Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods

In recent years, we have been able to experience the rapid development of digitalization, which in recent months has spread to the lives of almost every business, regardless of company size, due to the pandemic. Digitalization is constantly developing new and even newer business models, and their evaluation and connection to the business strategy can be helped with software and analysis. In this article we deal with the place and evaluation of software in the accounting statements.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 53-58.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.10

Önköltségszámítás folyamata egy adott vállalat példáján keresztül

A szoros verseny, a kiszámíthatatlan piaci változások és az innovációs ciklusok növekedése miatt a gazdasági folyamatok napjainkban felgyorsultak. A digitalizáció és az ipar fejlõdésének köszönhetõen egyre több valós adat áll rendelkezésre. A menedzsment a kontrollingot tanácsadó partnernek tekinti és a döntések meghozatalához megbízható elõrejelzéseket és gyors riportokat vár el. Ez a kontrollingot új kihívások elé állítja, éppen ezért annak szakítani kell a hagyományos módszerekkel és nagyobb hatékonysággal kell támogatni a menedzsmentet az üzleti döntések meghozatalában. Ez a folyamat csak úgy érhetõ el hatékonyan, ha aktívan, mutatószámok segítségével mérjük a kontrolling eredményességét. Ezen méréseknek magában kell foglalniuk az adott vállalatnál alkalmazott részkontrolling-folyamatok tekintetében az idõ-, a minõség- és legfõképpen a költségfaktorokat.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 48-52.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.9

Vezetôi számvitel és költséganalitikai módszerek alkalmazási lehetôségei a mezôgazdaságban

A vezetõi számvitel segítségével a mezõgazdasági cégek hatékony információforráshoz juthatnak illetve a különbözõ költséganalitikai módszerek segítségével a mezõgazdasági vállalkozások vezetõinek döntéshozási hatékonysága nagymértékben növelhetõ. Kutatásunkban a releváns szakirodalmak felkutatásával egy átfogó képet szeretnénk bemutatni a mezõgazdasági vezetõi számvitel, illetve a különbözõ költséganalitikai módszerek alkalmazásával elért eredményekrõl, felhasználási lehetõségeirõl a mezõgazdasági szervezetek mûködésében.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 16-21.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.3

Takarékszövetkezeti integráció hatása az önkormányzati számlavezetésre

A tanulmány kérdõíves felmérés keretében vizsgálja meg a Takarékszövetkezetek integrációjának hatását az önkormányzatok számlavezetésére. A kutatás során a bankváltás és a banknál maradásra hatást
gyakorló tényezõket értékeltük, és fogalmaztunk meg javaslatokat a banki marketing ezen üzletágának fejlesztése érdekében.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 22-27.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.4

A vállalati kötvényfinanszírozás szerepe

A Magyar Nemzeti Bank 2019 júliusában meghirdette, majd 2020 májusában bõvítette a Növekedési Kötvényprogramját annak érdekében, hogy növelje a vállalkozások hitelportfoliójának diverzifikáltságát,
valamint a magyar tõkepiac versenyképességét. A tanulmány célja, hogy összehasonlítsa a V4 országok kötvénypiacainak fejlettséget, valamint áttekintse a hazai nem pénzügyi vállalkozások lehetõségeit
az MNB növekedési kötvényprogramjához kapcsolódóan.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 28-31.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.5

Értékteremtés a minôségcontrolling tükrében

Napjaink társadalmának, gazdasági és kulturális környezetét tekintve célja és véleményem szerint egyik alapvetô igénye az életminôség állandó és folyamatos javítása, annak fejlesztése. A szakirodalmak egyetértenek abban, hogy a most érvényes geopolitikai és geoökonómiai környezetben az életszínvonalat és annak minôségét értelmezhetjük úgy is, mint a társadalomnak a terméket, munkát, környezetet, egészségügyi ellátást és biztonságot együttesen kezelô strukturált, minôségügyi rendszerét. A piacgazdaságokra is általánosan jellemzôvé vált, hogy a minôségi termékek gyártását, és magas szintû szolgáltatások biztosítását helyezik az elôtérbe, hiszen ez az, ami jelentôsen meghatározza a versenyképességüket, a piaci versenyben elért eredményeiket, illetve piaci pozíciójukat. Jelen tanulmányban azt mutatom be hogyan is mûködik ez a minôségorientált magatartás a gazdálkodást végzô szervezetek mindennapjaiban és hogyan lehet ezt rendszerbe foglalni.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 32-36.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.6

Menedzsment kontroll rendszer az EGIS nemzetközi hálózatában, különös tekintettel a nemzetközi kereskedelmi kontrolling filozófiájára

A cikk bevezetõje a menedzsment-kontroll rendszerek rövid általános áttekintésérõl szól. Ezután az Egis Gyógyszergyár Zrt. rendszerének leírása következik. Az Egis menedzsment-kontroll rendszere szintjeinek áttekintése kapcsán a kereskedelmi kontrolling terület áttekintésén van a fókusz. A területnek a vizsgálata kapcsán a cikk kitér a vizsgált üzleti modellekre és a kereskedelmi kontrolling tevékenység szakmai pilléreire is. Mindezen rendszerek és eszközök, illetve a hozzájuk kapcsolódó szaktudás érdemben járul hozzá az Egis vállalatcsoport sikeres teljesítményéhez.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 37-42.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.7

Globális értékláncok a ruházati iparban

A jelenlegi erõs versenykörnyezetben számos vállalat pénzügyi nehézségekkel, termékellátási zavarokkal küzd és a fogyasztók számára nem tudnak megfelelõ szolgáltatást nyújtani a gyenge ellátási lánc menedzsment következtében. A vállalatoknak a fenntartható mûködés érdekében integrálniuk kell az Ipar 4.0 által nyújtott digitalizációs megoldásokat és ellátási lánc mûködését rugalmasabbá és gyorsabbá kell tenniük.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 43-47.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.8

Mesterséges neurális hálók alkalmazása magas frekvenciás audit fókuszú szakértôi rendszerekben

A magas frekvenciás és folytonos audit népszerûvé válása és a számvitel általános digitalizációja által megnövekedett piaci várakozások az adatszolgáltatásra a fejlett analitikai módszerek alkalmazását anyagilag is kifizetõdõvé tették sok vállalat számára. Ezen túlmenõen az adatok iránti keresletnövekedés mellett a szorosabb piaci verseny is készteti az auditorokat valamint vállalatokat hogy új, hatékonyabb
eszközöket találjanak. Ez a kutatás a Mesterséges Intelligencia folytonos audit területen való térnyerésére, alkalmazhatóságára, valamint annak jövõbeli irányaira koncentrál. A kutatás alapján a szakértõi rendszerek kiegészítõ és komplementer termékeként fogják hasznosítani az olyan technológiákat, mint a mesterséges neurális hálók.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.1

Tanulságok a devizahitelezésbôl – pénzügyi fogyasztóvédelem

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy milyen ok vezetett ahhoz, hogy az emberek többsége a forint hitel helyett a külföldi deviza alapú kölcsönt választották, milyen információk álltak rendelkezésére, mennyire voltak tájékozottak. Tudták-e, hogy milyen jellegû kockázatok kapcsolódtak e hitelformához. Vizsgáltuk, hogy a felhasználók mennyire ismerik a különbözô megtakarítási formákat, személyi jövedelemadó kedvezményeket, megoldásokat, vannak e megtakarításai illetve milyen fizetési szokások alakultak ki a magyar állampolgároknál.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 6-15.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.2

Mesterséges neurális hálók alkalmazása magas frekvenciás audit fókuszú szakértői rendszerekben

A magas frekvenciás és folytonos audit népszerûvé válása és a számvitel általános digitalizációja által megnövekedett piaci várakozások az adatszolgáltatásra a fejlett analitikai módszerek alkalmazását anyagilag is kifizetõdõvé tették sok vállalat számára. Ezen túlmenõen az adatok iránti keresletnövekedés mellett a szorosabb piaci verseny is készteti az auditorokat valamint vállalatokat hogy új, hatékonyabb eszközöket találjanak. Ez a kutatás a Mesterséges Intelligencia folytonos audit területen való térnyerésére, alkalmazhatóságára, valamint annak jövõbeli irányaira koncentrál. A kutatás alapján a szakértõi rendszerek kiegészítõ és komplementer termékeként fogják hasznosítani az olyan technológiákat, mint a mesterséges neurális hálók.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.1