózási rendszere www.adopont.hu 2013.
Kecskés A.: A gazdaság és a jog kölcsönhatásai Controller Info 2018/6
Kiss S.-Scharle Á.-Szabó B.-Szabó P.: Adóreformok Európában Külgazdaság 2008/9-10.
Kornai J.: A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban Közgazdasági Szemle 2000. január
Kozma G.: A Reageni adócsökkentés gazdasági hatásai Pénzügyi Szemle 2013/4.
Leroy-Beaulieu P.: Pénzügytan Budapest, MTA 1880.
Matolcsy Gy.: Egyensúly és növekedés Kairosz 2015.
Ormos M.-Ince M.: Fasizmus és válság. A közép- és dél-kelet európai államok a két világháború között. Akadémiai Kiadó 1986.
Õry T.: Adóharmonizáció az Európai Unióban Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1998.
Palotai D.-Virág B.: Versenyképesség és növekedés MNB 2016.
Pogátsa Z.: Magyarország politikai gazdaságtana Osiris 2016.
Saavedra: Flat Income Tax Reforms, Ch. 8. in Fiscal policy and economic growth, Gray C., Lane T., Varoudakis A. szerk. World Bank 2007.
Sandford: Further Tax Reform of the ’Eighties Key Issues in Tax Reform Amsterdam 1997.
Schmidt A.:Vizsgálódás a nemzetek jólétérõl és okairól Magyar Közgazdásztársaság 1940.
Stiglitz J.: Kormányzati szektor gazdaságtana KJK Kerszöv 2000.
Szilovics Cs.: A második Orbán-kormány adópolitikájának jellegzetességei Polgári Szemle 2014/1-2.
Szilovics Cs.: Csalás és jogkövetés az adójogban Gondolat 2003.
Szilovics Cs.: Stabilitás és kiszámíthatóság a személyi jövedelemadózásban II. kötet Gondolat-ELTE 2007.
Vancurova A.: Az adórendszerek reformja Közösségi pénzügyek Aula 2000.
Wéber P.: Az egykulcsos szja neuralgikus pontjai PhD tanulmány Kaposvár, 2014. 57. o.
Zéman, Z – Kecskés, A – Bárczi, J (szerk.)- Béhm, I (szerk.): Pénzügyi és jogi szabályozási kontroll Pécsi Tudományegyetem 2018