A számviteli beszámolók címzettjei, lehetséges információigényeik és kapcsolatuk a számviteli beszámoló tartalmával

A gazdasági életben bekövetkezett nyitottság, az új lehetőségek mellett, új információs igények megjelenését is hozták (hozzák) magukkal. A digitalizáció térhódítása révén a számviteli beszámolók információtartalmának felértékelődése várható.  Ennek eredményeként a számviteli beszámolókkal szemben támasztott elvárások tovább bővülhetnek, amely mindkét fél számára – gazdálkodó és piaci szereplő – kedvező, egymást erősítő hatásként jelenhet meg.

A társadalmilag felelős magatartás értelmezését „kibővítettük”, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a számviteli beszámolók címzettjeinek tájékoztatási kötelezettségére. További lehetőséget látunk arra vonatkozóan, hogy a beszámoló részeként megjelenjen a gazdálkodónak a társadalmi vonatkozóan – bemutatva annak gazdasági vetületeit is.
IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 45-49
DOI: 10.24387/CI.2021.2.8

Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods

In recent years, we have been able to experience the rapid development of digitalization, which in recent months has spread to the lives of almost every business, regardless of company size, due to the pandemic. Digitalization is constantly developing new and even newer business models, and their evaluation and connection to the business strategy can be helped with software and analysis. In this article we deal with the place and evaluation of software in the accounting statements.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 53-58.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.10

Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy – a hatályos számviteli törvény előírásai … tovább »

A számviteli mutatószámoktól a Markov- láncok alkalmazhatóságáig

A szerzők cikkükben 15 év időintervallumra vonatkozóan végeztek vizsgálatot a szállodák gazdaságosságára, hatékonyságára és jövedelmezőségére vonatkozóan. Kutatásuk kiterjedt a szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezőség közötti kapcsolat szorosságára és szignifikanciájára is. A számviteli kimutatásokból nyerhető adatokon … tovább »

A számviteli politika előtérbe kerülése – a belő számvitel információtartalma, mint a vezetői számvitel alapja

A számviteli politika ismertetésével kíván a szerző rávilágítani arra, hogy ahhoz, hogy a vállalkozások sikeresen alakíthassák ki stratégiájukat, mindehhez nélkülözhetetlen a „belső” szabályzatok tartalmának átgondolása. A körültekintően megírt szabályzatok, és azok betartása kell, hogy legyen … tovább »

Saját tőke mérlegtételeinek vizsgálata – stratégiai döntések speciális helyzetekben

A vállalkozások saját tőke szerkezetének vizsgálata stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis a saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások jelzésértékűek, különösen azokban az esetekben, amikor a vállalkozásoknak döntések sorozatát kell meghozniuk. A saját tőke tételeinek … tovább »

Az eredménykimutat ás tételeinek számviteli és controlling szempontú aspektusai

A számvitel egyrészt egy belső, másrészről egy külső információs rendszer, amely a vállalkozás vagyonáról, gazdálkodásának eredményéről és az azokban bekövetkezett változásokról tájékoztatja az érdekelteket. A számviteli beszámoló kiegészítő melléklete a számszaki adatokon túlmutatva, szöveges formában … tovább »

Korlátozott kapacitás, speciális költségszerkezet, avagy a hatékonyság kulcsa a szállodaiparban

A szerző cikkében a szállodák költségszerkezetének részletes elemzésére tér ki. A szállodák költségeinek elemzését kutatási tapasztalatai alapján ismerteti. Ezt követően a szállodák bevétel-optimalizáló tevékenységének lehetőségeiről ír, érintve a várható kereslet, a telítettség, a kapacitás elosztás … tovább »

A vállalati életciklus hanyatló szakaszának felismerése, a társadalmi felelősség kérdése a vezetői számvitel információtartalmán keresztül

A szerző cikkében arra keresi a választ, hogy az évente kötelezően elkészítendő hazai számviteli beszámolók alkalmasak-e a problémák jelzésére, esetlegesen arra, hogy a vállalkozás hanyatló szakaszáról időben tájékoztassák az érintetteket? Az éves beszámoló részét képező … tovább »

Teljesítménymérés és értékelés -benhmarking és a DEA módszerrel

A cikk szerzői a Data Envelopment Analysis (DEA) módszerben rejlő lehetőségeket mutatják be, a vállalatok teljesítményének mérésére és összehasonlítására fókuszálva. A módszer alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások a versenytársakhoz viszonyítva is mérni tudják … tovább »

Fókuszpontban a mobilitás – a magyar felsőoktatás a számok tükrében

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre vonatkozóan a szerzők meghatározónak tartják, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatói mobilitását feltérképezzék. A hazánkat jellemző demográfiai … tovább »

Az IFRS beszámolóban rejlő sajátosságok controlling szemléletű vizsgálata – döntéstámogató vezetői számvitel előtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) magyarországi változásaira vonatkozó törvényi szabályozás következtében kiemelt figyelem hárult azon vállalkozásokra, amelyek beszámolójukat az IFRS szerint állítják, vagy állíthatják össze. Az IFRS beszámolót választók elsôsorban azon vállalkozói körbôl kerülnek … tovább »

A controlling oktatásának és kutatásának helyzete az elmúlt évtized tükrében

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen a 2017-es felvételi eljárás során is az elsô helyes jelent- kezések számát tekintve a legtöbben a gazdaságtudományok képzési területre adták be jelentkezésüket. Az alapvetô gazdasági folyamatok megértése ma már életünk … tovább »

A gazdálkodás iránytűjéül szolgáló számviteli szabályzatokról, értékelési lehetőségekről, társadalmi felelősségvállalásról

A szerző cikkében a társadalmi felelősségvállalás kérdését egy sajátos megközelítésből, a vállalkozások gazdálkodásának iránytűjéül szolgáló számviteli szabályzatok felelősségteljes megalkotásának, majd az abban foglaltak betartásának szemszögéből érinti. A cikkben egy-egy példán keresztül ismertetésre kerülnek azok a … tovább »