A FENNTARTHATÓ VÁLLALKOZÁSOK CÍMZETTJEI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ATTITŰDJEIK

ÖSSZEFOGLALÁS

A fenntartható vállalkozások címzettjeinek meghatározását követően, azok gazdasági, környezeti és társadalmi attitűdjei kerültek a vizsgálat fókuszába. Vélelmezhető, hogy a különböző címzetteknek eltérőek az érdekeik a gazdasági és környezeti dimenziók terén, ugyanakkor a társadalmi attitűdök esetében sokkal árnyaltabb megállapítást kell tennünk. A fenntarthatósági értékek megjelennek a vállalati küldetésben, a jövőképben, a cég stratégiájában, amelyet nagymértékben befolyásolhatnak egyrészt a kulturális tényezők: mint erkölcs, vallás, iskolázottság, továbbá a demográfiai tényezők: népesség száma, életkor, nemek alakulása, továbbá fontosak az egészségügyi és szociális tényezők, amelyek nem feltétlenül köthetők egy-egy címzetthez, azok valamennyi szereplőre hatással lehetnek (Gast és szerzőtársai (2017). A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés megteremtése globális kihívás és egyben valamennyi érintett felelőssége. A felelősség vonatkozik a gazdaság, a társadalom és a környezet iránt.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 16-20

DOI: 10.24387/CI.2023.2.4

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_04.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

BAKE, M. (2002): The Marketing Book, in Ken Peattie, Martin Charter: Green marketing Chapter 28|31

BENJAMIN M. SANDERSON –- BRIAN C. O’NEILL (2020): Assessing the costs of historical inaction on climate change Scientific Reports | (2020) 10:9173 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-66275-4

BÖCSKEI, E (2021): A számviteli beszámolók címzettjei, lehetséges információigényeik és kapcsolatuk a számviteli beszámoló tartalmával Controller Info IX. évf. 2021. 2. szám 45-49 pp. DOI: 10.24387/CI.2021.2.8

BÖCSKEI, E – SOMOGYI R. (2023): A vállalkozások fenntartható tevékenysége: a taxonómiarendelet hatásainak piacelméleti modellezése, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 70: 4 pp. 432-450., 19 p. (2023) https://doi.org/10.18414/KSZ.2023.4.432

DEEGAN, C. – BLOMQUIST, C. (2006): Stakeholder Influence on Corporate Reporting: An Exploration of the Interaction between WWF-Australia and the Australian Minerals Industry. Accounting, Organizations and Society, 31, 343-372. http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2005.04.001

GAST, J.– GUNDOLF, K. – CESINGER, B. (2017): Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research directions; Journal of Cleaner Production Volume 147, 20 March 2017, Pages 44-56 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.065

GONZÁLEZ, P.R. (2009): The empirical analysis of the determinants for environmental technological change: A research agenda Ecological Economics Volume 68, Issue 3, 15 January 2009, Pages 861-878

KLENERT, D. – MATTAUCH, L. – COMBET, E. – EDENHOFER, O. – HEPBURN, C. – RAFATY, R. –STERN, N. (2018):  Making carbon pricing work for citizens, Nature Climate Change https://doi.org/10.1038/s41558-018-0201-2

SIERRA, L. – GARCIA-BENAU, M. A. – BOLLAS-ARAYA, H. M. (2018): Empirical Analysis of Non-Financial Reporting by Spanish Companies, Administrative Sciences  8, 29, https://doi.org/10.3390/admsci8030029

MARGOLIS, J. D. – ELFENBEIN H.A. (2008): Do Well by Doing Good? Don’t Count on it. Social Responsibility Issue on HBS Centennial. Harvard Business Review 86, no. 1

TANG, D.Y. – ZHANG, J. (2020): Do shareholders benefit from green bonds? Journal of Corporate Finance, Volume 61, April 2020, 101427 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.12.001

Europen green deal, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en; The role of environmental taxation in support of sustainability transitions. https://eionet.kormany.hu/download/e/14/e2000/the-role-of-environmental-taxation.pdf

European Environmental Agency [2020] The role of environmental taxation in support of sustainability transitions. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0563

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU)2019/2088 Rendelet módosításáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2178 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. július 6.) az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2013/34/EU irányelv 19a. vagy 29a. cikkének hatálya alá tartozó vállalkozások által a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozóan közzéteendő információk tartalmának és megjelenítésének meghatározása, valamint az e közzétételi kötelezettségnek való megfelelés módszertanának meghatározása révén történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN