A vállalati kontrolling alkalmazásának jelentősége, különös tekintettel a kereskedelmi tevékenység kontrolling megoldására Balanced Scorecarddal

A kutatási téma aktualitását a gazdasági környezet dinamikus változásának hatásaihoz való alkalmazkodása igazolja, mely feltétele a versenyképes vállalkozási tevékenységnek. Vizsgálatunk során feltártuk a stratégiai célok és az operatív munka összhangját a kontrolling rendszer támogatásával. Mélyinterjúk által kvalitatív adatgyűjtést folytattunk. Az elvégzett esettanulmány során egy élelmiszeripari nagykereskedelmi cég elsõdleges értékteremtõ folyamataiban megjelenõ kontrolling tevékenységet elemeztük, amelyre létrehozunk egy mutatószámrendszert. Tanulmányunk során a kiélezõdõ piaci versenyben maradást elõsegítve arra vállalkoztunk, hogy saját következtetéseket úgynevezett „Best Practice”-t fogalmazzunk meg. Általános érvényű konklúziókat teszünk melyekbõl a kereskedelmi szakmában dolgozó emberek gyakorlati ötleteket meríthetnek mindennapi problémáik megoldásának érdekében. Kutató munkánk eredményeképpen megalkottunk egy mind a 4 nézõpontot figyelembe vevõ Balanced Scorecard modellt, melynek gyakorlatban történõ alkalmazása lehetõséget teremt a kereskedelmi ágazatban működõ vállalkozások versenyképességének a növelésére.

Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 15-20.

10.24387/CI.2019.3.3

Bevezetés
A szervezetek mûködése akkor válik hatékonnyá és eredményessé, ha a piaci változásokra minél hamarabb képes választ adni. A piacgazdaságban az idõtényezõ a siker egyik sarkalatos pontja. A reagálás gyorsaságának alapvetõ követelménye, hogy az adott szervezet birtokában legyen azon információknak a mûködésrõl, a vállalkozás erõsségeirõl, gyengeségeirõl, melyekkel lehetségessé válik a szervezet hozzáigazítása az új környezeti feltételekhez Böcskei; Bács; Fenyves;Tarnóczi, (2015).
A kutatási téma aktualitását a gazdasági környezet dinamikus változásának hatásaihoz való alkalmazkodása igazolja, mely feltétele a versenyképes vállalkozási tevékenységnek.
A 2008-ban kezdõdött gazdasági válságból adódó problémák a vállalkozásokat is rendkívüli mértékben sújtották. A stratégiai célok és az operatív munka összhangját a kontrolling rendszer támogatásával lehet segíteni, ezzel könnyebben kezelhetõvé válhatnak a válsághelyzetek Böcskei (2015), Fenyves, Tarnóczi (2019).
Számos megfogalmazás létezik a kontrollingra, melybõl az alábbiakat szeretnénk kiemelni:
A hatékony kontrollingnak rendelkeznie kell azokkal a lehetõségekkel,melyek a mikro, kis és középvállalati sajátosságokat figyelembe veszik. Witt et. al. (1994)

Hivatkozott források
[1.] Bodnár V.: Teljesítménymenedzsment vagy controlling? In: Változás-és vezetés, Aula Kiadó, Budapest, 2005.
[2.] Böcskei E. (2012): Pénzügyi eszközmenedzsment a controlling szolgálatában. A CONTROLLER: A GYAKORLÓ CONTROLLEREK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 8:(6-7) pp. 6-12. (2012)
[3.] Böcskei E. (2013): Qua vadis Controller? – avagy visszatekintve elõre haladni CONTROLLER INFO. Copy & Consulting Kft. 2013/1. pp. 3-8.
[4.] Böcskei E. (2013): Az eredménykimutatás tételeinek számviteli és controlling szempontú aspektusai CONTROLLER INFO 8: pp. 10-17. (2013).
[5.] Böcskei E. (2013): Stratégiai vezetõi számvitel, mint a kisés középvállalkozói szektor lehetséges útja. CONTROLLER INFO 11: pp. 9-14. (2013).
[6.] Böcskei E. (2015): Üzleti jelentés versus társadalmi felelõsség – I-II. rész SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT: SZAKMA 57:(4) pp. 179-181. (2015)
[7.] Böcskei Elvira – Bács Zoltán – Fenyves Veronika – Tarnóczi Tibor (2015): Kockázati tényezõk lehetséges elõrejelzése, a gazdálkodás felelõsségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhetõ adatok tükrében 2015/III/3. Controller Info. Copy & Consulting Kft. 7-15. o.
[8.] Fenyves V. – Tarnóczi T. (2019): Examination of the expectations of controllers on the labour market Corporate Ownership and Control (COC) ISSN – 17279232, volume 17
[9.] Hágen I. Zs., (2008): A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése kontrollinggal Doktori (Ph.D) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllõ
[10.] Csikós I-né – Juhász T-né – Kertész T. (1993): Operatív controlling I.-II.-III. NOVORG Kiadó Kft. – REFA Hungária Kft.
[11.] Fenyves V.: (2013): Problems with the application of conventional financial ratios in corporate risk measurement, APSTRACT – APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 7: (3-4) pp. 5-12.
[12.] F. J. Witt – K. Witt (1994): Controlling kis- és középvállalkozások számára. Springer Hungarica Budapest
[13.] Horst – Günter H. – Kissing H. (1993): Controlling – das Unternehmen mit Zahlen führen. Weka-
[14.] Verlag, Fachverlag für Unternehmensrecht, Management, Technik. Zürich
[15.] Horváth P. (1997): Controlling: Út egy hatékony controllingrendszerhez KJK. Kft. Budapest
[16.] Horváth P – Reichmann, T. (1993): Vahlens Großes Controlling Lexikon. Verlag Frany Vahlen GmbH, München
[17.] Judit Oláh – Péter Balogh – Lakner Zoltán – József Popp (2016): Alapanyag-készlet csökkentésére irányuló folyamatok bemutatása az ellátási láncban. Információs Társadalom. 16(4):61 · May 2017
[18.] DOI: 10.22503/inftars.XVI.2016.4.4 · License: CC BYNC-ND 4.0.
[19.] J. Oláh – J. Popp (2016): Lean Management, Six Sigma and Lean Six Sigma: Possible Connections. Óbuda University E-Bullentin (ISSN: 2062-2872) 6: (2) pp. 25-31. http://www. uni-obuda.hu/e-bulletin/issue8.htm
[20.] Judit Oláh – Ádám Szolnok – Gyula Nagy – Péter Lengyel-József Popp (2017): The Impact of Lean Thinking on Workforce Motivation: A Success Factor at LEGO Manufacturing Ltd., Journal of Competitiveness, Vol. 9, Issue 2, pp. 93 – 109, June 2017, ISSN 1804-171X (Print), ISSN 1804-1728 (On-line), DOI: 10.7441/joc.2017.02.07
[21.] Kaplan, Robert S. and Norton, David P.(2001):The strategyfocused organization:How Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Publishing Corporation,
[22.] Ladó L. (1991): Számvitel, adózás és vállalkozás Láng Kiadó,Budapest, 179.p., 181.p.
[23.] Mann, R. – Mayer E. (1993): Controlling kezdõk számára, SALDO Rt. Budapest
[24.] Schwalbe, H. (1995): Controlling az értékesítésben SALDO Rt., Budapest.
[25.] Spremann, K. (1992): Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen. Gabler Wiesbaden
[26.] Tégla Zs., Szûcs Cs.: SUPPLY CHAIN OF VEGETABLE FORCING IN HUNGARY JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3:(2) pp. 155-168. (2015) (ISBN HU ISSN 2064-300).
[27.] Tarnóczi Tibor, Fenyves Veronika, Bács Zoltán, Böcskei Elvira (2015): Versenyképesség és gazdasági etika. Vállalati teljesítmény elemzése panel regresszióval. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 2015/3-4: pp. 104-114.
[28.] Turner, A.: A tulajdonosi értékmaximalizálás lehetõségei Magyarországon három esettanulmány tükrében, Vezetéstudomány, XXXV. Évf. 2004. különszám
[29.] Wimmer Ágnes (2004): Üzleti teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában, Vezetéstudomány, XXXV. Évf. 2004/9. pp. 2-11.
[30.] Zéman Z- Tóth A. (2017): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment Akadémia kiadó pp.1-210.
[31.] Zéman Z. – Bács Z. – Bán E. – Fenyves V. (2016: Hiteles vagy „félrevezetõ” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában CONTROLLER INFO (ISSN: 2063-9309) IV: (3) pp. 52-57.