A MAGYAR ÉS SZLOVÁK INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR VÁLLALKOZÁSAINAK TŐKESZERKEZETÉBEN, JÖVEDELMEZŐSÉGÉBEN ÉS LIKVIDITÁSÁBAN JELENTKEZŐ VÁLTOZÁSOK A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN

A COVID-19 kapcsán az egyik legmeghatározóbb gazdasági tényező a bizonytalanság volt, ami még a poszt pandémiás időszakban is jelentős mértékben megfigyelhető volt a vállalkozások életében. Az Információ-technológia szolgáltatás ágazat ilyen jellegű elemzése kiemelten időszerűnek tekinthető, mivel az informatika szerepe a koronavírus-világjárvány következtében jelentősen felértékelődött, ugyanis ez a terület nemcsak a versenyképesség fenntartásában játszik fontos szerepet, hanem egyre inkább központivá válik, ami a fennmaradáshoz is elengedhetetlen, ugyanis ilyen esetben minden tranzakciót az IT szektor a technológia útján közvetít. A kutatás fő célja, hogy statisztikai módszerekkel meghatározza, hogy a magyar és a szlovák KKV szektorba tartozó vállalkozások tőkeszerkezete és jövedelmezősége, valamint likviditása között van-e szignifikáns különbség. A kutatás egyediségét az adja, hogy az Információ-technológiai szolgáltatás ágazatot a vállalkozások területi hovatartozás eltéréseivel mutatja, majd az így kapott eredményekből összehasonlító értékelő elemzéssel mutat rá a koronavírus világjárványt megelőzően megfigyelhető tendenciákra, valamint a járvány alatt bekövetkező változásokra.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 32-37
DOI: 10.24387/CI.2023.2.7

Áfacsalás a láncértékesítésben

A NAV és a kormány egyaránt küzd a csalárd adózói magatartás ellen, céljuk a gazdaság fehérítése a csalások visszaszorítása által. Kellő körültekintés hiányában akaratlanul mi is belekerülhetünk egy fiktív számlázási láncolatba, Fő célkitűzésük, hogy a Kúria által hozott ítéleteken keresztül néhány ésszerűen elvárható intézkedés bemutatása.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 21-24
DOI: 10.24387/CI.2021.4.3

Beruházások teljesítésének, a tárgyi eszközök bekerülési értékének elszámolása a magyar számviteli rendszerben és az IFRS szerint Összehasonlító elemzés

A szerzők célja a cikkel, hogy egy összehasonlítással bemutassák a magyar számviteli rendszer és az IFRS előírásai szerinti értékelési szabályok eltéréseit. Az előírások különbsége kihat a vállalati eredmény és vagyon megállapítására, így a cégek működésének megítélésére is. Jelen írásban régóta vitatott terület kerül vizsgálat alá. A kivitelezési teljesítmények évvégi elszámolása korábban lehetetlenné tette a befejezetlen termelésben rejlő eredmény egyértelmű kimutatását és ez hatással volt az adókapcsolatokra is. A szerzők véleménye szerint az IFRS előírásai szerinti értékelési szabályok pontosabban határozzák meg folyamatok eredményeit, a tevékenységek jövedelmezőségét, mint a jelenleg hatályos magyar előírások. A cikkben először röviden bemutatásra kerül, hogy a magyar gazdálkodók mely körében kerültek már bevezetésre az IFRS elszámolási, könyvelési előírásai, majd a két kiválasztott -egymással összefüggő – terület részletes ismertetése következik. A gyakorlati példák számszerűsített adatokkal érzékeltetik az eltéréseket. A szerzők bíznak abban, hogy a gyakorlati példák ismertetése jól mutatja az eltéréseket és gondolatokat ébresztenek az olvasóban, további területek összehasonlításárra bíztatva a szakma iránt érdeklődőket.
IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 22-26
DOI: 10.24387/CI.2021.2.4

Tétova paradigmaváltás a fizetett osztalék szabályozásában

Tanulmányukban a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a számvitelben 2016-ban bekövetkezett osztalék elszámolásával kapcsolatos paradigmaváltást négy év elteltével sem követte még a Polgári Törvénykönyv módosítása, így az osztalék szabályozásában továbbra is ellentmondások és következetlenségek figyelhetôk meg.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 2-7.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.1

Kontrolling a nemzetközi számviteli szabályok szerint könyvelő vállalkozások gyakorlatában

A globalizáció jelentôs hatást gyakorol a vállalkozások pénzügyi és számviteli rendszereire is. Ezek a folyamatok sok esetben kulcsfontosságú tényezôknek tekinthetôek, amelyekhez történô alkalmazkodás akár versenyképességi tényezô is lehet. Jelen írásunkban törekszünk áttekinteni a magyar számviteli rendszer és IFRS szerinti értékelési szabályok eltéréseit, másrészt meghatározott értékelési területek különbségeit.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 8-12.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.2