DO DEVELOPING FINANCIAL SERVICES AFFECT CORRUPTION?

The study examines the relationship between the perception of corruption and financial inclusion, that is, the prevalence and use of modern financial services. The authors use Transparency International’s corruption index and the World Bank’s Global Findex database of financial inclusion. Based on the time series data of Hungary and Mexico between 2009-2022, statistical methods are used to examine the evolution of performance. First, they compare data by geographic region. The countries are then classified into clusters, and then the results of Mexico and Hungary are analysed. Based on the results, the authors did not find a direct correlation between the financial culture and the reduced perception of the severity of the corruption problem in the examined period.
2023. SPECIAL ISSUE 2 47-50
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE 2.8

KORRUPCIÓÉRZÉKELÉS ÉS PÉNZÜGYI FEJLETTSÉG KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON ÉS MEXIKÓBAN

Jelen kutatás célja a korrupció és a pénzügyi bevonódás közötti kapcsolat vizsgálata Magyarországon és Mexikóban. A korrupció szinte egyidős az emberiség történetével, máig jelen van a mindennapokban. A világ országainak korrupciós viszonyairól számos forrás áll rendelkezésre. Ezek közül az egyik legismertebbet, a Transparency International Corruption Perceptions Indexét használják a szerzők a jelen tanulmányban. Magyarország és Mexikó 2009-2022 közötti idősor adatai alapján nyújtott teljesítményének alakulását vizsgálják a szerzők statisztikai módszerekkel. Ugyancsak vizsgálják a pénzügyi bevonódásban nyújtott teljesítményt mindkét országban a World Bank Global Findex Raport adatainak használatával. E két mutató felhasználásával a szerzők arra keresik a választ, hogy a korrupció és a pénzügyi műveltség közötti kimutatható-e összefüggés. A vizsgált időszakban a pénzügyi kultúra területén nyújtott magyar teljesítmény csökkent, a korrupció érzékelése szintén csökkent. Ez arra utal, hogy a két mutató között lehet összefüggés, amit szakirodalmi adatok is alátámasztanak. Jelen kutatás egy pilot-vizsgálat volt, célja egy nemzetközi vizsgálat megalapozása volt.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 18-22
DOI: 10.24387/CI.2023.4.4

A CONTROLLING FEJLŐDÉS ÚJ IRÁNYA, AZ ADATVEZÉRELT CONTROLLING

Napjainkban digitalizáció hatása sokrétű és holisztikus, amely a gazdaság minden szereplőjére iparágtól és cégmérettől függetlenül hatást gyakorol. Az adat egyfajta új egyedi erőforrássá vált, amely nagyban tudja javítani a szervezetek eredményességét és alapját tudja képezni egy modern adat vezérelt üzletnek, és üzleti modellnek is. A tervezés, terv ellenőrzés, vezetői információszolgáltatás, döntéselőkészítés és teljesítmény mérés minősége és lehetőségei eddig is jelentős befolyással bírtak a controlling működését tekintve. A rendelkezésre álló adatok teljessége és hatékony feldolgozása a legújabb contorlling rendszerek és információs szoftverek alapvető elemét képezik. Az elmúlt években végbemenő adatvagyon gazdálkodási és informatikai fejlesztések, valamint az adattárház és Big Data rendszerek és a rájuk épülő adatfelhasználási megoldások fejlődése új lehetőségeket nyitottak meg a controlling munka számára. Jelen cikk az adatvagyon gazdálkodás és a controlling tevékenység kapcsolatát vizsgálja.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 2-7
DOI: 10.24387/CI.2022.4.1

A controlling fejlődés új iránya, az adatvezérelt controlling

Az adatvezérelt controlling rendszerek olyan strukturális változásokat eredményeznek az alkalmazott controlling módszerek fejlődésére, amely a legtöbb esetben a módszerek pontosságát, hatékonyságát és ezzel együtt a módszerek komplexitását is eredményezi. A közeljövőben a controlling szakembereknek mind módszertani ismeretek fejlesztésére, mind a módszerek alkalmazási lehetőségeinek feltárására törekedniük kell.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 49-56
DOI: 10.24387/CI.2022.3.9

Controlling kutatás jelene és jövője

Controlling értelmezése, Controlling a nemzetközi tudományban (WOS, Scopus, Science Direct,), Controlling kutatási eredmények és trendek (Ázsia), Controlling kutatási eredmények és trendek (USA), Controlling kutatási eredmények és trendek (Európa), Controlling kutatási eredmények és trendek (Magyarország), Controlling publikálási lehetőségek Magyarorszáron, Controlling kutatás jövője
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 67-73
DOI: 10.24387/CI.2021.4.12

A kockázatkezelés controlling vetületei

A vállalatok versenyképességének kulcskérdése a vállalkozásokhoz folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodó, a piaci környezetre érzékenyen reagáló stratégia és működés. A gazdasági társaságok gazdálkodási és pénzügyi tevékenységének meghatározó tényezője a kockázat. Az elmúlt években a nagyvállalati szektorban … tovább »

A controlling metodika alapösszefüggéseinek érvényre jutása a vállalkozások K+F+I funkcionális vezetôi számviteli irányításában

A sikeres innovációhoz az is kell, hogy annak eredményei kereslettel is párosuljanak, bevezessék, alkalmazzák azokat. Egyrészt a fejlesztésekben az eredményesség egyik legfontosabb mércéje az elôre kitûzött technológiailag, gazdaságilag vagy társadalmilag releváns kutatási cél tényleges megvalósulása. … tovább »

A működési, pénzügyi, és stratégiai kockázatok feltérképezése, mérése és a kockázatjelentések tartalmi összefüggései

A kockázatkezelés egymástól elkülöníthetô, de folyamatba szervezett lépésekbôl áll. A folyamatba szervezés és a rendszeres, ismétlôdô végrehajtás jelenti a kockázatkezelés legnagyobb értékét. A kockázatkezelési tevékenység célja nem szükségszerûen a kockázatok számának csökkentése vagy elkerülése, hanem … tovább »

Múlt – Jelen – Jövő a közszolgálat menedzselésében: „Vezetés a közjó szolgálatában” című szakkönyv tudományos ismertetése

Jelen cikkben, új sorozat indítását tűzzük ki célul, ahol a lapunk szakterületéhez kapcsolódó, kiemelt fontosságú könyvek ismertetését kívánjuk megjeleníteni. A szerző ismertetőjében a „Vezetés a közjó szolgálatában” című könyvet, mint a közpénzügyi gazdálkodás menedzsment kézikönyvét … tovább »

A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk (I. rész)

A pénzügyi mutatók a vállalkozások mûködésének, hatékonyságának, jövedelmezôségének, finanszírozási helyzetének, tôkeellátottságának elemzésére szolgálnak. A pénzügyi teljesítmény mérésére számos és sokfajta mutatót lehet felhasználni, amelyek a legegyszerûbb eljárásoktól (statisztikai módszerek) a bonyolultabb módszerekig terjedô eszköztárból választhatók. … tovább »

Hiteles vagy „félrevezető” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában

A controlling, illetve a vezetôi számvitel a vezetés feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a megalapozott és hatékony döntéshozatal érdekében. Ugyanakkor a számviteli mutatókat elsôsorban jelentési és ellenôrzési célokra fejlesztették ki, és … tovább »

A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (I. rész)

A következôkben a Controlling rendszerek fejlôdését kísérô fontosabb tendenciákat emeljük ki a rendszereket támogató információ-technológia területérôl. A kiindulást magának a Controllingnak a fejlôdési irányai adják. A trendek jellemzôje kettôs: egyrészt fejlôdik és halad a meglévô … tovább »

A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (II. rész)

A cikk szerves folytatása a ControllerInfo 2016. III. negyedéves számában I. részként közreadott, hasonló témával foglalkozó tanulmánynak. Az I. részben módszertanilag mintegy felvezetésként, részletesen fogalmaztuk meg az integrált számviteli információ-rendszer követelményeit, összefüggésben a rendszerek cég-sajátosságaival. … tovább »

Start-up ötletek, avagy hogyan vágjunk bele egy új termék, vagy szolgáltatás piacra dobásába, tekintettel a XXI. századi vásárlói igényekre

Napjainkban, mikor határozottan érezhető az egész világot érintő gazdasági válság hatásainak pusztító ereje, nagy elszántságot követel a kezdő vállalkozóktól, hogy betörjenek a piacra valamilyen új termékkel, vagy szolgáltatással. A szerzők cikkükben javasolják, hogy számításokkal alátámasztott, … tovább »