A hazai kis-és középvállalkozások pénzügyi helyzetének controlling elemzése a növekedési stratégia tükrében

1. A mikro-és makrogazdasági kölcsönhatások alkotta, vállalatokra gyakorolt kettôs impresszió alakítja ki a vállalati menedzsment mindenkori döntéseit. Jelen cikkben a controlling szemléletû kutatás a hazai KKV-szektor növekedési stratégiával kapcsolatos döntéseit vizsgálja. Mindemellett törekszik rámutatni arra, … tovább »

A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

A szerzôk cikkükben a magyar árutôzsde modern kori történetét vizsgálva meghatározzák, hogy a jogi szabályozás, a nemzetközi piaci viszonyok, milyen módon befolyásolták a hazai árutôzsde modern kori fejlôdését. Ehhez elôször áttekintik az árutôzsdei tevékenység rövid … tovább »

A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (I. rész)

A szerzô a munkaerôpiac képviselôi körében végzett empirikus kutatás keretében bemutatja a nemzetkö- zi forrásfeldolgozást követôen a magyar diplomás pályakezdô pénzügyi, számviteli és a controlling szak- emberek (továbbiakban számviteli szakemberek) kompetenciavizsgálatát. Empirikus kutatás keretében a … tovább »

Belső minőségirányítási rendszer bevezetésének pénzügyi és controlling szempontú vizsgálata egy működő vállalkozás példáján

A cikk célja feltárni egy Magyarországon mûködô vállalat belsô minôségirányítási rendszerének elônyeit, alkalmazási területeit a raktárlogisztika menedzsmentjében, valamint azokat az ágazat specifi- kus jellemzôket, melyek szükségessé, hatékonnyá és gazdaságossá teszik egy ilyen rendszer bevezetését és … tovább »

Észak-alföldi élelmiszer- kiskereskedelmi vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése diszkriminancia-analízis segítségével

A cikk célja annak vizsgálata, hogy a számviteli beszámolók adataira építve, a pénzügyi problémákkal szembesülô vállalkozások elkülöníthetôk-e az Észak-Alföldi régióban található „Élelmiszer jellegû ve- gyes bolti kiskereskedelmi” tevékenységet folytató vállalkozások esetében. Az elkülönítéshez az elemzés … tovább »

A controlling oktatásának és kutatásának helyzete az elmúlt évtized tükrében

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen a 2017-es felvételi eljárás során is az elsô helyes jelent- kezések számát tekintve a legtöbben a gazdaságtudományok képzési területre adták be jelentkezésüket. Az alapvetô gazdasági folyamatok megértése ma már életünk … tovább »

A vállalkozások belső és külső finanszírozási gyakorlata – A pénzügyi controlling finanszírozást megalapozó döntései

Cikkükben a szerzôk összefoglalják azokat a lényeges területeket, befolyásoló tényezôket, amelyek meg- határozók a vállalkozások finanszírozását megalapozó, controlling alapú pénzügyi döntéseiknél. Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 28-33. DOI: 10.24387/CI.2017.2.5