ÚJ KIHÍVÁSOK A CHIEMGAUER ELŐTT. A HELYI PÉNZ ÚJ TERÜLETEI A FOGYASZTÓI TAPASZTALATOK OLDALÁRÓL

Jelen publikáció a SARS-CoV-2 vírus okozta (COVID-19) világjárvány Európában jelentkező első hullámát követő dél-németországi, illetve az ausztriai Wörgl városában folytatott tanulmányút keretein belül megvalósult kutatás tapasztalatai alapján elemzi a Chiemgauer működési mechanizmusának megváltozását. A szerzők kérdőíves és mélyinterjús felmérést készítettek a Chiemgauer működési területének több városában, illetve a helyi pénz elfogadóhelyein. A tanulmány fókuszában az a kérdés áll, hogy a vizsgált térségben milyen a helyi pénzek elfogadottsága a fogyasztói oldalon, illetve a helyi pénz milyen új kihívásokkal gazdagodik.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 54-59
DOI: 10.24387/CI.2023.1.9

A VÍZESÉS-DIAGRAM ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A CONTROLLING ÉS AZ ÜZLETI ELEMZÉS TERÜLETÉN

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk második részében a vízesés-diagram alkalmazásának szerteágazó lehetőségeit mutatjuk be. Kitérünk többek között a klasszikus bázis-tárgy, illetve terv-tény eltérések hatótényezőkre való felbontásainak, az időbeli és területi eltérések részidőszakokra és részterületekre bontásainak, a pénzügyi-számvitel kimutatásoknak és az ezek sorain mutatkozó változásoknak, valamint néhány speciális funkcionális üzleti területhez kapcsolódó eltéréselemzésnek a vízesés-diagramon történő ábrázolására is.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 48-53
DOI: 10.24387/CI.2023.1.8

A FIATAL KOROSZTÁLY BEFEKTETÉSI SZOKÁSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KRIPTOPÉNZEK PIACÁRA

A 2022-es év a pénzügyi befektetők számára kifejezetten negatívnak volt tekinthető. A piacok valamennyi szegmensében negatív hozamok voltak jellemzők. A részvénypiacok 2008 óta nem látott visszaesést szenvedtek el, elsősorban a jegybankok kamatemelései hatására. A kötvénypiacokon pedig, az emelkedő hozamok következtében „morzsolódtak le” az árfolyamok. A negatív hatások alól a kriptopénzek piacai sem tudták kivonni magukat. Szinte valamennyi ismertebb kriptodeviza árfolyama mély zuhanásnak indult az elmúlt időszakban. E folyamatot felerősítették azok a hírek, amelyek a világ harmadik legnagyobb kriptotőzsdéjének, az FTX-nek az összeomlásáról szóltak. A kriptopénzek világa elsősorban a fiatalabb korosztály körében népszerű. Vizsgálatunk során, online kérdőíves felmérés keretében azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy a 18 és 25 év közötti korosztály mennyire van tisztában a befektetési lehetőségekkel, hogyan reagáltak a 2022-ben végbement negatív folyamatokra, hogyan viszonyulnak a kriptopénzekbe való befektetésekhez, és tisztában vannak-e annak kockázataival.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 41-47
DOI: 10.24387/CI.2023.1.7

A MAGYAR KKV-K VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSAI ÉS GYAKORLATAI A PANDÉMIA ALATT

A koronavírus járvány következtében alig maradt olyan gazdasági szereplő, amely ne szenvedte volna el az azt követően kialakult igen súlyos gazdasági válságot. Ebben az időszakban újfent hangsúlyos kérdés lett, hogy hogyan lehet hatékonyan és megfelelő módon válságot kezelni. Bár 2008-at követően már komoly leckét kaphattunk a gazdasági világválságok természetéből, egyes szereplők még mindig nem tudtak megfelelően felkészülni egy újabb válság átvészelésére. Ma hangsúlyosan nehéz helyzetben vagyunk. Nemcsak a COVID-19 járvány, hanem az orosz-ukrán konfliktus is megnehezíti a gazdasági körülményeket. Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan igyekeztek a kisebb vállalkozások reagálni az őket érintő gazdasági kihívásokra. Felmérésünkben a KKV szektor vállalkozásait kérdeztük meg többek között a válságkezelésük módjáról. Jelen tanulmány ennek eredményeit mutatja be.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 33-40
DOI: 10.24387/CI.2023.1.6

IPARI FORRADALMAK HATÁSA A GAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMÁRA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZEKTOR ÉS A FINTECH FEJLŐDÉSÉRE

Az ipari forradalmak történelme az egész társadalmat érintő „globális fejlődés” története egyben. Könnyen belátható, hogy a technológia fejlődése évszázadok óta átható gazdasági és társadalmi változásokat generál, mely radikálisan átformálja az ipari tájat és ezzel együtt a gazdasági ökoszisztémát. Évszázadok óta az innovatív technológiák alkalmazása az egyes régiók számára hatalmas fejlődési potenciált jelentet, viszont a növekedés ütemében kezdetektől jelentős és egyre kardinálisabb regionális különbségeket tapasztalunk. A különböző országok idősoros GDP – vagy még inkább GNI vagy SNA – mutatói jól reprezentálják a nemzetgazdaságok eltérő és tendenciózusan növekvő különbségeket mutató teljesítményét. A differenciált fejlődés okait kutatva hamar eljutunk a megállapításig, hogy a gyors és hatékony implementáció az, ami határozott és tartós fejlődést indukál az egyes régiók és országok fejlődéstörténetében. Jelen tanulmány célja, hogy feltárja az összefüggéseket az ipari forradalmak és a pénzügyi technológia (FinTech) evolúciója között. Először áttekintjük, hogy milyen technológiai paradigmaváltások környezetében fejlődött a pénzügyi világ, majd a technológiai fejlődés táplálta globalizáció gazdasági hatásait tárjuk fel a pénzügyi folyamatokon keresztül. Az ipari forradalmak szerves és elválaszthatatlan részét képezik a gazdaság egészének fejlődésének, mintegy infrastrukturális hátteret biztosítva az egyes szektoroknak. Történeti áttekintésünk végén eljutunk napjaink új pénzügyi szolgáltatói és a szektor tradicionális szereplői által alkalmazott legújabb fejlesztések rövid áttekintéséig. Belátjuk, hogy a technológiai fejlődés sosem egy izolált folyamat, hanem egyre szorosabb együttműködés keretében a szektorspecifikus alkalmazásokon keresztül szinte azonnal megjelenik a szolgáltatók, valamint a felgyorsult verseny hatására a fogyasztók platformjain egyaránt.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 27-32
DOI: 10.24387/CI.2023.1.5

MIT VIZSGÁLJUNK MIELŐTT FEJLESZTJÜK VÁLLALKOZÁSUNKAT?

A tanulmány célja egy rendkívül szerteágazó és átfogó témakörben megvizsgálni, mikor érdemes egy vállalkozást fejleszteni. A piacok megszerzése, megtartása és tartós versenyelőny megszerzése a főbb célok, amelyeket egy piaci szereplőnek szem előtt kell tartania. Kutatásomban az ideális fejlesztési stratégiát próbálom meghatározni, amely iránymutatás lehet számos vállalkozásnak. A vállalkozásokra úgy tekintünk, akik a profitmaximalizálás elérése érdekében teszik meg a lépéseiket: ez lehet költségcsökkentés – költségminimalizáló stratégia, vagy a termékük, szolgáltatásuk egyedivé tétele, amellyel magasabb áron értékesíthetnek. A fejlesztések mindkét esetben elengedhetetlenek, azonban a befektetések megtérülését is figyelembe kell venni. Az alkalmazott kutatási módszer a tanulmány elkészítésénél legfőképp a szakirodalmi áttekintés, és annak rendszerezése. Megközelítésemben arra tettem kísérletet, hogy a jelenleg évek óta tartó bizonytalanság ellenére olyan modellt készítsek, amely segítségére lehet a fejlődni kívánó vállalkozások számára. A kutatási eredmény egy gyakorlatorientált modell, ha úgy tetszik egy itiner, amely alapján eldönthető a fejlesztést érdemes-e elkezdeni a rendelkezésre álló adatok alapján, vagy sem. A téma mindig is aktuális volt és lesz. A források tanulmányozása szerint azonban ilyen formában a téma még nem volt feldolgozva, amely létjogosultságot jelen kutatásunknak.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 23-26
DOI: 10.24387/CI.2023.1.4

CONTROLLING A DIGITÁLIS TÉRBEN

A digitalizáció hatása egyértelműen megfigyelhető a mindennapjainkban, körülvesz minket. Az ügyfelek már szinte minden céggel, állami szervezettel tudnak kommunikálni, szolgáltatásokat tudnak igénybe venni digitális csatornákon keresztül. Ez igaz a cégek közti kapcsolattarásra és együttműködésre is. Ennek következménye, hogy valamilyen szinten változtak az egyes cégek belső folyamatai és átestek valamilyen szintű, minőségű digitális transzformáción. A kérdés, hogy ez az átalakulás hogyan érinti a controlling területet, ennek hatására történnek-e változások, változtatások, illetve az ilyen típusú transzformációk a jövőben befolyásolni fogják-e a controllinggal szembeni elvárásokat, módosítani fogják-e a mindennapi gyakorlatot. Jelen kutatás nem átfogó, reprezentatív jellegű viszont figyelemfelkeltő jelleggel bemutatja a várható kihívásokat.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 13-22
DOI: 10.24387/CI.2023.1.3

FENNTARTHATÓ GAZDASÁG – KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK, KULCSTELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A vállalkozások gazdasági helyzetére vonatkozó információkat a számviteli beszámolók tartalmazzák. Függetlenül attól, hogy IFRS, US GAAP, vagy az adott nemzeti beszámolók alapján készülnek a kimutatások, valamennyien egységesek abból a szempontból, hogy a vállalkozások vagyoni helyzetéről, eredményességéről tájékozódhatunk. A gazdasági adatok mellett, ma már a környezeti fenntarthatóság is előtérbe kerül. A környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó kritériumok meghatározásával nyomon követhetővé válik, hogy a vállalkozás tevékenységei milyen módon és mértékben kapcsolódnak a fenntarthatósági célokhoz. Mindez versenyképességi szempontból is meghatározó lehet, ugyanis várható, hogy a jövőben már nem csak „tisztán” gazdasági szempontok alapján mérlegel a piac. A gazdasági tényezők mellett a környezeti, társadalmi hatások ismertetése is elengedhetetlenné válik (Deegan-Blomquist, 2006, Bollas-Araya et.al., 2018,). A hárompilléres modellben való gondolkodás létjogosultságát támasztja alá, hogy a nem pénzügyi nagyvállalatoknak 2023. január 1-jétől közzé kell tenniük – az előző éves beszámolási időszakra, vagyis a közzététel időpontját megelőző naptári évre vonatkozóan –, hogy gazdasági tevékenységeik mely környezeti célkitűzéshez járultak hozzá jelentős mértékben. Ennek keretében ismertetniük kell a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos teljesítménymutatókat, és az azokhoz kapcsolódó információkat. A kulcsteljesítménymutatók – Key Performance Indicators (KPI-ok) – az árbevételre, a tőkekiadásokra, a működési költségekre és azok arányára vonatkozik (2020/852 EU Rendelet (22); 2021/2178 EU Rendelet).
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 8-12
DOI: 10.24387/CI.2023.1.2

A CONTROLLING FEJLŐDÉS ÚJ IRÁNYA, AZ ADATVEZÉRELT CONTROLLING

Napjainkban digitalizáció hatása sokrétű és holisztikus, amely a gazdaság minden szereplőjére iparágtól és cégmérettől függetlenül hatást gyakorol. Az adat egyfajta új egyedi erőforrássá vált, amely nagyban tudja javítani a szervezetek eredményességét és alapját tudja képezni egy modern adat vezérelt üzletnek, és üzleti modellnek is. A tervezés, terv ellenőrzés, vezetői információszolgáltatás, döntéselőkészítés és teljesítmény mérés minősége és lehetőségei eddig is jelentős befolyással bírtak a controlling működését tekintve. A rendelkezésre álló adatok teljessége és hatékony feldolgozása a legújabb contorlling rendszerek és információs szoftverek alapvető elemét képezik. Az elmúlt években végbemenő adatvagyon gazdálkodási és informatikai fejlesztések, valamint az adattárház és Big Data rendszerek és a rájuk épülő adatfelhasználási megoldások fejlődése új lehetőségeket nyitottak meg a controlling munka számára. Jelen cikk az adatvagyon gazdálkodás és a controlling tevékenység kapcsolatát vizsgálja.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 2-7
DOI: 10.24387/CI.2022.4.1