IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM

Ipar 4.0 – költségrendszer 4.0? Innovációk a költségrendszerekben

Gazdaságtörténeti példák sokasága bizonyítja, hogy a gazdasági, mûszaki, informatikai változások a döntéstámogatást, a controllingot is folyamatos megújulásra késztetik, ösztönzik. Egy adott korszak mûszaki innovációi indokolttá, informatikai innováció lehetôvé tették a költségrendszerek folyamatos fejlesztését. A fejlesztés, fejlôdés módszertani, szakmai alapjait a gazdasági innovációk jelentették. Mindezek azonban elképzelhetetlenek lennének társadalmi innovációk nélkül.
A szerzô tanulmányában arra vállalkozik, hogy ezen változások néhány szegmensét bemutassa az Olvasónak az elsô ipari forradalomra jellemzô korai költségszámítási rendszerektôl kezdve a harmadik (negyedik?) ipari forradalom költségrendszereiig. A kiemelések önkényesek, a szerzô a napjainkban is alkalmazott eljárások, módszerek történeti hátterére helyezi a hangsúlyt.

Musinszki Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (I. rész)

A következôkben a Controlling rendszerek fejlôdését kísérô fontosabb tendenciákat emeljük ki a rendszereket támogató információ-technológia területérôl. A kiindulást magának a Controllingnak a fejlôdési irányai adják. A trendek jellemzôje kettôs: egyrészt fejlôdik és halad a meglévô vállalati információ-rendszerekbe az integrálódás, másrészt viszont folyamatosan megjelennek új vezetés-támogatási szolgáltatások, amelyek még nem integrálódhattak az IT rendszerekbe. Az új környezeti feltételek és a piaci eredetû elvárások – például amelyek gyorsabb és részletesebb, valamint elemzôbb információ-ellátásra vonatkoznak – eddig még nem létezett intelligencia-elemek integrálását igénylik az információ-rendszerekbe. Célunk az, hogy – egy késôbbi részletezést elôkészítendô – körbejárjuk: milyen kihívást jelenthetnek a controlling megatrendek a vállalkozási információ-technológia számára? Folytatjuk (II. rész)…

Fabricius-Ferke GyörgyZéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk (I. rész)

A pénzügyi mutatók a vállalkozások mûködésének, hatékonyságának, jövedelmezôségének, finanszírozási helyzetének, tôkeellátottságának elemzésére szolgálnak. A pénzügyi teljesítmény mérésére számos és sokfajta mutatót lehet felhasználni, amelyek a legegyszerûbb eljárásoktól (statisztikai módszerek) a bonyolultabb módszerekig terjedô eszköztárból választhatók. A jelen cikk célja hozzájárulni a vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelésére felhasználható legfontosabb mutatók alkalmazási lehetôségeinek megismertetéséhez, hogy segítséget nyújtson az éves beszámoló elemzéséhez, az üzleti jelentés, a kiegészítô melléklet összeállításához, az üzleti tervek, a hitelkérelmek stb. pénzügyi megalapozásához, a különféle kötelezôen elôírt vagy saját elhatározásból összeállított pénzügyi beszámolók elkészítéséhez.

Bárczi JuditBéhm ImreZéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Hiteles vagy „félrevezető” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában

A controlling, illetve a vezetôi számvitel a vezetés feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a megalapozott és hatékony döntéshozatal érdekében. Ugyanakkor a számviteli mutatókat elsôsorban jelentési és ellenôrzési célokra fejlesztették ki, és még napjainkban is ezek adják a fô felhasználási területüket. A nemzetközi rendszerek által alkalmazott standardok egyre szélesebb mértékben próbálják követni és segíteni befektetôi és menedzsmenti információtartalom növelését a pénzügyi instrumentumokban. A szerzôk cikkükben a számviteli információk értékelési lehetôségét vizsgálják a nemzetközi és a hazai gyakorlat összehasonlításában.

Bács ZoltánBán ErikaFenyves VeronikaZéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján

Napjainkban az emberi tényezô, az emberi erôforrás szerepe felértékelôdött, a siker és a versenyképesség egyik fô tényezôjévé vált, így e területen is megjelent a controlling alkalmazásának igénye. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tôke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erôforrás. Fejlesztése, mûködtetése költséges, és jelentôs befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részérôl. A vállalatok, vállalkozások gazdasági sikereinek alapja, hogy a rendelkezésre álló, vagy megszerezhetô erôforrásokat hatékonyan és eredményesen használják fel termékeik szolgáltatásaik elôállítása során. A cikk keretében a szerzôk áttekintik és bemutatják a munkaerômozgás vizsgálat területén alkalmazott humáncontrolling részrendszer eszközeit és módszereit egy középvállalkozás példáján keresztül.

Dajnoki KrisztinaKerezsi DóraKondorosi Ferencné, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Az árnyékbankrendszer és értékpapírosítás az Egyesült Államokban

Az árnyékbankrendszerek egyik fontos kialakulási helyszíneként tekintünk az Egyesült Államokra. Egyrészt az árnyékbankrendszer fogalmát elôször az USA-ban azonosították. Másrészt az Egyesült Államokban az árnyékbanki szereplôk indították el a 2007-2009-es pénzügyi válságot, de az árnyékbankrendszer további fejlôdésének is meghatározó tényezôi maradtak. Az árnyékbankrendszerbôl kiinduló tovagyûrûzô hatások ugyanis olyan rendszerszintû (szisztematikus) kockázatokat1 indukálnak, melyek tovaterjedését a jegybankoknak és a monetáris hatóságoknak meg kell tudni akadályozni a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében.

Bujtár Zsolt, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Finanszírozási módok az építőiparban, a környezettudatos építkezésért

Az építôiparban felfedezhetô egy újítási folyamat, melynek középpontjában a környezettudatos építési szektor kialakítása áll, azaz a környezetre veszélytelen anyagok használata az építkezési folyamatok alatt, illetve energetikai újdonságok alkalmazása, az energia megtakarítás céljából. Az energia megtakarítása elsôsorban újrahasznosítható energiaforrások használatával valósul meg. Az energia megtakarítás nagysága növelhetô korszerû építési anyagok használatával, mint például a megfelelô szigetelés. A környezettudatos megoldások mellett szükséges foglalkozni ezen újdonságok finanszírozási lehetôségeirôl is, mivel ezek a beruházások többnyire nagyon drágák, nagymértékû tôkét igényelnek és megtérülésük csak évek, évtizedek múltán várható teljes mértékben. A szerzôk tanulmányunkban igyekeznek lehetôségeket bemutatni arra, hogy hogyan érdemes finanszírozni a környezettudatos beruházásokat.

László ÉvaSzakács AttilaSzakács Zsolt, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
A marketingcontrolling rendszerszemlélete

A marketingcontrolling részrendszer (önmagában rendszer), amely a vállalati controlling integráns része – a többi vállalati controlling részrendszerhez hasonlóan – három alrendszerbôl épül fel, melyek a következôk: információ-, tervezô-, és ellenôrzôrendszer. A rendszer specifikuma a tervezôrendszeren belüli célrendszernél válik láthatóvá, ahol a gazdasági célkitûzések mellett megjelennek a pszichografikus célok. Ez a tényezô fokozza a nehézséget és a szubjektivitást a mérhetôségben. Jelen cikk az egyes alrendszerek részletes megismertetését tartalmazza.

Hajdú Noémi, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum