AZ IFRS-EKRE VALÓ ÁTTÉRÉS ÉS AZ EREDMÉNYMANIPULÁCIÓ KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA AZ ENERGETIKAI ÉS A GYÓGYSZERIPARI SZEKTORBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás fő célkitűzése, hogy az eredménymanipuláció lehetőségének felderítésére alkalmazható Beneish M-score modell eredményeire építve összehasonlítsa az energetikai és a gyógyszeripari szektorból kiválasztott, eltérő számviteli környezetben működő vállalati minta adatpontjait egymással. A kutatás során az előbbi statisztikai modell eredményeire építve vizsgáltuk meg a számviteli rendszerek és az eredménybefolyásolás valószínűsége szerint kialakított minőségi ismérvek egymástól való függetlenségét khi-négyzet próbával. Megállapítottuk, hogy míg az energetikában a függetlenségvizsgálat nem mutatott ki összefüggést a számviteli rendszer és az eredménymanipuláció valószínűsége között, addig a gyógyszeripari vállalatok esetében már szignifikáns kapcsolat mutatkozik a 2 kategorikus változó között. A vizsgálatok nem támasztották alá többek között azt a feltételezésünket sem, hogy a nagyobb piaci forgalmat lebonyolító és/vagy nagyobb méretű vállalatok a kiterjedtebb tevékenységük, illetve szakképzettebb humánerőforrás állományuknak köszönhetően nagyobb lehetőségük adódik az eredményük manipulatívabb kimutatására.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 2-6

DOI: 10.24387/CI.2023.4.1

Cikk megtekintése: http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-1.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

2000. évi C. törvény a számvitelről. Wolters Kluwer. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv, (Letöltve: 2022. 10. 24.)

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. Wolters Kluwer. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv, (Letöltve: 2022. 10. 24.)

ACFE (2023): Government Fraud. ACFE. https://www.acfe.com/training-events-and-products/all-events/seminar-topics/government-fraud, (Letöltve: 2023.04.01.)

Association of Certificated Fraud Exeminers (2022): Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations. https://acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf, (Letöltve: 2022. 09. 18.)

Bansal, M. – Kumar, A. – Kumar, V. (2021): Gross profit manipulation in emerging economies: evidence from India. Pacific Accounting Review. Volume 34. Issues 1. November, pp. 174-196. Emerald Insight, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PAR-06-2020-0083/full/html, (Letöltve: 2023. 04. 01.)

Beke, J. (2014): Nemzetközi számvitel. Akadémia Kiadó, Budapest, 128 p. ISBN 978 963 05 9775 3, MeRSZ, https://mersz.hu/kiadvany/128, (Letöltve: 2022. 10. 24.)

Beneish, M. D. (1999): The Detection of Earnings Manipulation. Financial Analysts Journal. Volume 55. Issues 5. January, pp. 24-36. Taylor and Francis Online, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v55.n5.2296, (Letöltve: 2022. 09. 24.)

Béresné, Mártha B. (2018a): Fenntartható versenyképesség – fókuszban Magyarország In: Dinya László -Baranyi Aranka (szerk.) XVI. Nemzetközi Tudományos Napok: „Fenntarthatósági kihívások és válaszok” – A Tudományos Napok Publikációi. Gyöngyös: EKE Líceum Kiadó, pp 359-366

Béresné, Mártha B. (2018b): Sustainable Competitiveness of Hungary – Focusing ont he years 2013-2017; Annals of the University of Oradea Economic Science (ISSN 1222-569X 1582-5450): 1 pp 269-278 Paper 1.

Béresné, Mártha B. (2018c): A digitalitás és a fenntartható versenyképesség tényezői hazai viszonylatban. International Journal of Engineering and Management Sciences / Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények (ISSN 2498-700X ): 3 3 pp 217-226

Béresné, Mártha B. – MAKLÁRI E. (2021): Economic and social impacts of Covid-19 in the past year in the European Union, with the special reference to Romania and Hungary. ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA ECONOMIC SCIENCE (ISSN 1222-569X 1582-5450): XXX 1 pp 285-292 (2021)

Dombi, P. – Márton, I. – Nagy, B. – Rácz, P. – Borossáné, Tóth S. – Lengyel, K.  – Komlai, K. – Verebélyi, T. (2014): D2 kurzus: OPTIKAI ALAPOK AZ ELI-ALPS TÜKRÉBEN II. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. http://titan.physx.u-szeged.hu/tamop411c/public_html/HU%20-%20Optikai%20alapok%20az%20ELI-ALPS%20t%C3%BCkr%C3%A9ben%20II.%20-%20PhD%20(e-learning)/khingyzet_prba.html, (Letöltve: 2022. 10. 04.)

Durana, P. – Blazek, R. – Machova, V. – Krasnan, M. (2022): The use of Beneish M-Scores to reveal creative accounting: evidence from Slovakia. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Volume 17. Issues 2. June, pp. 481–510. http://dx.doi.org/10.24136/eq.2022.017

Frintrup, M. – Schmidthuber, L. – Hilgers, D. (2020): Towards accounting harmonization in Europe: a multinational survey among budget experts. Sage Journals. Volume 88. Issue 2. April, pp. 390-410. Sage Journals, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020852320915640?utm_source=summon&utm_medium=discovery-provider, (Letöltve: 2022. 10. 24.)

Kiss, A. (2016a): A vállalat értékét befolyásoló tényezők szerepének vizsgálata angolszász és kontinentális vonatkozásokban. Közép-Európai Közlemények 9 (2), pp. 107-116. ISSN 1789-6339

Kiss, A. (2016b): The empirical examination of changes related to value drivers in the effects of the 2007-2008 crisis. Applied Studies in Agribusiness and Commerce 10 (4-5), pp. 31-35. DOI:10.22004/ag.econ.257104

Kiss, A. (2017a): An Empirical Analysis of the Effects of the 2007-2008 Financial Crisis on Changes in the Value Creation of Firms in Individual Industrial Sectors. Annals of the University of Oradea Economic Science, 26(1), pp. 405-412.

Kiss, A. (2017b): Tulajdonosi értékmaximalizálás versus érintett elmélet menedzsment irodalmakban megjelent megközelítései. Taylor 9 (1), pp. 62-69. ISSN 2064-4361

Lukács, J. (2020): Ellenőrzési esettanulmányok. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., Budapest, 223 p. ISBN 978 963 9878 61 7

Mohamad, E. M. K. – Mohd, F. M. S. – Azlina, A. (2016): Detecting Financial Statement Fraud by Malaysian Public Listed Companies: The Reliability of the Beneish M-Score Model. Jurnal Pengurusan. Volume 46. Issues 15. pp. 1-15. EBSCO Host, https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=283e2492-ff5f-416e-8a5b-f97067fb6ba0%40redis, (Letöltve: 2022. 09. 22.)

Mohammed, N. F. – Sutainim, N. A. – Islam, M. S. – Mohamed, N. (2021): Integrated thinking, earnings manipulation and value creation: Malaysian empirical evidence. Business Process Management Journal. Volume 27. Issues 4. January, pp. 1179-1199. ProQuest, https://www.proquest.com/scitechpremium/docview/2557315875/31645F6C285D4F0DPQ/5?accountid=15756, (Letöltve: 2022. 09. 20.)

Nagy, E. T. (2014): Bevezetés az IFRS világába. Penta Unió, Pécs, 130 p. ISBN 9788 615 5249 21 1

Poonawala, S. H. – Nagar, N. (2019): Gross profit manipulation through classification shifting. Journal of Business Research. Volume 94. January, pp. 81-88. ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318304636, (Letöltve: 2023.04.01.)

Sakib, I. A. (2019): Detection of Earnings Manipulation Practices in Bangladesh. International Journal of Management, Accounting and Economics. Volume 6. Issues 8. August, pp. 616-631. EBSCO Host, https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=38b0bfdf-010b-40aa-811b-2be520632f72%40redis, (Letöltve: 2022. 09. 24.)

SALDO (2015): Az IFRS-re való áttérés többéves folyamata. https://adozasitanacsadas.hu/bejegyzes/az-ifrs-re-valo-atteres-tobbeves-folyamata-386, (Letöltve: 2022. 10. 05.)

Szakács, I. (2019): Számvitel A-tól Z-ig. Akadémia Kiadó, Budapest, 355 p. ISBN 978 963 295 862 0, MeRSZ, https://mersz.hu/kiadvany/600, (Letöltve: 2022. 10. 24.)

Timofeyev, Y. – Hayes, S. A. – Jakovljevic, M. B. (2022): Predictors of loss due to pharmaceutical fraud: evidence from the U.S. Cost Effectiveness and Resource Allocation. Volume 20. Issues 6. February, pp. 1-11. ProQuest, https://www.proquest.com/docview/2630549395/fulltextPDF/E153DFCACB254E4APQ/5?accountid=15756, (Letöltve: 2022. 10. 05.)