A MAGYAR ÉS SZLOVÁK INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR VÁLLALKOZÁSAINAK TŐKESZERKEZETÉBEN, JÖVEDELMEZŐSÉGÉBEN ÉS LIKVIDITÁSÁBAN JELENTKEZŐ VÁLTOZÁSOK A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN

A COVID-19 kapcsán az egyik legmeghatározóbb gazdasági tényező a bizonytalanság volt, ami még a poszt pandémiás időszakban is jelentős mértékben megfigyelhető volt a vállalkozások életében. Az Információ-technológia szolgáltatás ágazat ilyen jellegű elemzése kiemelten időszerűnek tekinthető, mivel az informatika szerepe a koronavírus-világjárvány következtében jelentősen felértékelődött, ugyanis ez a terület nemcsak a versenyképesség fenntartásában játszik fontos szerepet, hanem egyre inkább központivá válik, ami a fennmaradáshoz is elengedhetetlen, ugyanis ilyen esetben minden tranzakciót az IT szektor a technológia útján közvetít. A kutatás fő célja, hogy statisztikai módszerekkel meghatározza, hogy a magyar és a szlovák KKV szektorba tartozó vállalkozások tőkeszerkezete és jövedelmezősége, valamint likviditása között van-e szignifikáns különbség. A kutatás egyediségét az adja, hogy az Információ-technológiai szolgáltatás ágazatot a vállalkozások területi hovatartozás eltéréseivel mutatja, majd az így kapott eredményekből összehasonlító értékelő elemzéssel mutat rá a koronavírus világjárványt megelőzően megfigyelhető tendenciákra, valamint a járvány alatt bekövetkező változásokra.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 32-37
DOI: 10.24387/CI.2023.2.7

Az egészségipari innovációk finanszírozása napjainkban

Az egészségipari innovációk főként a magas tőkeigény és a kockázatos kimenetel miatt nehezen illeszthetők a hagyományos finanszírozási struktúrába. Tanulmányunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a vállalati életciklushoz igazodva milyen lehetőségei vannak egy egészségipar területén működő innovatív projektnek, vállalkozásnak tőkeszükséglete fedezésére. Vizsgálatunkban statisztikai adatokkal szemléltetjük az egészségipar tőkevonzó képességének intenzív növekedését a domináns finanszírozási forrásokra lebontva.
X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 52-57
DOI: 10.24387/CI.2022.2.9

A betétbiztosítási alapok egységesítésére irányuló folyamat az Európai Unió keretein belül

2008 óta a betétbiztosítás kérdése hazánkban és a világ több országában is újból a figyelem középpontjába került. Az egyre gyakoribb bankválságok, a gazdasági élet kapcsolatainak bonyolultsága az emberek pénzügyi rendszerekbe vetett bizalmának elvesztését eredményezték. A … tovább »

A személyi jövedelemadó terhelés hatása a belföldi keresletre és a megtakarítások alakulására

A téma aktualitását elsődlegesen az adja, hogy az egyes EU tagországok válságkezelési műveletekkel kívántak reagálni a nemzetközi pénzügyi, gazdasági válságra. A kormányzat és a törvényhozás részéről válságreagáló műveletnek számít az is, ha az országok adójogszabályaik … tovább »

A számvitel i politika és a vezetői számvitel lehetséges összefüggései

A vállalkozások gazdálkodása során mindvégig központi kérdés az aktuális és stratégiai célokat alátámasztó, a jövedelmező és gazdaságos tevékenységet szolgáló döntések hozatala, aminek előfeltétele a megfelelő döntés-előkészítés. A vezetői számvitel alapvető funkciója, hogy ezt a vezetői … tovább »

A finanszírozás controlling funkciói a kkv-k jövedelmezőségének szemszögéből

A vállalkozások finanszírozásának és tőkeszerkezetének vizsgálata gyakorlati, illetve elméleti megközelítésben nemegyszer eltérő folyamatokat mutat, mind a finanszírozás forrását, a tőke szerkezetét, illetve ezek jövedelmezőségre, eredményességre gyakorolt hatását tekintve. Tanulmányunkban az említett eltérések körvonalazására törekszünk, néhány … tovább »

A hazai Blue Chipek értékelése, különös tekintettel a Richter részvény elemzésére

Kutatásunkban egy közismert hazai gyógyszeripari vállalat a Richter részvényárfolyam elemzését és jövõbeli hozamának elõrejelzését készítettük el DCF modell alapján. Röviden ismertetjük a vállalkozás jelenét, majd a cég gazdálkodására ható folyamatokat elemeztük és ezek hatását néztük … tovább »

A természet entrópiájának figyelembe vétele a portfolió-menedzsment területén

Az elmúlt évtizedekben a befektetések területén egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak a portfoliók kialakításának lehetséges szempontjai. Az utóbbi évek pénzügyi – gazdasági válsága során elszenvedett befektetői veszteségek is rávilágítottak arra, hogy nagyon nehéz „válságálló”, a megváltozott … tovább »

A hazai kis-és középvállalkozások pénzügyi helyzetének controlling elemzése a növekedési stratégia tükrében

1. A mikro-és makrogazdasági kölcsönhatások alkotta, vállalatokra gyakorolt kettôs impresszió alakítja ki a vállalati menedzsment mindenkori döntéseit. Jelen cikkben a controlling szemléletû kutatás a hazai KKV-szektor növekedési stratégiával kapcsolatos döntéseit vizsgálja. Mindemellett törekszik rámutatni arra, … tovább »